Γιὰ νὰ ζήσουμε πρέπει νὰ πολεμήσουμε!!!

Γιὰ νὰ πολεμήσῃς πρέπει νὰ αἰσθανθῇς ἑτοιμοπόλεμος μαχητής.
Γιὰ νὰ αἰσθανθῇς ἑτοιμοπόλεμος μαχητής, πρέπει νὰ σὲ «ἀναγνωρίσῃς».
Γιὰ νὰ σὲ «ἀναγνωρίσῃς πρέπει νὰ κυττάξῃς βαθειὰ μέσα σου καὶ νὰ συνομιλήσῃς μὲ τὸν ἑαυτόν σου, εἰλικρινῶς, πρὸ κειμένου νὰ ἀνακαλύψῃς τὸ ποιὸς εἶσαι, τὸ ποῦ σοῦ πρέπει νὰ πορευθῇς καὶ τὸ ἐὰν πράγματι εἶσαι ἀποφασισμένος νὰ διανύσῃς αὐτὴν τὴν διαδρομή.

Δὲν εἶναι εὔκολο τὸ ταξείδι γιὰ τὴν Ἐλευθερία. Ἔχει ἀμέτρητα ἐμπόδια, κόπο καὶ πόνο. Ἔχει ἀποτυχίες μὰ καὶ ἐπιτυχίες. Μὰ ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ συνειδητοποιημένους μαχητές. Κι ὅσο ἐμεῖς ἀρνούμεθα νὰ μετουσιωθοῦμε σὲ αὐτὸ ποὺ χρειαζόμεθα καὶ μᾶς πρέπει, τόσο ἡ ἔναρξίς του θὰ ἀναβάλλεται ἐπ΄ ἀόριστον.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply