Παραπλανητικὲς …Σειρῆνες!!!

Κι ἐκεῖ ποὺ ὁ κόσμος μας μπαίνει σὲ μίαν τελικὴ εὐθεία, γιὰ νὰ εὕρῃ τὶς σταθερές του καὶ νὰ ξεκινήσῃ τὴν ἀναστροφὴ καὶ τὴν ἀνάκαμψιν…
Ἐκεῖ ποὺ ὅλοι, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, ἀφήνονται στὸ τελευταῖο τμῆμα τῆς διαδρομῆς, διαισθανόμενοι πὼς φθάνει τὸ τέλος της…
Ἐκεῖ ποὺ διαβιοῦμε ἀνάμεσα στὴν ἀπόλυτο ἀναδιοργάνωσιν, σὰν ἄτομα, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀπόλυτον ἀδιαφορία, κάποιων…
…ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ βλέπουμε, ἀκοῦμε, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς τώρα ποὺ τὰ πάντα γύρω μας ψυχοῤῥαγοῦν, τὸ …τέρας ἐπιμένει νὰ μᾶς ἀπασχολῇ μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ἀνοησίες, τὶς παραπληροφορήσεις καί, κυρίως, τὶς ὅλο καὶ πιὸ ἐπίμονες προσπάθειες διασπάσεώς μας….
Κι ὄχι… δὲν ὑπάρχουν συμπτώσεις, ἰδίως ὅταν ἔχουμε πλέον μάθει, σὲ μεγάλον βαθμό, τὶς τεχνικὲς προπαγάνδας.

Ἀφήνουμε λοιπὸν τὶς παραπλανητικές τους σειρῆνες νὰ βοοῦν μόνες τους, δίχως νὰ ἀνησυχοῦμε.
Δὲν δίδουμε περισσότερον χρόνο ἤ ἐνέργεια σὲ ὅ,τι συμβαίνῃ αὐτὴν τὴν στιγμὴ γύρω μας, ἐφ΄ ὄσον τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ συμβαίνουν μόνον γιὰ νὰ μᾶς κλέψουν τὸν χρόνο μας καὶ τὴν προσοχή  μας.
Ἑστιάζουμε μόνον ἐκεῖ ποὺ θεωροῦμε πὼς ἀξίζει τὸν κόπο, ἐκεῖ ποὺ μᾶς χρειάζονται κι ἐκεῖ ποὺ ἐμεῖς χρειαζόμεθα.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, θέλουμε δὲν θέλουμε, μᾶς ἀρέσει δὲν μᾶς ἀρέσει, ὁ κύκλος φθάνει στὸ πέρας του καὶ πρέπει νὰ εἴμεθα πανέτοιμοι γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς κραδασμοὺς ἀπὸ τὴν μεγάλη ἀλλαγὴ ποὺ ἔρχεται μά, κυρίως, νὰ σηκώσουμε τὸ βάρος τῶν εὐθυνῶν ποὺ μᾶς ἀναλογοῦν γιὰ νὰ ξεκινήσουμε τὸ ξαναστήσιμο τῶν πάντων ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Φιλονόη

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply