Θά ὑποχωρήσουμε τώρα;

Ἂν καὶ πρακτικῶς δὲν φαίνεται, ὡς κοινωνίες, νὰ ἔχουμε κάτι κερδίσει, ὅλα αὐτὰ τὰ μνημονιακὰ χρόνια, ἀλλά, πίσω ἀπὸ τὶς ἐπίσημες εἰκόνες, κρύβονται κάποιες ἄλλες πλευρὲς τῆς πραγματικότητός μας.
Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς πλευρὲς ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὶς ἀντοχές μας, ποὺ ἔχουν αὐξηθεῖ. Ἀντοχὲς ποὺ δὲν γνωρίζαμε πὼς διαθέτουμε.
Ὅμοίως καὶ ἡ εὑρηματικότης μας, ποὺ σιγὰ σιγὰ ἀποκτᾶ διαστάσεις ὑπαρκτὲς μέσα στὴν καθημερινότητά μας, βοηθώντας μας νὰ ἐπιλύσουμε προβλήματα σοβαρά. Προβλήματα ποὺ δὲν θὰ ἐπιλύαμε ἐὰν ἡ Ἀνάγκη δὲν μᾶς ὑπεχρέωνε νὰ τὸ κάνουμε.

Φυσικά, μέσα σὲ ὅλα αὐτά, τὰ ἔως σήμερα κέρδη μας, ποὺ δὲν φαίνονται ἐκ πρώτης ὄψεως, περιλαμβάνεται ὁπωσδήποτε καὶ ἡ αὐτοεκτίμησίς μας, μὰ καὶ ἡ αὐτογνωσία μας ποὺ σταδιακῶς αὐξάνονται. Ὄχι δῆλα δὴ πὼς γίναμε …θεοί, ἀλλὰ καλὸ εἶναι νὰ ἀναλογισθοῦμε τὸ ποιοὶ ἤμασταν πρὸ μερικῶν ἐτῶν καὶ ποιοὶ εἴμαστε σήμερα Καλὸ εἶναι νὰ μᾶς ἀναγνωρίσουμε πὼς ναί, κερδίσαμε πολλὲς μάχες καὶ θὰ κερδίσουμε ἀκόμη πολὺ περισσότερες. Πὼς ἀντέξαμε σὲ πολλὰ κτυπήματα καὶ θὰ ἀντέξουμε σὲ ἀκόμη περισσότερα. Μὰ κι ἐπίσης, ὅσο κι ἐὰν ἄλλα λέγονται γιὰ ἐμᾶς,  λόγῳ τῆς ἐνασχολήσεώς μας μὲ τόσα πολλά, ἄγνωστα ἔως πρὸ μερικῶν ἐτῶν γιὰ ὅλους μας, ξεφύγαμε ἀπὸ τὴν στασιμότητα καὶ τὴν στατικότητα. Τί περισσότερο θέλουμε (γιά τήν ὥρα;);

Ναί, θέλουμε τὴν Ἐλευθερία μας. Μὰ εἶναι δεδομένον πὼς ἡ Ἐλευθερία πρώτα κτίζεται μέσα μας καὶ μετὰ ἐξωτερικεύεται.

Γιὰ αὐτοὺς ἀκριβῶς τοὺς πολὺ σπουδαίους λόγους, τὴν Ἀρετή, τὴν Θέλησιν, τὴν Ὑπομονή, τὴν Ἐπιμονή, τὴν Ἐπίγνωσιν, τὴν Αὐτογνωσία, τὴν Αὐτοεκτίμησιν, τὴν Ἀγωνιστικότητα, τὴν (πραγματικὴ καὶ οὐσιαστική) Κοινονικοποίησιν σήμερα «κτιζόμεθα» μὲ γερὰ θεμέλια, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ξανὰ ἀντιμετωπίσουμε παγίδες καὶ δολιοφθορές. Κτίζουμε τοὺς ἑαυτούς μας γιὰ νὰ μπορέσουμε, πολὺ σύντομα, νὰ κτίσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸν Κόσμο μας.
Θά ὑποχωρήσουμε λοιπόν τώρα; Τώρα πού μποροῦμε νά δοῦμε καλλίτερα τό τί πρέπει νά μάθουμε καί νά κάνουμε;

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply