Ὅταν μὲ θέλουν διαφορετικό…

Ὅλοι μας χρειαζόμαστε ἀγάπη καὶ ἀποδοχὴ καὶ ἔχουμε ἀνάγκη τοὺς ἄλλους, γιὰ νὰ βιώσουμε τὸν ἑαυτό μας.
Εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ μᾶς ἀρέσῃ ὁ ἐαυτός μας, ἂν οἱ ἄνθρωποι ποὺ βρίσκονται κοντά μας ἀμφισβητοῦν τὴν ἀξία μας.

Κι ἂν οἱ ἄλλοι  δὲν μᾶς κυττοῦν, μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐμεῖς θὰ θέλαμε, εἶναι εὔκολο νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν πορεία μας καὶ νὰ ἀρχίσουμε νὰ γινόμαστε αὐτὸ ποὺ ἐκεῖνοι θέλουν νὰ εἴμαστε.

Ὑπάρχουν τόσα πολλὰ ποὺ μποροῦν νὰ ἀπαιτοῦν οἱ ἄλλοι ἀπὸ ἐμᾶς καὶ ὅταν ἐνδίδουμε σὲ αὐτὲς τὶς ἀπαιτήσεις καλύπτουμε τόσο πολὺ τὸν ἀληθινό μας ἑαυτό, ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ τὸν ἀναγνωρίσουμε. Δὲν μποροῦμε νὰ βροῦμε τὸν ἑαυτό μας γιὰ νὰα τὸν ἀγαπήσουμε.

Συνδεόμαστε μὲ τὸν κόσμο μέσα ἀπὸ χιλιάδες κρυφὰ νήματα, ποὺ τὶς περισσότερες φορὲς δὲν μποροῦμε νὰ τὰ διακρίνουμε. Ὑπάρχουν τὰ νήματα τῶν προσδοκιῶν τῶν ἄλλων καὶ ἐκείνα που τὰ φτιάχνουμε ἐμεῖς ἀπὸ ματαιοδοξία ἡ ἀπὸ φόβο.
Εἶναι εὔκολο μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ βάλουμε τὸν ἑαυτό μας σὲ ἕναν γύψο.
Κι ἂν δὲν ἔχουμε τὴν ἐπίγνωση καὶ τὴν εὐελιξία νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπ΄αὐτόν, μπορεῖ νὰ περάσουμε ὁλόκληρη τὴν ζωή μας ἐκεῖ μέσα.

Ἂν κάποιος σὲ θέλῃ διαφορετικὸ ἀπὸ ὅ,τι εἶσαι, ἤ ἀρνεῖται νὰ σοῦ ἐπιτρέψῃ νὰ εἶσαι ὁ ἐαυτός σου, προσπάθησε νὰ καταλάβῃς πὼς αὐτὸ εἶναι ἔνα δικό του πρόβλημα καὶ δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ τὸ κάνῃς δικό σου.
Ἂν οἱ ἄνθρωποι γύρω σου σὲ ἀγαποῦν μόνο ὅταν φορᾷς μιὰ ψεύτικη μάσκα, δὲν σὲ ἀγαποῦν πραγματικά, ἄρα δὲν ἔχεις νὰ χάσῃς καὶ πολλά…

Γιῶτα Σούσουλα

Leave a Reply