Λοχαγὸς Σταυριανᾶκος Σωτήριος…

Λοχαγὸς ΜΧ Σωτήριος Σταυριανᾶκος
Δ/κτὴς Διμοιρίας Μηχανικοῦ Λ/Δκσεως

Λοχαγὸς Σταυριανᾶκος Σωτήριος...

Βλέποντας τὰ ἅρματα νὰ ἔχουν πλησιάσει πολὺ κοντὰ στὴν ἀμυντικὴ γραμμὴ τοῦ Λ/Δκσεως στὸ Ὕψωμα Β καὶ τοὺς ἄνδρες του που,  παρ’ ὅ,τι τοῦ Μηχανικοῦ ἐκλήθησαν νὰ πολεμήσουν σὲ μάχη ἐκ τοῦ συστάδην, νὰ ἀποδεκατίζονται, βγῆκε ἀπὸ τὸ ὄρυγμά του καὶ μὲ τὸ ὅπλο στὸ χέρι ὅρμηξε ἐναντίον τοῦ πλησιεστέρου ἅρματος, μὲ σκοπὸ νὰ πυροβολήσῃ ἀπὸ τὴν θυρίδα τὸν ὁδηγό….

Τότε, ἀπὸ ἄλλο ἅρμα, φεύγει μία βολὴ καὶ τὸν εὑρίσκει ἴσια στὸ κεφάλι, στέλνοντάς τον στὸ Πάνθεον τῶν Ἀθανάτων τῆς Φυλῆς μας!!!
Τὸ Στρατόπεδο τῆς ΕΛΔΥΚ, στὴν Μαλούντα  φέρει τιμῆς ἕνεκεν, τὸ ὄνομά του!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply