Ῥοχάλες …ἑορταστικές!!!

Πολιτικὸς σουρεαλισμὸς εἶναι μία Δεξιὰ κυβέρνησις ποὺ προωθεῖ τὸ γνωστὸ τρίπτυχο, νὰ καταργῇ μία μείζονα θρησκευτικὴ ἑορτὴ καὶ ἀργία.

Συνέχεια

Χειρότερα κι ἀπὸ …κοτέτσι!!!

Ἔχετε δῆ αὐτό τό ἔκτρωμα στήν Ἀθήνα;

«Τμῆμα ἐκπαιδεύσεως καὶ ἀγωγῆς στὴν προσχολικὴ ἡλικία, Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν»!

Ἔκτρωμα αἰσθητικῆς – μπλόκι σὲ ἀνατολικὴ χώρα. Συνέχεια

Νὰ χαρῶ ἐγὼ ἐκπαιδευτικούς…

Νὰ χαρῶ καὶ κόψιμο… Νὰ χαρῶ καὶ πόνο…
Ἐκπαιδευτικοί εἶναι μωρέ αὐτοί ἤ ἐργάτες ναυπηγείων; (Τοὺς ὁποίους καὶ θεωρῶ πολὺ πιὸ ἐντίμους καὶ ἠθικῶς πεπαιδευμένως ἀπὸ κάθε λογῆς …ἐκπαιδευτικό.)
Εἴδατε κάποιον ἀπό αὐτούς νά κόπτεται καί νά σφάζεται γιά τά βιβλία τῶν γραμματικῶν; Τούς εἴδατε νά κάνουν κάποιαν ἀπεργία; Κάποιαν διαμαρτυρία;
Ἐδῶ μία δασκαλίτσα ἐτόλμησε νὰ μιλήσῃ καὶ ἐπλάκωσαν νὰ τὴν κατασπαράξουν οἱ …«γλωσσολόγοι».
(Δήλωσις διευθυντοῦ, πρὸ δύο ἡμερῶν, «δὲν ἔχουμε θέμα γραμματικῆς. Θέμα σχολείου ἔχουμε!!!») Συνέχεια

Ἐπιστολὴ ἐκπαιδευτικῶν;;;

Ἀποφάσισαν, λένε, οἱ ἐκπαιδευτικοὶ τοῦ ΠΑΜΕ νὰ μᾶς ποῦν τὴν ἀλήθεια… Καὶ πολὺ καλὰ κάνουν καὶ παραδέχονται ὃτι μέχρι τώρα αὐτὰ ποὺ δίδασκαν στὰ παιδιά μας ἦταν παραμυθάκια! Ὃτι μέχρι τώρα ἦταν μέρος τοῦ συστήματος! Ὃτι μέχρι τώρα ἐφάρμοζαν σωστὰ τὶς ἐντολὲς ποὺ ἐλάμβαναν ἀπὸ κάθε λογῆς ἱστορικό διαστροφέα! 
Συνέχεια