Τί ἀπομένει;

Τί ἀπομένει;

Προσπαθῶ. Ὄσο πιὸ πολὺ ξεγυμνώνεται ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τὸ ἐπίχρισμα τοῦ πλούτου, τόσο πιὸ πολὺ προσπαθῶ νὰ καταλάβω τὶ ἀπομένει…

Τί ἀπομένει γιά τόν φτωχό ἄνθρωπο, ποὺ στέκεται ἐμπρὸς στὸν κρατικὸ «γκισέ» τοῦ Ἄννα καὶ τοῦ Καϊάφα, νὰ βρῆ τὸ δίκιο του καὶ  τὸν σφαλιαρίζουν ἀνευθύνως καὶ ὁ Ἄννας καὶ ὁ Καϊάφας…

Τί ἀπομένει σ’ ἐκεῖνον πού δέν ἔπαιξε τό παιχνίδι τῆς ἀνταλλαγῆς ψήφου, γιὰ σίγουρη θέσ Συνέχεια

Ὑπαρχόντων τῶν φιλελλήνων ἁδρανοποιεῖται ὁ Ἕλλην

[Περὶ τῶν «φιλελλήνων»] δυνάμεθα ἴσως νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι οὐδὲν ἄλλον, πλὴν ἠμῶν, ἔθνος κέκτηται τὸ πλεονέκτημα νὰ ἔχῃ ἰδιαιτέραν τάξιν φίλων ἐχόντων τὴν εἰδικότητα νὰ τὸ ἀγαπῶσιν. Οὐδέποτε ὑπὸ τοιαύτην ἐννοίαν ἔτυχε ν’ ἀκούσωμεν νὰ γίνεται λόγος περὶ Φιλάγγλων, Φιλιτάλων, Σλαυοφίλων ἢ Φιλοτσέχων.

Συνέχεια

Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἠθοποιός…

…ἀλλὰ δὲν εἶναι, ἐφ΄ ὅσον δὲν ποιεῖ ἦθος. Πρὸς τοῦτον καὶ παραμένει, κατὰ ἕνα μέρος, σκέτος ὑποκριτής…

Καί τί εἶναι;
Μακάρι καὶ νὰ ἤξερε…
Ὑποτακτικὸς εἶναι… Πραιτωριανὸς εἶναι… Ἀμόρφωτος εἶναι… Παπαγάλος εἶναι… Μιμητισμοὺς κάνει… Ἀπαίδευτος παραμένει…
…ἀλλὰ τυγχάνει νὰ διαθέτῃ κάποιαν ἀξιοπρεπὴ (ἢ καὶ  ὡραία) ἐμφάνισιν, ἐκ παραλλήλου μὲ κάποιο ὑποκριτικὸ τάλαντον. Ἔως ἐκεῖ… Συνέχεια

Ἱκανοὶ κι ἀνίκανοι

Ἱκανὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει ἱκανότητες, πολλὲς ἢ λίγες, γιὰ νὰ φέρῃ εἰς πέρας ἕνα ἔργο. Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα ἔχουμε ἱκανοὺς ἰατρούς, ἱκανοὺς μηχανικούς, ἱκανοὺς διδασκάλους καὶ οὔτω καθ’ ἐξῆς…
Ἀνίκανος εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἱκανότητες ἄλλων, στερούμενος ἰδίων ἱκανοτήτων. Πρὸς τοῦτον λοιπὸν οὐδεὶς ἀδαὴς περὶ τῶν ἰατρικῶν δύναται νὰ θεραπεύσῃ ἀσθένειες, ἐνᾦ ἐξαρτᾶται ἀπολύτως ἀπὸ τὶς ἰατρικὲς γνώσεις ἱκανῶν ἰατρῶν.
Συνέχεια

Διαβρωτικὲς τερατογενέσεις μίας «νέας ἐποχῆς»

Οἱ τερατογενέσεις τῆς «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι ἐδῶ, εἶναι ὁρατὲς καὶ ὀφείλουμε νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουμε ἀποφασιστικῶς.

Caution – Politically Correct Area Ahead

Δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ στηριχθῇ δίχως βάσεις.
Χωρὶς τὶς ρίζες του.
Χωρὶς θεμέλια. Συνέχεια

Φταίει ὁ …Οὔτις!!!

Δὲν φταῖμε ἐμεῖς…
Δὲν φταῖτε ἐσεῖς…
Φταίει μόνον ὁ …Χατζηπετρῆς!!!

Τὸ 1999, μὲ τὸν σεισμὸ τῆς Πάρνηθος, ὑπῆρξαν 140 νεκροί.
Δὲν ἔφταιγαν οἱ οἰκοπεδοφάγοι, οὔτε οἱ ἐργολάβοι καί, φυσικά, δὲν ἔφταιγαν καὶ οἱ τότε κυβερνῶντες.
Τὰ στοιχεία ἔδειξαν ὅτι ἔφταιγε μόνον ὁ …Ἐγκέλαδος!!!!

Συνέχεια