Θὰ συνεχίζουμε…

Ἀπὸ παντοῦ κτυπήματα, ἧττες, ἡττοπαθεῖς, φόβος, καπελώματα, δυστυχίες.
Ἀπὸ κάθε πλευρά, ἐντὸς κι ἐκτός, νέα κρούσματα κατὰ τῆς Ἐλευθερία μας, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.
Ἁπὸ κάθε ὁπτική, λέει, τὸ παιχνίδι εἶναι στημένο καί, τελικῶς, χαμένο… Συνέχεια

Φόβοι ψευδεῖς κι ἀληθεῖς

Οἱ ἀληθεῖς φόβοι μας προέρχονται ἀπὸ τὴν διαπίστωσιν τῆς ἀδυναμίας μας νὰ ἀντιμετωπίσουμε κάποιους κινδύνους. Οἱ ἀληθεῖς μας φόβοι εἶναι, ἀλαλογικῆς, ἀπειροελάχιστοι ἀναφορικῶς μὲ τὸ σύνολον τὸν φόβων ποὺ ἐκτρέφουμε καὶ καλλιεργοῦμε διαρκῶς μέσα μας. Συνέχεια

Ἀξίζουν μόνον αὐτὰ ποὺ μόνοι μας δημιουργοῦμε…

 

Τὰ ἕτοιμα, τὰ κλεμμένα, τὰ ἀποκτηθέντα ἐξ ἀπάτης, δὲν ἔχουν ἀξία, σημασία καὶ βαρύτητα.
Ὅσο μάλιστα εὐκολότερα ἀποκτῶνται, τόσο λιγότερο τὰ ἐκτιμᾶ κάποιος καὶ τόσο ταχύτερα μπορεῖ νὰ τὰ ἀπωλέσῃ.
Ὁ Ἄνθρωπος μεγαλουργεῖ, δημιουργεῖ, κτίζει μόνος του γιὰ νὰ δύναται νὰ ἐκτιμᾷ τὰ ἀποτελέσματα τῶν πράξεών του. Διαφορετικῶς βιώνει ἀλλοιωμένες πραγματικότητες ἐντὸς φθόνου, στερήσεως, κενῶν. Συνέχεια

Θυσιασμένα στήν ἄγνοια θύματα;

Ἤ ἁπλῶς …αὐτόχειρες;

Ἕνα σημαντικὸ στοιχεῖο ποὺ καθορίζει τὴν συμπεριφορά μας, ἀλλὰ καὶ τὴν πορεία μας στὸν κόσμο μας, εἶναι ἡ ἄγνοια. Ἡ ἄγνοια, ὅταν συνειδητῶς ἐπιλέγεται, ὁδηγεῖ βεβαιωμένα σὲ …αὐτοχειρία. Κι αὐτὸ διότι ὅποιος ἀρνεῖται νὰ ἐπεξεργασθῇ καὶ νὰ ἐμβαθύνῃ στὶς παραμέτρους ποὺ διαμορφώνουν τὶς συνθῆκες τοῦ βίου του, δηλώνει, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, πὼς ἀδιαφορεῖ γιὰ αὐτές. Συνέχεια

Βία εἶναι τὸ μέσον ἐνεργοποιήσεως τῶν ἐνστίκτων ἐπιβιώσεως

Ἡ «ἀρχὴ ἄνδραν δείκνυσιν» ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν.
Ἡ ἐν λόγῳ Ἀρχὴ ὅμως πρέπει νὰ πατᾷ καὶ νὰ στηρίζεται μόνον ἀπὸ τὴν ἀγελαία συμπεριφορὰ τῶν εἰδῶν, ποὺ ἔως σήμερα ἐπεβίωσαν, μέσα σὲ συνθῆκες ἀκράτου βίας. Συνθῆκες ποὺ οἱ κανόνες τῆς ζωῆς τοῦ πλανήτου μας ἐπιβάλλουν. Συνέχεια

Ὑπεύθυνος σημαίνει Ἐλεύθερος

Μάθαμε, ἀπὸ μικρὰ παιδιά, νὰ ἀποφεύγουμε τὴν Εὐθύνη.
Οὐδέποτε μάθαμε πὼς ὅστις ἀναλαμβάνει τὶς Εὐθύνες του, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, ὑπερασπίζεται τὴν Ἐλευθερία του ἀφ΄ ἑνός, μὰ καὶ λειτουργεῖ ὡς παράδειγμα γιὰ τοὺς ἄλλους, ἀφ’ ἑτέρου.
Συνέχεια