Θὰ νικήσουμε μόνον ἐὰν τὸ πιστεύουμε

Ἕνα ἀκόμη, ἴσως τὸ σημαντικότερον ὅλων, «φαντασματάκι» ποὺ πρέπει νὰ ἀντικρύσουμε κατάματα καί, καταληκτικῶς, νὰ τὸ ἀποδομήσουμε καὶ νὰ τὸ νικήσουμε εἶναι ἡ δική μας ἄρνησις νὰ ἑστιάσουμε στὸ γιατὶ πρέπει, μποροῦμε καὶ ἐπιβάλλεται νὰ νικήσουμε κάθε ἐχθρό μας.
Ἐπὶ τῆς οὐσίας δῆλα δὴ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀλλάξουμε, ἢ ἔστᾦ νὰ συμβάλουμε, στὸν βαθμὸ ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ, πρὸ κειμένου ἡ Ἀνθρωπότης νὰ ἀπεγκλωβισθῇ ἀπὸ τὰ τέλματά της, εἶναι ἡ δική μας πίστις στὴν Νίκη καὶ στὸ Δίκαιον αὐτῆς.

Ὁ κάθε πολεμιστὴς ξεκινᾶ νὰ πολεμᾷ γιὰ διαφόρους λόγους καὶ αἴτια. Ἐὰν ὅμως σύρεται στὶς μάχες ἐξ Ἀνάγκης, τότε καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν μαχῶν του εἶναι ἀμφίβολα. Ὅταν οἱ μάχες του εἶναι ἄσκοπες καὶ ἐκ τοῦ προχείρου ἀρχόμενες, οἱ πιθανότητές του νὰ νικήσῃ ἀπομειώνονται δραματικῶς. Ἐὰν ἐπὶ πλέον δὲν πολύ-πιστεύῃ στὸ δίκαιον τοῦ ἀγῶνος του καὶ τελικῶς στὸ δίκαιον τῆς Νίκης του, σαφῶς καὶ θὰ ἀποτύχη.

Γιὰ νὰ μπορέσῃ ὅμως ὀ κάθε πολεμιστὴς νὰ μετουσιωθῇ σὲ χρήσιμο καὶ ἀναγκαῖον κύτταρον ἑνὸς συγκροτημένου ὀργανισμοῦ-στρατοῦ, ποὺ ἔχει λόγο ὑπάρξεως καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τὶς πιθανότητες ἀπελευθερώσεώς του μὲ τὸ μέρος του, πρέπει νὰ σταθῇ, νὰ κυττάξῃ μέσα του, νὰ ἀναρωτηθῇ γιὰ τὸ ἐὰν δικαιοῦται τὴν ζωή, νὰ ἀντιληφθῇ τὶς φοβίες του, νὰ τὶς κανατινήσῃ, νὰ τοποθετήσῃ ἐπάνω ἀπὸ αὐτὲς τὸ Χρέος του, νὰ ξεπεράσῃ τὶς προσκολλήσεις του, νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὶς ἀνασφάλειές του, νὰ αἰσθανθῇ «γρανάζι ἁλυσίδος», νὰ θεωρήσῃ τὴν δική του ἐπιβίωσιν δευτερευούσης ἀξίας, ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἐπιβίωσιν τοῦ συνόλου, νὰ ὁραματισθῇ τὸν Ἐλεύθερο κόσμο ποὺ δικαιοῦται, νὰ πιστεύσῃ πὼς πράγματι τὸν δικαιοῦται, νὰ θέσῃ ὡς στόχο ζωῆς του αὐτὸν τὸν κόσμο, νὰ ἑστιάσῃ στὰ θετικὰ ἀποτελέσματα τῆς Νίκης του ἐπὶ τῶν δυναστῶν του καί, ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, νὰ πιστεύσῃ, μὲ ὅλο του τὸ εἶναι, πὼς ἡ Νίκη τοῦ ἀνήκει καὶ θὰ τὴν κατακτήση, οὔτως ἢ ἄλλως.

Κι ἀκριβῶς ἐδῶ εἶναι ἡ μεγάλη ὑπέρβασις ποὺ ἀπαιτεῖται νὰ κάνουμε. Ἐὰν ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἱκανοὶ νὰ πιστεύσουμε στὸ Δίκαιον τῶν Ἀγώνων, ποὺ καλούμεθα νὰ λάβουμε μέρος, τότε δὲν θὰ ἐξοπλισθοῦμε μὲ τὶς Ἀναγκαῖες ἐκεῖνες δυνάμεις ποὺ ἀπαιτῶνται γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ φθάσουμε στὴν Ὑπερτάτη Μάχη τῶν Μαχῶν πανέτοιμοι, μὰ ἰδίως ἀπολύτως ἀποφασισμένοι γιὰ τὸ ἀποτέλεσμά της.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply