Ὥρες προσεκτικῆς προετοιμασίας…

Ὅλοι μας γνωρίζουμε μέσα μας πὼς ἡ θύελλα, ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐδῶ καὶ χρόνια εἰσήλθαμε, κορυφώνεται ἐντὸς ὀλίγου χρονικοῦ διαστήματος. Τὸ γνωρίζουμε καλὰ καὶ καθημερινῶς, ὅσο οἱ καταῤῥεύσεις κμεγιστοποιοῦνται, τόσο περισσότερο συνειδητοποιοῦμε πὼς μὲ σύντροφο τὴν ἀγωνία καὶ τὸν φόβο δὲν θὰ μπορέσουμε να ἀντιμετωπίσουμε τὰ ὅσα ἔρχονται. Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς ἀγνοοῦμε τὸ μέγεθος καὶ τὸ εἶδος αὐτῶν ποὺ ἔρχονται, εἶναι πολὺ περισσότεροι οἱ τομεῖς τῆς προετοιμασίας μας, ἀρχῆς γενομένης πάντα ἀπὸ τὴν ἐσωτερική μας.

Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε δὲν ἔχουμε καὶ πάρα πολλὰ περισσότερα νὰ κάνουμε, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἤδη προφανῶς ἔχουμε κάνει, ἐφ΄ ὅσον δὲν διαθέτουμε πληροφορίες ἀναφορικῶς μὲ τὸ εἶδος τῶν ἐπερχομένων ἀνατροπῶν. Σαφῶς ὅμως, ὅλοι μας, μποροῦμε πολὺ προσεκτικὰ νὰ προετοιμάσουμε τοὺς ἑαυτούς μας γιὰ τὰ …χειρότερα καί, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον αὐτὰ δὲν ἔλθουν, τότε θὰ ἔχουμε κερδίση τὸ πρῶτο τμῆμα τῶν ἀγώνων μας, διότι ὅταν περιμένῃς τὸ ἀπόλυτο τέλμα καὶ εὑρεθῇς κάπου ὑψηλότερα, αἰσθάνεσαι κατὰ πολὺ ἀνακουφισμένος καὶ δυνατότερος, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ φοβόσουν. Μὰ ἀκόμη κι ὅταν ἀναμένῃς τὸ ἀπόλυτο τέλμα καὶ τελικῶς αὐτὸ ἔλθει ἔτσι, ξαφνικά, πάλι εἶναι πολὺ καλλίτερα, διότι ἡ ἐσωτερικὴ προετοιμασία δημειουργεῖ νοητικὲς δομὲς τέτοιες, ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ κινητοποιηθοῦμε ταχύτατα, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς ἔκτακτες συνθῆκες, ἀπὸ τὸ νὰ ἀκινητοποιηθοῦμε λόγῳ τοῦ ἰσχυροῦ σόκ.

Ὁ λαός μας λέει πὼς ἑνὸς κακοῦ μύρια ἔπονται. Κι ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον.
Τὸ δικό μας …«κακό», τοῦ ὁποίου μύρια ἔπονται, δὲν εἶναι ἡ διαπίστωσις τῆς πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς σαπίλας, ἀλλὰ ἡ συνειδητοποίησις πὼς ἔφθασε πλέον ἐκείνη ἡ ἁγία στιγμὴ τῆς ἀναλήψεως εὐθυνῶν, τῆς ἀρνήσεως κάθε εὐθυνοφοβίας καὶ τῆς ἀλλαγῆς στάσεως ζωῆς. Πολλὲς μαζύ, μεγάλες καὶ οὐσιώδεις ἀλλαγές, ποὺ ἐὰν δὲν τολμήσουμε νὰ τὶς κάνουμε, τότε θὰ διαπιστώσουμε πὼς τὰ μύρια …«κακά» ποὺ ἔπονται εἶναι ἱκανὰ νὰ μᾶς ἀφανίσουν.

Γιὰ ὅλα αὐτά, μὰ καὶ γιὰ πάρα πολλὰ ἄλλα, ἂς προετοιμαζόμεθα λοιπόν.
Ἀκόμη καὶ ἡ ἁπλῆ, νοητικὴ καθαρά, προετοιμασία, εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερά μας ὅπλα ἐμπρὸς στὰ ὅσα θὰ κληθοῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε. Καὶ εἶναι πράγματι σπουδαία ἡ ἐποχή μας, ποὺ μᾶς ὑποχρεώνει ὁριστικῶς πιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν πορεία ποὺ ἄλλοι μᾶς ὅρισαν καὶ νὰ ἀναζητήσουμε τρόπους γιὰ νὰ χαράξουμε τὴν δική μας.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *