Ὅσον διὰ τὴν γλῶσσαν…

Ὅσον διὰ τὴν γλῶσσαν...«….
»Ὅσον διά τήν γλῶσσαν, μὴ πολυσκοτίζεσαι. Ἐπέρασεν ἤδη ἕνας αἰὼν καὶ πλέον ὁποὺ σπαράσσεται τὸ ἔθνος μὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα, χωρὶς νὰ κατορθώσῃ νὰ τὸ λύσῃ.
Εἶσαι βέβαιος τάχα ὅτι μετά μίαν δεκαετίαν θά ἐξακολουθῆ νά ἐπικρατῇ ἡ ἰδία γλῶσσα, ἡ ὁποία φαίνεται σήμερον ἐπικρατοῦσα;
Εἶναι πεπρωμένον κάθε ἑλληνικὴ γενεὰ νὰ πλάττῃ καὶ ἰδικήν της γλῶσσαν, ἕως ὅτου
κατορθώσωμεν αἰσίως ν’ ἀνεγείρωμεν ἀντικρὺ τοῦ Παρθενῶνος τὸν πύργον τῆς Βαβέλ, πρός αΐδιον δόξαν τῆς ἐθνικῆς
ἑνότητος.
»Παῦσε, ἀνθρωπέ μου, τὰς τραγικότητας καί ἄφησε αὐτὰ τὰ κακορρίζικα πλάσματα νὰ ξαναϊδοῦν τὸ φῶς τοῦ ἡλίου».
Τὰ ἐπιχειρήματα ταῦτα, συνηγορούσης καὶ τῆς πατρικῆς μεροληψίας, μ’ ἔπεισαν καὶ ἔλαβα εἰς τὸ τέλος τὴν ἡρωικὴν

ἀπόφασιν ν’ ἀφήσῳ τὰ ἔργα αὐτὰ νὰ ἐκδοθοῦν καὶ πάλιν ὡς  εἶχον.
« — Ἄς μείνουν ἀδιόρθωτα, εἶπα· μήπως ἄλλως τε δέν μένουν ἀδιόρθωτα χρόνια τώρα τόσα καὶ τόσα πράγματα, ὅπως οἱ
Βασιλικοὶ Σταῦλοι, τὸ Ὡρολόγιον τοῦ Πανεπιστημίου καὶ ὁ Ποινικός Νόμος;
»Δὲν θ’ ἀλλάξω ἀπὸ αὐτὰ οὔτε ἕνα _ν_, τὸ ὁποῖον καὶ  αὐτό, καθὼς φαίνεται, τείνει μὲ τὰς νέας γλωσσικὰς θεωρίας νὰ
ἐξαλειφθῇ ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου…..»
Ἀθῆναι, Ἰανουάριος τοῦ 1920.
Μπάμπης Ἄννινος

******************************************************

Ἐκείνην τὴν ἐποχὴν ἐσυνέχιζον τὴν παράδοσιν (άπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων, ἡ πρώτη μόδα μεγίστης παραφθορᾶς ἦτο νὰ χρησιμοποιοῦν κεφαλαῖα, τὰ ὁποία ἦτο μόνον δι᾿ ἐπιγραφὰς καὶ διακοσμητικά), οἱ «λόγιοι εἶναι οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι» προκειμένου νὰ δείξουν «προσωπικόν ὕφος; ποιητικῇ ἀδείᾳ;» «ἄλεθαν» τὴν ὀρθὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν μὲ τὴν δημοτικιά, πολλάκις δὲ καὶ μὲ τὴν «ἀργκό», καὶ συνεχίζουν μέχρι σήμερον νὰ φθείρουν τὴν γλῶσσαν, πολλοί δὲ ἐξ αὐτῶν χαίρουν μεγίστης ἐκτιμήσεως.
Πάντοτε ἕνα μεγάλο μέρος τῶν Ἑλλήνων «λογίων» καὶ δυστυχῶς καὶ πολλοὶ πανεπιστημιακοὶ (κυρίως αὐτοὶ ποὺ ἀποκτοῦν ἕδρας λόγῳ «εἰδικῶν συμμαχιῶν» μετὰ τινῶν κομμάτων, καὶ ὅλοι οἱ ἀριστερῶν ἀποχρώσεων) ἦτο καὶ εἶναι σύμμαχοι τῆς καταστροφῆς τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, καὶ τῆς Ἑλληνικῆς γραμματείας ἐν γένει.

Τᾶσος Γκολέμης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply