Βιβλιομελετῶντας τὸ «Ἕλληνες, Ῥῶσσοι καὶ οἱ λαοὶ τῆς θάλασσας»

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ συμπεράσματα,
ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις ἀπὸ διάφορες ἱστοσελίδες καὶ …«γυπαετούς»!!!

Σήμερα θὰ …μελετήσουμε ὀλίγον, διότι ἀπαιτεῖται.
πανερχόμεθα λοιπὸν στὶς βιβλιοπαρουσιάσεις μὲ ἕνα βιβλιδάριον τοῦ ἱστορικοῦ μας κου Δημητρίου Μιχαλοπούλου, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἐρωδιός, ποὺ ἐξεδόθη μόλις πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων. Ἀπὸ τὸν τίτλο ἀντιλαμβανόμεθα φυσικὰ πὼς κάπου ἐκεῖ μέσα θὰ ἀνακαλύψουμε …«διαμάντια». Καὶ τελικῶς ἀνακαλύπτουμε!

Ὁ κος Μιχαλόπουλος τολμᾶ μίαν βαθειὰ ἔρευνα στὸν χρόνο, ὅπου καὶ «ξεσκονίζει» τὸν ἱστορικὸ ῥόλο τῶν Ναϊτῶν ἱπποτῶν, ἀναζητᾶ τὰ (κρυμμένα καλῶς) ἴχνη των στὸν Μεσαίωνα, στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ καὶ στὶς σύγχρονες Ἡνωμένες Πολιτείες Ἀμερικῆς. Ὅπου δὲ ἐντοπίζει αὐτὰ τὰ ἴχνη τὰ ἀνασύρει ἀπὸ τὴν λήθη καὶ μᾶς τὰ παρουσιάζει, ἀποδεικνύοντας οὐσιαστικῶς πὼς ὄχι μόνον δὲν κατεπολεμήθησαν, ἀλλὰ ἐπέτυχαν νὰ …«μετουσιωθοῦν» καὶ νὰ κρυφθοῦν πίσω ἀπὸ ἀναλόγου εἴδους μυστικὲς ὀργανώσεις κι ἑταιρείες, παρομοίου ὅμως ταὐτότητος. Ἀκολουθῶντας λοιπὸν αὐτὰ τὰ ἴχνη, ὅπου φυσικὰ εἶναι ὁρατά, ἀποτυπώνει ὁ ἐρευνητὴς, μὲ ἄφθονο ἀποδεικτικὸ ὑλικό, τὸ τί ἀκριβῶς ἐπεχείρισαν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς γνωστῆς μας ἱστορίας, τί ἐπέτυχαν καὶ ἔως ποῦ ἔχουν ἁπλώσει τὰ πλοκάμια των, ἐνᾦ, καταληκτικῶς, καταγγέλλει ἀνοικτὰ πλέον τὸ τί ἐπιδιώκουν σήμερα. Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ στὶς περιπτώσεις ἐκείνες ποὺ αὐτὰ τὰ ἴχνη χάνονται, μόνον ἀπὸ τὶς «συμπτώσεις τῶν γεγονότων» ποὺ τὸν …ἕλκουν, καταφέρνει νὰ σταθῇ, νὰ μελετήσῃ, νὰ σκαλίσῃ καὶ νὰ ξετρυπώσῃ γιὰ νὰ ἀποκρυπτογραφήσῃ τὰ σημάδια των καὶ νὰ μᾶς τὰ παρουσιάσῃ. Κι ἔτσι, καταληκτικῶς, ὁ ἱστορικὸς ποὺ γίνεται ἐξ ἀνάγκης …ἀστυνομικός, ὅταν ἀναζητᾶ μὲ ἐπιμονὴ κάτι, σήμερα μᾶς παρουσιάζει ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον ἔργο, ποὺ ἀξίζει νὰ μελετήσουμε.

Τί ἄλλο μαθαίνουμε ἀπό τό ἐν λόγῳ βιβλιδάριον.
Μαθαίνουμε, γιὰ παράδειγμα, πὼς ἀπὸ τὸ 1914 εἶχε ἀποφασισθῆ ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν ἀπὸ τὸν Βενιζέλο, ἀποσαφηνίζονται
πλήρως (ξανὰ καὶ ξανά, γιὰ ὅσους τὸ ἀγνοοῦν) τὰ αἴτια τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας, καθὼς φυσικὰ καὶ αὐτὰ τῶν Α΄ καὶ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ὅπως φυσικὰ καὶ τὰ αἴτια ἄλλων συγκρούσεων, φανερῶν ἢ μή, πολεμικῶν ἤ οἰκονομικῶν ἢ κοινωνικῶν.
Διαπιστώνουμε ἐκ νέου πὼς ὁ πόλεμος τῆς Οὐκρανίας δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἢ λιγότερο ἀπὸ ἕνα ἀκόμη ἐπεισόδιον ἑνὸς ἄλλου πολέμου, μὲ πολλὰ ἀκόμη ἐπεισόδια, γνωστὰ κι ἄγνωστα, ποὺ τὶς ἀπαρχές του ἐντοπίζουμε (ἐπισήμως) στὸ δόγμα Μακίντερ, ἀλλά, στὴν πραγματικότητα (πάντα ἐπισήμως) αὐτὲς οἱ ἀπαρχὲς χάνονται κάπου μέσα στὰ βάθη τῶν αἰώνων. Διαπιστώνουμε ἐπίσης (γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ) πὼς οἱ Ῥῶσσοι, ποὺ τόσους αἰῶνεςἐπιχειροῦν νὰ φθάσουν στὴν Μεσόγειο κι ἔχουν δεκτεῖ ἀτελείωτα κι ἀπανωτὰ κτυπήματα ἀπὸ τὸν ἀγγλοσαξονικὸ παράγοντα, στὴν πραγματικότητα δὲν περιορίζονται ἀπὸ τοὺς ἀγγλοσάξονες, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τῶν …Ναϊτῶν.
Κι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ξεκινᾶ νὰ ξετυλίγεται ἕνα (ἱστορικὸ) κουβάρι πού, ὅπως ἀντιλαμβάνομαι, ὁ κος Μιχαλόπουλος μόλις ἔπιασε νὰ μᾶς παρουσιάζῃ καὶ θὰ ἀκολουθήσουν ἀρκετὰ ἐπεισόδια ἐν καιρῷ.

Ὅλο τὸ ἔργο κυριολεκτικῶς τὸ ἐρούφηξα, μέσα σὲ μερικὲς ὧρες καί, ἐν συνεχείᾳ, γιὰ τέσσερεις ἡμέρες τὸ ἔκανα …φύλλο καὶ πτερό, πρὸ κειμένου νὰ κρατήσω τὶς σημειώσεις μου. Σημειώσεις ποὺ δὲν ἀξίζει τὸν κόπο νὰ σᾶς μεταφέρω, διότι, ὡς γνωστόν, ὁ καθείς μας ἀντιλαμβάνεται πάντα διαφορετικὰ πράγματα ἀπὸ τὸ ἴδιο ἐρέθισμα, ἀναλόγως τῆς ἀτομικῆς του πορείας καὶ τῶν λοιπων γνώσεών του. Ὁπότε θὰ ἦταν ἄδικο (καὶ γιὰ ἐσᾶς καὶ γιὰ τὸν κο Μιχαλόπουλο) νὰ ἐπιχειρήσω μίαν γενικὴ περιγραφὴ τῆς μελέτης. Αὐτὸ θὰ τὸ κάνετε ἐσεῖς, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον κρίνετε πὼς τὸ χρειάζεσθε.

Πρὶν σᾶς ἀφήσω θὰ ἤθελα νὰ καταθέσω κάποιες σκέψεις μου…
Ὁ ὅρος «Λαοὶ τῆς Θαλάσσης» σήμερα χρησιμοποιεῖται συστηματικῶς ἀπὸ τοὺς νεοσκοταδιστὲς ὅταν θέλουν νὰ ἀναφερθοῦν, κυρίως, στοὺς Ἀγγλοσάξονες καὶ στοὺς Ἀμερικανούς. Προφανῶς, γιὰ κάποιους, δικούς των λόγους, ἐπιχειροῦν νὰ συνδέσουν τὴν σημερινή των ὕπαρξιν μὲ τοὺς ἀρχαιοτάτους «Λαοὺς τῆς Θαλάσσης», τῆς ἐποχῆς τοῦ Ὁμήροου, ποὺ ὅμως ἐλάχιστα γνωρίζουμε γιὰ αὐτοὺς καί, ὁπωσδήποτε, λόγῳ κυρίως …Φύσεως, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἦσαν …«περιούσιοι». Κάτι ἄλλο ναί, αὐτοὶ ὄχι.
Θὰ ἤθελα ἐπίσης, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, νὰ τονίσω πὼς ὁ ὅρος Φοίνιξ προέρχεται ἀπὸ τοὺς ἐργάτες ἐπεξεργασίας τῆς φοινίκης (ὄστρακον, ποὺ σήμερα ἀποκαλεῖται πορφύρα) ἀπὸ τὸ ὁποῖον, μὲ εἰδικὴ κατεργασία, ἐλάμβανον τὸ φοινικοῦν (προφυροῦν) χρῶμα.

ἡ εἰκόνα ἀπὸ τὴν Ἐλεύθερη Ἔρευνα

Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ ἐργάτες ἦσαν Κρῆτες πού, κάποιαν στιγμή, ἐποίκισαν καὶ τὴν Συρία καὶ τὴν Παλαιστίνη, πρὸ κειμένου νὰ καλυφθοῦν οἱ ἀνάγκες των σὲ πρώτη ὕλη. Ἡ συνέχεια, λίγο ἔως πολύ, γνωστή. Οἱ γνωστοί μας καταχραστὲς – καπηλευτὲς ἱστορίας, ὀνομάτων, τόπων ἐφ΄ ὅσον πρῶτα (μὲ τοὺς γνωστοὺς δολίους τρόπους τῆς δηλητηριάσεως) ἐξόντωσαν ἢ καὶ σκέτο ἐξεδίωξαν ἀπὸ τὶς ἐν λόγῳ περιοχὲς τοὺς πρώτους ἐποίκους, ἐγκατεστάθησαν ἐκεῖ καί, μαζὺ μὲ τὰ ἐδάφη τῆς Φοινίκης, οἰκειοποιήθησαν, μεταξὺ τόσων ἄλλων, καὶ τὸ ὄνομα τῶν Φοινίκων. Κι ἔτσι μᾶς προέκυψαν οἱ Φοίνικες, ποὺ ἀπὸ Κρῆτες κατήντησαν …νομάδες. Πρόκειται γιὰ τοὺς ἰδίους αὐτοὺς ποὺ τώρα ἐπιχειροῦν νὰ ἐμφανίσουν τὴν Κρήτη ὡς ἑβραϊκὴ ἀποικία ἐνᾦ ἐφρόντιζαν (καὶ φροντίζουν ἀκόμη) ἐδῶ καὶ δεκαετίες νὰ …ἐμφυτεύσουν «ἑβραϊκὲς ἀρχαιότητες» στὰ πλέον ἀπίθανα σημεία. Κι ἔτσι ἔως καὶ τὸν Κουστῶ ἐχρησιμοποίησαν πρὸ κειμένου νὰ ποντίσῃ-βυθίσῃ τέτοιες ἀρχαιότητες, ἀλλά…
…τὸν κατήγγειλαν κι ἐξηφανίσθη ἀπὸ τὶς θάλασσές μας.

Ἐπίσης. Κάποιοι ἐπεχείρισαν ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, νὰ συνδέσουν τοὺς ὁμηρικοὺς Λαοὺς τῆς Θαλάσσης μὲ τοὺς Φοίνικες. Ἄκυρον ἀπὸ μόνον του κι αὐτὸ διότι ἀπέχουν πολλοὺς αἰῶνες χρονικῶς. Ἄλλως τὲ οἱ νομάδες, γενικῶς (βλέπε καὶ τούρκους ποὺ πρωτό-εἶδαν θάλασσα μετὰ τὸν ΙΑ αἰῶνα) μὰ καὶ εἰδικῶς, ὅσο καὶ νὰ ἐξοικειωθοῦν, θαλασσινοὶ λαοὶ ΔΕΝ γίνονται. Αὐτὸ τὸ κρατᾶμε. (Κι ἔχουμε λόγους νὰ τὸ κρατᾶμε).

Γιατί λοιπόν τώρα τελευταία, ἰδίως μετὰ τὴν 24η Φεβρουαρίου 2022, ὅλο καὶ συχνότερα, ἀκοῦμε ἀπό ἀναλυτές, καθηγητές, δημοσιογράφους κλπ κλπ κλπ νὰ ἀναφέρονται στοὺς (συγχρόνους) λαοὺς τῆς θαλάσσης; Ἐπιχειροῦν μίαν …σύνδεσιν μέ τά προηγούμενα, μίαν νέα παραχάραξιν ἤ κάτι ἄλλο θέλουν νά μᾶς ποῦν;  Μήπως συζητᾶμε γιά ἀληθεῖς ἀπογόνους; Κι ἐάν ναί, τότε τί δέν μᾶς ἔχουν πεῖ ἔως τώρα γιά τούς (ἀληθεῖς) λαούς τῆς θαλάσσης, ποὺ σίγουρα ΔΕΝ εἶναι «περιούσιοι» νομάδες;Ἔ;
Πάντως ὁ κος Μιχαλόπουλος (πολὺ ὀρθῶς κατ’ ἐμέ), κάνει μίαν …στιγμιαία ἀναφορὰ στὶς ἀτλαντικὲς δυνάμεις. Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς νομίζω πὼς εἶναι τὸ σημεῖον ὅπου ἀπαιτεῖται νὰ ξεκινήσῃ κάποιο σημαντικὸ σκάλισμα.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα.
Ἐπανερχόμεθα συντόμως.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Βιβλιομελετῶντας τὸ «Ἕλληνες, Ῥῶσσοι καὶ οἱ λαοὶ τῆς θάλασσας»

Leave a Reply