Ἱερὸς ὁ ἀγὼν τοῦ Κλέπτου

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ ἀπομνημονεύματα τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνου

«Τὸ «κλέφτης» ἦτον καύχημα. Ἔλεγε «εἶμαι κλέφτης» καὶ ἡ εὐχὴ τῶν πατέρων ἑνὸς παιδιοῦ ἦτον νὰ γίνῃ κλέφτης. Τὸ «κλέφτης» ἐβγῆκε ἀπὸ τὴν ἐξουσία. Εἰς τοῦ πατρός μου τὸν καιρό, ἦτον ἱερὸ πράγμα νὰ πειράξουν Ἕλληνα. 

Καὶ ὅταν οἱ κλέπται ἤρχοντο εἰς συμπλοκὴ μὲ τοὺς Τούρκους, ὅλοι οἱ γεωργοὶ ἄφηναν τὸ ζευγάρι*, καὶ ἐπάγαιναν νὰ βοηθήσουν τοὺς κλέπτας. Εἰς τὰς ἡμέρας μου ἐπειράζοντο* καὶ Ἕλληνες ὁμοφρονοῦντες* μὲ τοὺς Τούρκους. Ὅταν ἦλθε ὁ Ἀνδροῦτσος, ὁ πατέρας τοῦ Ὀδυσσέως, ἐγνωρίσθηκα εἰς τὴν Μάνη, καὶ τὸν ἐσυντρόφευσα ἕως εἰς τὴν Κόρινθο. Εἰς τὸν κατατρεγμό μας, διὰ δεκαπέντε ἡμέραις οὔτε ἐκοιμώμεθα οὔτε ἐτρώγαμε, ἐσώσαμε τὰ φουσέκια*, καθημέρα πόλεμο».
___________________________________________

— Κολοκοτρώνου Ἀπομνημονεύματα, Καταγραφὴ Γ. Τερτσέτη, ἐπιμέλεια Τάσος Βουρνᾶς, Ἀθήνα 1983, σελίδα. 64.
— Διήγησις συμβάντων τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς ἀπὸ τὰ 1770 ἕως τὰ 1836. Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1846, σελὶς 41.

* τὸ ζευγάρι = τὶς ἀγροτικὲς ἐργασίες
* ἐπειράζοντο = τιμωροῦντο
* ὁμοφρονοῦντες = αὐτοὶ ποὺ συνεργάζοντο
* ἐσώσαμε τὰ φουσέκια = ἐοδεύσαμε τὰ πυρομαχικὰ

Προτομὴ τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνου στὸ Λιμποβίσι Ἀρκαδίας.

Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply