Ξε-καθαρίζοντας

Ἡ ἐποχή μας εἶναι τέτοια ποὺ ὑποχρεούμεθα ἐκ τῶν συνθηκῶν νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ περιττὰ καὶ νὰ ἐστιάζουμε στὰ ἀναγκαία. Ἄλλος περισσότερο συνειδητῶς κι ἄλλος λιγότερο, λόγῳ τῶν πολλαπλῶν πιέσεων ποὺ μᾶς ἀσκῶνται, λίγο-λίγο ξε-καθαρίζουμε μέσα μας καὶ γύρω μας ὅσα ἀληθῶς χρειαζόμεθα, ἀπαλλασσόμενοι ἀπὸ τὰ βαρίδια μας. Εἶναι, βλέπετε, μακρὺ καὶ δύσκολο τὸ …ταξείδι ποὺ ξε-κινοῦμε καὶ πρέπει νὰ πάρουμε μαζύ μας μόνον τὰ ἀναγκαία.

Ἡ διαδικασία οὔτως ἢ ἄλλως συμβαίνει σὲ ὅλους μας, ἀλλὰ κάποιοι μποροῦν νὰ τὴν ἐπιταχύνουν, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ συνειδητοποιήσουν σὲ βάθος τὶς ἐξ ἀνάγκης ἀλλαγές. Ὑπὸ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις λοιπὸν μποροῦμε, σιγά-σιγὰ νὰ ἑστιάζουμε μόνον στὰ σημαντικὰ καὶ νὰ διαλύουμε, ἕναν πρὸς ἕναν, ὅλους ἐκείνους τοὺς μύθους ποὺ μᾶς κρατοῦσαν δεσμίους τους.

 Ἀκριβῶς λοιπὸν ἐπεὶ δὴ ἠ Ἀνάγκη τῶν ἡμερῶν εἶναι τέτοια ποὺ μᾶς καταδεικνύει τὸ ποῦ καὶ πῶς πρέπει νὰ πορευθοῦμε μά, κυρίως, τὸ τί ὀφείλουμε πράγματι νὰ προστατεύσουμε καὶ νὰ ὑπαρασπισθοῦμε, ναὶ μὲν συμβαίνουν σημαντικὲς ἀνατροπὲς μέσα μας καὶ γύρω μας, ἀλλὰ εἶναι χρήσιμες αὐτὲς οἱ ἀνατροπές, πρὸ κειμένου νὰ ἀρχίσουμε νὰ ἑστιάζουμε μόνον στὰ χρήσιμα καὶ στὰ σπουδαία, ποὺ γιὰ κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς, ἀκόμη, εἶναι διαφορετικά.

Σιγά-σιγά, ὅσο κι ἐὰν μᾶς ξεβολεύῃ κάτι τέτοιο, ὅλοι μας πορευόμεθα πρὸς ἐκεῖνο τὸ σημεῖον, ποὺ θὰ ἀναγνωρίζονται ὡς ἀναγκαία καὶ σημαντικὰ τὰ ἴδια καὶ τὰ ὅμοια ἀπὸ ὅλους. Κι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ συνθήκη, ἐὰν κι ὅποτε ὁλοκληρωθῇ, εἶναι ἡ βάσις ἐπαναδομήσεως τῶν κοινωνιῶν.
Ἔως τότε ἁπλῶς διακρίνουμε μέρος τῶν ὅσων συμβαίνουν, διότι, ὡς γνωστόν, ὅταν εἶσαι μέσα στὸ πρόβλημα ἀδυνατεῖς καὶ νὰ τὸ δῇς σὲ ὅλες του τὶς διαστάσεις.

Φιλονόη

εἰκόνα 

Leave a Reply