Ὁ σκοπός…!!!

Ἑνὸς ἀνθρώπου εἶναι πάντα ἱερός, ὅταν προσβλέπῃ στὸ κοινὸ καλό.
Ὁ σκοπὸς κάποιων, ποὺ προσβλέπουν στὸ ἀτομικό τους συμφέρον, εἶναι καταστροφικὸς καὶ τελικῶς ὁ κύριος λόγος ποὺ σήμερα τὰ πάντα καταῤῥέουν.

Ὁ Ἄνθρωπος, γιὰ νὰ καταφέρῃ νὰ βγῇ ἀπὸ τὸ τέλμα (κι ὄχι τὴν κρίσιν) ὀφείλει, σιγὰ σιγά, νὰ ξεδιαλύνῃ μέσα του τὸν δικό του σκοπό. Ὅσες Κασσάνδρες, ὅσοι χαραμοφάηδες, ὅσοι βολεμένοι ὑπάρχουν γύρω  του θὰ προσπαθήσουν, μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις, νὰ τὸν γελοιοποιήσουν, νὰ τὸν ἀποτρέψουν καὶ νὰ τὸν ἀποθαῤῥύνουν. Ὅμως ὅποιος γνωρίζῃ τὸν σκοπό του, ἔχει διασφαλίσει τὴν αὐτοπροστασία του.
Δὲν ὑπάρχει στὸν κόσμο μας ἱκανὴ δύναμις ποὺ νὰ μπορῇ  νὰ ἀνακόψῃ τέτοιου εἴδους συνειδητοποιήσεις.

Ἄς μὴ φοβόμαστε λοιπόν.
Εἶναι βέβαιον, ὅσο κι ἐὰν ἀκόμη φαντάζῃ δυσδιάκριτον, πὼς στὸ πέρας τῆς διαδρομῆς ἡ μόλυνσις θὰ ἔχη ἀποκοπῆ ἀπὸ τὸ σῶμα της Ἀνθρωπότητος καὶ τὸ σῶμα, σιγά-σιγά, θὰ θεραπευθῆ.

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply