Ἄς θυμόμαστε τὴν ταὐτότητά μας!

Ἡ ταὐτότης μας, ποὺ εἶναι μνήμη, συνείδησις κι ἀνάγκη πλέον, εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς προσδιορίζει, μᾶς ἐπιτρέπει νὰ διατηροῦμε συνείδησιν καὶ μᾶς καθορίζει δρόμο!
Ἐὰν ἡ ταὐτότης μας εἶναι κάτι ποὺ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δὲν μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε, τότε χάνουμε αὐτομάτως ὅλο καὶ μεγαλύτερα τμήματα ἀπὸ τὸν αὐτοσεβασμό μας καὶ κατ’ ἐπέκτασιν χάνουμε τὸν σεβασμὸ τῶν ἄλλων!
Ὅμως, ἐὰν καὶ κάποιοι ἔχουν παρεξηγήσῃ τὰ πράγματα, θεωρ[vντας πὼς ἀρκεῖ ἡ δόξα τῶν προγόνων μας, γιὰ νὰ μᾶς στιγματίσῃ καὶ νὰ μᾶς ὁρίσῃ ταὐτότητα, ἐγὼ δαφωνῶ!
Ἀκριβῶς αὐτὸ εἶναι τὸ ζητούμενον! Νὰ βροῦμε τὸ ποιοὶ πρέπει νὰ εἴμαστε, τὸ τὶ πρέπει νὰ κάνουμε καὶ σὲ ποιὸν δρόμο θὰ πορευθοῦμε! Ὄχι τὸ ποιοὶ ἦsαν κάποιοι ἄλλοι! Τὸ τqi ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε!
Ὅλα τὰ «ἴσως», τὰ «δῆθεν», τὰ «ἡμί-», δὲν εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ σύγχυσις, ποὺ τὸν μόνον ποὺ καταστρέφει εἶναι ἐμᾶς! Εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς συσκοτίζει τὴν σκέψιν καὶ μᾶς ἀκινητοποιεῖ. Εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ ἀποδεικνύει πὼς δὲν ἔχουμε ταὐτότητα!  Εἶναι αὐτὸ ποὺ καλούμεθα νὰ νικήσουμε, νὰ ὑπερπηδήσουμε καὶ  νὰ ἀφίσουμε πίσω μας διὰ παντός!

Τὸ νὰ εἶναι κάποιος Ἕλλην φέρει βαρύτατον φορτίον εὐθύνης, συνειδητότητος καὶ κόπου! Δὲν χαρίζεται, κερδίζεται!

Φιλονόη.  

Ἀντίστασις στὴν τρέλλα ποὺ πηγαίνουν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν!
Μὴν ξεχνᾶμε τὴν ταὐτότητά μας…!!!

Ἕλληνες…!!!
Ἑλληνικὸς Πολιτισμός!!!
Ἑλληνικὴ Παιδεία!!!
Καί, φυσικά, ἡ Ἑλλὰς ἀνήκει φύσει στοὺς Ἕλληνες…

Ἂς λὲν οἱ ὑπόλοιποι…
Οἱ αὐθεντικοὶ μὲ τοὺς αὐθεντικοὺς καὶ οἱ ὑπόλοιποι μὲ τοὺς ὑπολοίπους…!!!

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *