Ἡ ἥρεμη δύναμις…

Ποτὲ μὴν ὑποτιμᾶτε τὴν ἥρεμη δύναμη…
Γιὰ νὰ φθάσῃ ἔως ἐκεῖ ἔχει περάσει ἀπὸ τὰ στάδια τοῦ καταῤῥάκτου.. Καμμιὰ φορὰ καὶ τῆς καταιγίδος ἤ τῆς φωτιᾶς…

Ἡ ἥρεμη δύναμις...

Κι ὅποιος ἔμαθε νὰ καίγεται καὶ νὰ γκρεμίζεται δὲν φοβᾶται τὶς κακοτοπιές…
Ξέρει ὅμως καλὰ νὰ τὶς ἀναγνωρίζῃ…
Δὲν εἶναι δεδομένον πὼς ἐπειδὴ ἔχει ἀνοχὲς καὶ ἀντοχές, τὶς διαθέτει ἀπεριόριστα!!!

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply