Ἄς ξεκινήσουμε νὰ ξανακερδίζουμε αὐτὰ ποὺ χάσαμε…

Ἡ ὁλοκλήρωσις ἑνὸς ἀτόμου καὶ ἐνὸς λαοῦ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὸ νὰ μπορῇ κάποιος νὰ κρατᾷ τὸ κεφάλι του ὑψηλά στὶς ἀντιξοότητες, παίρνοντας δύναμη ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ τὰ ὁράματά του.
Ἀγάπη για τὴν Μοῖρα μας καὶ γιὰ ὅ,τι  ἀνεξερεύνητο μᾶς ἔχει ἐπιφυλάξη.
Κι ἂν ἀκόμη οὐδέποτε μπορέσουμε νὰ τὴν ἐξηγήσουμε, πάντα θὰ εἶναι αὐτὸς ὁ σκοπός μας… Νὰ συνεχίσουμε νὰ προχωροῦμε.

Μπορεῖ νὰ εἶναι ἔνας δύσκολος δρόμος…
Μπορεῖ σὲ κάθε γωνία νὰ συνωμοτῇ ἡ δυσπιστία…
Ἀλλὰ ὁ ῥόλος μας εἶναι νὰ διαποτίσουμε τὴν ὕπαρξή μας μὲ φῶς, ὅραμα καὶ ἐμπιστοσύνη καὶ νὰ σταματήσουμε νὰ ἐνδύουμε τοὺς ἑαυτούς μας μὲ τὴν πίκρα τοῦ θύματος καὶ τοῦ ἀδικημένου.

Ἀργὰ ἴσως, ἀλλὰ σταθερά, μὲ πίστη, ἑνότητα, ὅραμα καὶ ἀγάπη νὰ σηκωθοῦμε ὄρθιοι γι’  αὐτὰ ποὺ πιστεύουμε καὶ νὰ  μπορέσουμε νὰ κερδίσουμε αὐτό ποὺ χάσαμε.
Δὲν μπορῶ νὰ ἐγκαταλείψω τὴν συνήθεια νὰ πιστεύω καὶ νὰ περιμένῳ…..

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply