Τὴν Εἰρήνη δικαιοῦνται μόνον οἱ πολεμιστές!!!

Δὲν ὑπάρχει κάτι στὴν ζωὴ ποὺ νὰ τὸ ἔχουμε κερδίσει δίχως πόνο, κόπο καὶ θυσίες καὶ νὰ μὴν τὸ τιμοῦμε ἰδιατέρως. Διότι μόνον αὐτὰ ποὺ κερδίσαμε πολεμώντας ἔχουν πραγματικὴ ἀξία γιὰ ἐμᾶς..
Κι ἀναφέρομαι στὰ πραγματικὰ κέρδη κι ὄχι στὰ ψευδῆ.
Διότι τὰ πραγματικὰ κέρδη, οἱ πραγματικές μας νίκες, εἶναι αὐτὰ ποὺ κρατώντας τὸ σπαθί μας (πραγματικὸ ἤ νοητό) διεκδικοῦμε χῶρο γιὰ ἐμᾶς καὶ τὰ ὄνειρά μας.

Τὰ ἔργα εἰρήνης, γιὰ νὰ εἶναι ἀναγνωρίσιμα, τιμητέα καὶ σημαντικά, πρέπει νὰ τὰ ἔχουν κερδίσει οἱ κοινωνίες ποὺ τὰ ἀπολαμβάνουν κι ὄχι νὰ τὰ θεωροῦν δεδομένα. Ὅ,τι θεωροῦμε δεδομένον δὲν τὸ τιμοῦμε καὶ δὲν τὸ προστατεύουμε, ἀφήνοντάς το σιγὰ σιγὰ νὰ σβήσῃ καὶ νὰ χαθῇ.
Κάτι σὰν τὸ τώρα ποὺ βιώνουμε…

Δὲν ὑπάρχουν δεδομένα στὴν ζωή μας. Ὅλα αὐτά, μὰ κι ὅλους αὐτοὺ ποὺ ἀγαπᾶμε καὶ σεβόμεθα, κάθε μας ἡμέρα, κάθε μας στιγμή, μὲ κάθε μας ἀνάσα πρέπει νὰ τὰ τιμοῦμε, νὰ τὰ προστατεύουμε καὶ νὰ εἴμαστε διαρκῶς ἑτοιμοπόλεμοι. Ἡ Εἰρήνη κτίζεται καὶ παγιώνεται μόνον ἀπὸ Πολεμιστές, διότι μόνον αὐτοὶ μποροῦν νὰ ἀναγνωρίσουν τὰ Κέρδη ποὺ φέρνει!!!
Ἄτομα ἀπόλεμα, ποὺ δὲν ἔχουν διεκδικήσει κάτι, ποὺ ἔχουν ἁρπάξει γιὰ νὰ ὐπάρχουν, ποὺ ἔχουν βρεῖ στρωμένους δρόμους γιὰ νὰ πορευθοῦν, ὄχι μόνον δὲν ἀντιλαμβάνονται ἀλλὰ συνιστοῦν καὶ κίνδυνο γιὰ τὴν Εἰρήνη καὶ τὴν Ἀνθρωπότητα, διότι βρωμίζουν, μολύνουν, διαβρώνουν αὐτοὺς κι αὐτὰ ποὺ ἄλλοι μόχθησαν γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply