Συμβιβασμός ἤ ἀποδοχή;

 

Ὅλοι μας ξυπνᾶμε μὲ ἔναν σωρὸ ἐπιθυμίες ἀλλὰ καὶ αἰτήματα ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς πιστεύει ὅτι ὁ δικός του τρόπος γιὰ νὰ γίνουν τὰ πράγματα εἶναι ὁ καλλίτερος. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι κάνουν κάθε ἡμέρα τοὐλάχιστον ἕνα συμβιβασμό. Ὑπάρχουν μικροὶ συμβιβασμοὶ ἀλλὰ καὶ μεγαλύτεροι. Ὑποφερτοὶ συμβιβασμοί, αὐτοὶ τοὺς ὁποίους ἀποδεχόμεθα πλήρως γιατὶ ὑπάρχει μιὰ γνώσις ἐκ τῶν προτέρων καὶ ἔτσι γνωρίζουμε ἀκριβῶς γιατὶ ὑποκύπτουμε, ὑπάρχουν ἐπίσης δυνατοὶ συμβιβασμοὶ καὶ ἄλλοι ποὺ εἶναι ἀθόρυβοι. Οἱ δυνατοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἐνδεχομένως νοιώθουμε ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἀποφύγουμε καὶ οἱ ἀθόρυβοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν τοὺς συνειδητοποιοῦμε. Κάθε συμβιβασμὸς ποὺ κάνουμε εἶναι μία προσπάθεια νὰ ἐξαγοράσουμε μία μελλοντικὴ εὐτυχία.
Συμβιβαζόμεθα ἀπὸ φόβο καὶ ἀπὸ ἄγνοια, ὅταν δὲν γνωρίζουμε ἀκριβῶς τὶς ἀξίες μας ἀλλὰ καὶ τὸ τὶ ἔχει σημασία γιὰ ἐμᾶς.
Συμβιβαζόμεθα  ἀπὸ τὸν φόβο τῆς ἀποτυχίας ἤ τῆς ἀπποῤῥίψεως ἢ ἀπὸ τὸν φόβο τῆς μοναξιᾶς.
Συμβιβαζόμεθα καὶ κάνουμε ὑπομονή. Ὅμως αὐτὴ ἡ ὑπομονὴ γίνεται σιγὰ -σιγὰ ὀργή.

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι πιστεύουν ὅτι οἱ συμβιβασμοὶ εἶναι ἔνας μονόδρομος χωρὶς διαφυγή. Στὴν πραγματικότητα ὑπάρχει καὶ μία ἐντελῶς διαφορετικὴ στάσις ζωῆς ἡ ὁποία καλλιεργεῖται μὲ τὴν ἀποδοχή. Ἀποδοχὴ σημαίνει κατανοῶ, καταλαβαίνω καὶ δὲν μαζεύω κουπόνια θυμοῦ ποὺ θὰ τὰ ἐξαργυρώσω μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία. Ἀποδοχὴ σημαίνει ὅτι κάνω μία ἐπιλογὴ ἀνάμεσα σὲ πολλὲς ἄλλες καὶ ξέρω ἀκριβῶς γιατὶ τὴν κάνω καὶ κυρίως δὲν εἶμαι θῦμα. Οἱ συμβιβασμοὶ δημιουργοῦν γκρίζες ζῶνες μέσα στὴν συνειδητότητά μας καὶ ἀργὰ ἤ γρήγορα θὰ ξεσπάσουν. Μᾶς κάνουν νὰ νοιώθουμε θύματα καὶ συσσωρεύουμε θυμὸ ἢ μᾶς ὁδηγοῦν στὴν παραίτηση καὶ στὴν ἀπάθεια. Ἂν καταλήξουμε νὰ δεχθοῦμε τὸν συμβιβασμό, παρ’ ὅλο ποὺ μέσα μας ἀντιστεκόμεθα, στὸ τέλος θὰ μισήσουμε ὁλόκληρη τὴν συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου καὶ αὐτοῦ ποὺ τὴν ἐδέχθη, τοῦ ἑαυτοῦ μας δηλαδή. Εἶναι σημαντικὸ νὰ ξεκαθαρίσουμε τὶ θέλουμε καὶ γιατὶ κάνουμε αὐτὸ ποὺ κάνουμε. Ἐπίσης εἶναι σημαντικὸ νὰ ἔχουμε κατανόηση καὶ νὰ προσπαθοῦμε νὰ δοῦμε καὶ τὴν ἄποψη τοῦ ἄλλου προσώπου ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνεται τὸ καλλίτερο δυνατὸ ἀποτέλεσμα γιὰ ὅλους. Μὰ ἐπάνω ἀπὸ ὅλα εἶναι σημαντικὸ νὰ ἔχουμε ἐπίγνωση ἔτσι ὥστε νὰ προσφέρουμε τὸν ἑαυτό μας χωρὶς νὰ τὸν χάνουμε.

Σούσουλα Γιῶτα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply