Μόνον οἱ …«καθαροί»!!!

Αὐτοὶ εἶναι ποὺ ἔχουν δικαίωμα στὴν Ἐλευθερία!
Κάθε μικρὸς ἢ μεγάλος συμβιβασμὸς εἶναι σὰν νὰ πριονίζῃ τὰ θεμέλια τῆς ἀτομικῆς μας ἐλευθερίας.
Κάθε μικρὸς ἢ μεγάλος συμβιβασμὸς δηλώνει ὑποχωρήσεις.
Κάθε μικρὸς ἢ μεγάλος συμβιβασμὸς δηλώνει ἐκπτώσεις.
Κι ὄποιος μαθαίνει στὶς ἐκπτώσεις ἀδυνατεῖ νὰ σηκώσῃ καὶ τὸ βάρος τῆς ἀτομικῆς του ἐλευθερίας.

Ὁ δυσκολότερος δρόμος ποὺ ἔχουμε νὰ διανύσουμε εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ μᾶς ἀπελευθερώση ἀπὸ τὰ δεσμὰ ποὺ ἐμεῖς θέσαμε στοὺς ἑαυτούς μας.
Ὅσο πιὸ πολλά, τόσο πιὸ τραχὺς ὁ δρόμος.
Ὅσο πιὸ τραχὺς ὁ ἀτομικός μας δρόμος, τόσο πιὸ δύσκολο νὰ καθαρθοῦμε καὶ νὰ βγοῦμε στὴν ἀτομική μας πορεία πρὸς τὸ Φῶς τῆς Ἐλευθερίας.

Ὅσο πιὸ καθαροὶ τόσο πιὸ ἕτοιμοι!
Ὅσο πιὸ ἕτοιμοι, τόσο πιὸ Ἐλεύθεροι!

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply