Γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε χρειάζεται καὶ νὰ τὸ …θέλουμε!!!

Γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ μία κοινωνία, ἀπαιτεῖται νὰ μπορῇ, κάθε στιγμή, νὰ ἀντιμετωπίζῃ τοὺς κινδύνους ποὺ τὴν ἀπειλοῦν μὲ ἐπιτυχία.
Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζῃ ὅμως μία κοινωνία τοὺς κινδύνους ποὺ τὴν ἀπειλοῦν, πρέπει καὶ νὰ τοὺς ἀναγνωρίζῃ. Κι ἐμεῖς, ἀκόμη, ὡς κοινωνία, ὄχι μόνον δὲν μποροῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς (πραγματικούς) κινδύνους ποὺ μᾶς ἀπειλοῦν, ἀλλὰ οὔτε νὰ τοὺς …διακρίνουμε ἀκόμη τολμοῦμε. Ὄχι τοὐλάχιστον σὲ ἐπίπεδον πλειοψηφίας.

Γιὰ νὰ ἀναγνωρίσῃ μία κοινωνία τοὺς κινδύνους ποὺ τὴν ἀπειλοῦν, πρέπει νὰ …«ταραχθῇ» γιὰ νὰ ἀφήσῃ τὴν ἡσυχία της. Γιὰ νὰ ἐξέλθῃ ὅμως μία κοινωνία ἀπὸ τὴν ἡσυχία της καὶ νὰ δῇ κατάματα, πρὸ κειμένου νὰ ἀναγνωρίσῃ, τοὺς κινδύνους ποὺ τὴν ἀπειλοῦν, ὥστὲ νὰ προετοιμασθῇ καταλλήλως γιὰ νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσῃ, πρέπει νὰ ἀπειληθῇ τόσο σοβαρά, ποὺ οἱ πιθανότητες ἐπιβιώσεώς της νὰ ἀπομειωθοῦν σημαντικά.
Κι ἐμεῖς, ἀκόμη, δὲν ἔχουμε ἔλθη ἀντιμέτωποι μὲ τὸν κίνδυνο τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ μας ἀφανισμοῦ.

Λέγεται πὼς γιὰ νὰ νοιώσῃ κάποιος τὸν κίνδυνο καὶ νὰ ἀποφασίσῃ νὰ τὸν ἀντιμετωπίσῃ, πρέπει τὸ αἷμα νὰ ῥέῃ. Δῆλα δὴ πρέπει νὰ ῥέῃ τὸ αἷμα τοῦ …διπλανοῦ του, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσῃ πὼς ἡ ζωή του ἀπειλεῖται ἄμεσα καί, ἐὰν ἀξίζῃ πράγματι, πρέπει καὶ νὰ πολεμήσῃ πρὸ κειμένου νὰ κερδίσῃ τὸ δικαίωμα ἐπιβιώσεώς του.
Πόσοι ὅμως ἀπό ἐμᾶς πιστεύουμε, στό βάθος τοῦ εἶναι μας, πώς πρέπει νά ἀγωνισθοῦμε γιά νά κατοχυρώσουμε δικαιώματα ἐπιβιώσεως στόν πλανήτη;

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply