Θὰ παύση νὰ μᾶς ἀσκεῖται βία ὅταν θὰ μάθουμε νὰ τὴν …πολεμοῦμε!!!

Ἡ βία, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦταν τὸ ὅπλο τοῦ ἰσχυροῦ γιὰ νὰ καταστείλῃ τὸν ἀνίσχυρο. Ὁ ἔχων τὴν δυνατότητα νὰ ἀσκήσῃ μεγαλυτέρα βία, κατέληγε πάντα νικητὴς στὶς μάχες.

Ἡ βία στὸν πλανήτη μας δὲν μᾶς προέκυψε τώρα τελευταία, παρὰ ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ἐφαρμόζεται μὲ ὄλα τὰ μέσα, πρὸ κειμένου οἱ λαοὶ νὰ ὑποτάσσονται καὶ νὰ σιωποῦν.
Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ παύῃ νὰ μᾶς βιάζῃ ἡ βία, εἶναι νὰ μετουσιώθοῦμε σὲ ἱκανοὺς κι ἀξίους πολεμιστές, ποὺ θὰ αὐτό-ἐκπαιδεύονται διαρκῶς, στὸ νὰ τὴν ἀντιμετωπίζουν.

Ἡ βία σήμερα, ἐπισήμως, ἰδίως σὲ ἐμᾶς, ἀσκεῖται κυρίως μὲ οἰκονομικά, πεποιθησιακά, προπαγανδιστικὰ μέσα. Ἐκφοβιστικὰ κυρίως δῆλα δὴ ὅπλα καὶ λιγότερο μὲ σωματικὰ μέσα. Αὐτὸ ὅμως οὐδόλως ἀλλάζει κάτι στὴν πραγματικότητά μας. Τὴν ὑπομένουμε καθημερινῶς.

Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ παύσῃ νὰ μᾶς ἀσκεῖται βία εἶναι ἔνας: νὰ μάθουμε νὰ τὴν πολεμοῦμε. Νὰ μιμηθοῦμε δῆλα δὴ τοὺς κάποιους, ἐλαχίστους ἀκόμη, «γραφικούς», νὰ παραδειγματισθοῦμε ἀπὸ αὐτοὺς καὶ νὰ ἀναστρέψουμε ὅλες τὶς πεποιθήσεις μας ποὺ μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ σκύβουμε τὸ κεφάλι ἀκόμη καὶ στὴν ἰδέα κάποιας ἀπειλῆς. Στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ποὺ ὑποχρεούμεθα νὰ πράττουμε, διαρκῶς, εἶναι νὰ αὐτό-ἐκπαιδευόμεθα τόσο ὅσο νὰ μποροῦμε νὰ καταργοῦμε ἐν τῇ γενέσει τους ὅλα ἐκεῖνα τὰ προπαγανδιστικὰ μέσα, πρὸ κειμένου νὰ παραμένουμε διαυγεῖς καὶ ἑστιασμένοι.
Γιὰ ἀρχὴ καὶ  μόνον αὐτό. Μὰ γιὰ νὰ ἐπέλθῃ ἡ συνέχεια, ἡ ὁποιαδήποτε συνέχεια, πρέπει καὶ νὰ μποροῦμε ἐμεῖς νὰ τὴν ἀνθέξουμε.
Καί πῶς θά μᾶς συμβῆ  αὐτό, ἐάν ἐμεῖς δέν ἔχουμε μάθη πρῶτα κι ἐπάνω ἀπό ὄλα νά ἀντιμετωπίζουμε τήν βία πολεμῶντας την;.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply