Στὸ χέρι μας εἶναι…

Ὅλα… Καὶ τὰ ὄμορφα μὰ καὶ τὰ ἄσκημα.
Ὅσο ὑπερβολικὸ κι ἐὰν φαντάζῃ κάτι τέτοιο, εἶναι μία πραγματικότης, ποὺ ἐὰν τὴν συνειδητοποιήσουμε, τότε αὐτομάτως τὰ πάντα, μικρὰ καὶ μεγάλα, θὰ ἀλλάξουν πρὸς τὸ καλλίτερο.

Ἴσως κάποιοι νὰ ἀναρωτηθοῦν γιὰ τὴν …«παραλογία» τοῦ σημερινοῦ μου λόγου, ἰδίως εὰν ἀναλογισθοῦμε πὼς τὰ πάντα γύρω μας καταῤῥέουν.
Ἰδίως ἐὰν συνειδητοποιήσουμε πὼς ἡ φτώχεια, ἡ πείνα, ἡ δυστυχία ἔχουν τὸν πρῶτο λόγο στὴν καθημερινότητά μας.
Ἴσως, ἀκόμη χειρότερα, νὰ ἐκνευρισθοῦν, διότι ἡ ἀδυναμία μας νὰ ἐπέμβουμε στὰ ὅσα συμβαίνουν ἐναντίον μας, δίχως νὰ ἐρωτηθοῦμε, νὰ εἶναι ἱκανὰ νὰ μᾶς ὁδγηήσουν στὴν ἀπελπισία…

Ὅμως ἄς σταθοῦμε γιὰ μίαν στιγμή… Τόση δά…
Ὅσο γιὰ νὰ πάρουμε μίαν ἀνάσα καὶ νὰ θυμηθοῦμε πὼς ἐδῶ ΔΕΝ εὑρεθήκαμε γιὰ νὰ συλλέγουμε ἀγαθά, ἀλλὰ γιὰ νὰ ζήσουμε αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔρχονται, μὲ ὅλες μας τὶς αἰσθήσεις καὶ μὲ τὴν ἀντίληψιν πὼς πίσω ἀπὸ κάθε ἐμπειρία μᾶς περιμένει βαθυτάτη γνῶσις.
Ἐὰν καταφέρουμε, ἀκόμη καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν γωνία, νὰ δοῦμε ὅσα δὲν μπορούσαμε, ἐπεὶ δὴ ἐπιτρέπαμε στοὺς ἐξωτερικοὺς παράγοντες νὰ μᾶς καθηλώνουν καὶ νὰ παίζουν μεγαλύτερο ῥόλο ἀπὸ αὐτὸν ποὺ τοὺς …ἀξίζει, τότε αὐτομάτως θὰ ἀλλάξουν πολλὰ στὴν ζωή μας…
Κι ἐκεῖ ἐπάνω θὰ μπορέσουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ναί, πράγματι, ὅλα εἶναι τὸ χέρι μας!!!

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν οὔτως ἤ ἄλλως καὶ ΔΕΝ ἀλλάζουν.
Ἡ δική μας προσαρμογὴ ἐὰν εἶναι καλή, ἤ κακή, μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἄμεσα, ἤ ὄχι, τὶς καταστάσεις ποὺ τρέχουν.
Κι ἀκριβῶς ἐκεῖ εἶναι ἡ λεπτομέρεια.
Ὄχι στὸ ποιὲς εἶναι οἱ καταστάσεις, καλὲς ἤ κακές, ἀλλὰ στὸ πῶς ἐμεῖς τὶς ἀντιμετωπίζουμε.
Ἄρα καὶ στὸν τρόπο ποὺ ἐπιτρέπουμε, ἤ ὄχι, νὰ μᾶς καθηλώνουν!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply