Ἀλλαγή!!!

Σημαίνει ἀνατροπὴ τῶν πάντων.
Ἀλλαγὴ σημαίνει διαφοροποίησις καὶ συνειδητοποίησις.Ἀλλαγὴ σημαίνει ξεκάθαρη στόχευσις καὶ χάραξις τῆς διαδρομῆς.
Ἀλλὰ σημαίνει ἀπόφασις.

Ἀκοῦμε πολὺ συχνὰ ὡραῖα λόγια, ὄμορφες ὑποσχέσεις, ἀμέτρητα …«θά»…
Μὰ αὐτὸ ποὺ οὐδέποτε ἀκούσαμε ἦταν ὁ ἑαυτός μας.
Κι αὐτὸς πάντα γνωρίζει τὸ τί, τὸ πῶς, τὸ γιατὶ ὀφείλουμε μόνοι μας νὰ κάνουμε τὴν ἀλλαγὴ ποὺ χρειαζόμεθα.

Ἡ ἀλλαγὴ ξεκινᾶ ἀπὸ μέσα μας.
Δὲν χρειάζεται κάτι περισσότερο ἀπὸ μίαν ἀπόφασιν.
Δὲν θὰ συμβῇ ἐὰν ἐμεῖς δὲν δεσμευθοῦμε ἀπέναντί της.
Δὲν θὰ μᾶς τὴν προσφέρουν ἐὰν ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἀποφασισμένοι γιὰ νὰ τὴν καλοδεχθοῦμε…

Τὴν ἀλλαγὴ ἄς τὴν κάνουμε σήμερα πράξιν.
Ἄς ξεκινήσουμε, μὲ μικρὰ βηματάκια, νὰ βροῦμε τὸ τὶ στὴν πραγματικότητα χρειαζόμαστε καὶ τὸ τὶ εἴμαστε διατεθειμένη νὰ πληρώσουμε, ὡς τίμημα, γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε αὐτὰ ποὺ ὀνειρευθήκαμε.
Ἄς συνειδητοποιήσουμε σήμερα, γιὰ πρώτη φορά, πὼς ἐὰν ἐμεῖς τὸ θέλουμε κάτι, τότε κι αὐτὸ θὰ συμβῇ.
Μόνον ποὺ γιὰ νὰ συμβῇ πρέπει νὰ τὸ θέλουμε πολύ!!! Πάρα πολύ!
Τόσο ποὺ νὰ μὴν μᾶς χωρᾷ ὁ τόπος δίχως του.

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply