Τὰ «ἄσχετα» γεγονότα. (ἀναδημοσίευσις)

Πολλὲς φορὲς δύο ἐπιφανειακὰ ἄσχετα μεταξύ τους γεγονότα, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐρμηνευθοῦν, μπορεῖ νὰ συνδέονται καὶ νὰ ἔχουν τὸ νόημα τους.
Οἱ περισσότεροι αὐτὸ τὸ ὀνομάζουν σύμπτωση, ἤ πεπρωμένο, ἤ τύχη.

Πολλὲς φορὲς συμβαίνουν κάποια γεγονότα στὴ ζωή μας τὰ ὁποῖα μᾶς ὁδηγοῦν τὴν κατάλληλη στιγμὴ στὰ κατάλληλα ἄτομα, ἔτσι ὥστε νὰ προχωρήσουμε τὴν ζωή μας πρὸς μιὰ νέᾳ σημαντικὴ κατεύθυνση.
Ὅταν λειτουργοῦμε σὰν ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς συμβαίνουν νὰ ἔχουν ἔνα νόημα καὶ ἔναν σκοπό, μαθαίνουμε σιγὰ σιγὰ τὴν τέχνη τοῦ συγχρονισμοῦ καὶ τότε διαπιστώνουμε ὅτι δὲν εἴμαστε μόνοι ἀλλὰ εἴμαστε προνομιοῦχα ἄτομα, στὰ ὁποία προσφέρεται στήριξη, καθοδήγηση καὶ ὅλα αὐτά ποὺ χρειαζόμαστε γιὰ νὰ προχωρήσουμε πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ σκοποῦ καὶ τῶν ὁραμάτων μας.

Γιῶτα Σούσουλα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply