Γιὰ νὰ ζήσουμε πρέπει νὰ πολεμήσουμε!!!

Γιὰ νὰ πολεμήσῃς πρέπει νὰ αἰσθανθῇς ἑτοιμοπόλεμος μαχητής.
Γιὰ νὰ αἰσθανθῇς ἑτοιμοπόλεμος μαχητής, πρέπει νὰ σὲ «ἀναγνωρίσῃς».
Γιὰ νὰ σὲ «ἀναγνωρίσῃς πρέπει νὰ κυττάξῃς βαθειὰ μέσα σου καὶ νὰ συνομιλήσῃς μὲ τὸν ἑαυτόν σου, εἰλικρινῶς, πρὸ κειμένου νὰ ἀνακαλύψῃς τὸ ποιὸς εἶσαι, τὸ ποῦ σοῦ πρέπει νὰ πορευθῇς καὶ τὸ ἐὰν πράγματι εἶσαι ἀποφασισμένος νὰ διανύσῃς αὐτὴν τὴν διαδρομή.

Δὲν εἶναι εὔκολο τὸ ταξείδι γιὰ τὴν Ἐλευθερία. Ἔχει ἀμέτρητα ἐμπόδια, κόπο καὶ πόνο. Ἔχει ἀποτυχίες μὰ καὶ ἐπιτυχίες. Μὰ ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ συνειδητοποιημένους μαχητές. Κι ὅσο ἐμεῖς ἀρνούμεθα νὰ μετουσιωθοῦμε σὲ αὐτὸ ποὺ χρειαζόμεθα καὶ μᾶς πρέπει, τόσο ἡ ἔναρξίς του θὰ ἀναβάλλεται ἐπ΄ ἀόριστον.

Φιλονόη

εἰκόνα

Leave a Reply