Ὅλοι ἔχουν δικαίωμα στὸ ὄνειρο…

Καὶ ὅλοι ἔχουν δικαίωμα νὰ κυνηγήσουν τὰ ὄνειρά τους.
Νὰ τὰ κρατήσουν ζωντανὰ καὶ νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὴν πραγματοποίησίν τους.

Ὑπάρχει ὅμως μία πολὺ σημαντικὴ λεπτομέρεια στὸ πῶς ὁ κάθε ἕνας ἐξ ἡμῶν ἀντιλαμβάνεται τὸ ὄνειρό του.
Ἡ λεπτομέρεια τοῦ κοινοῦ καλοῦ.

Ἡ ἀνθρωπότης σήμερα ὁλοκληρώνει τὶς διαδικασίες τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ παλαιοῦ, ἐνᾦ ταὐτοχρόνως πορεύεται πρὸς ἐκείνην τὴν κατεύθυνσιν τῆς ἐπαναδομήσεως τοῦ νέου. Ὄχι τοῦ «νέου», ποὺ προσπαθοῦ νὰ μᾶς πείσουν πὼς ἐπικρατεῖ καὶ ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ ἀλλαγὴ προσωπείου τοῦ παλαιοῦ. Ἡ Ἀνθρωπότης σήμερα κινεῖται, συνειδητῶς ἤ ἀσυνειδήτως, λόγῳ τῆς φυσικῆς Ἀνάγκης τῆς ἐπιβιώσεώς της, πρὸς τὴν ἀνακάλυψιν τῶν δρόμων ἐκείνων, ἤ τὴν δημιουργία τους, ποὺ θὰ τὴν ὁδηγήσῃ στὴν Ἐλευθερία.
Οἱ ἄνθρωποι ὅμως εἶναι κύτταρα τῆς Ἀνθρωπότητος. Ἐὰν ὅλοι μας δὲν κτίζουμε τὰ ὄνειρά μας λοιπὸν μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ νὰ ἐνισχύουν τὴν ἀπελευθέρωσιν καὶ τὴν ἐπαναδημιουργία τῶν Ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν, μὲ κάποιον …περίεργο τρόπο θὰ διαπιστώσουμε, στὴν πορεία, πὼς τὰ ὄνειρά μας δὲν θὰ πραγματοποιηθοῦν. Ὄχι διότι κάποια …«μαγικὰ κολπάκια» θὰ τὰ ἀνακόψουν, ἀλλὰ διότι τώρα πιά, ὅλη ἡ Φύσις κινεῖται πρὸς ἐκεῖνη τὴν κατάστασιν τῆς ἐπαναδημιουργίας- ἐπανασυστάσεως.
Ἤ θὰ ἀκολουθήσουμε λοιπὸν αὐτὰ ποὺ ἡ Φυσικὴ ἐπιλογὴ ἐπιτάσσει ἤ θὰ μείνουμε ἐκτός της.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *