Ὁ ἔλεγχος τῆς σκέψεως (μετὰ παρατηρήσεων)

Ὁ ἔλεγχος τῆς σκέψεως καί, τελικῶς,τῶν κοινωνιῶν, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦταν ἕνα κατ’ ἐξοχὴν ἀνομολόγητο ὅπλον, ποὺ τὸν χειρισμὸ τοῦ διέθεταν κυρίως τὰ ἱερατεία.  Ἄλλοτε κάτι τέτοιο ἦταν πλήρως δυνατὸν κι ἄλλοτε μερικῶς, ἀναλόγως τῆς ἐκτάσεως, τῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐπιδράσεως αὐτῶν τῶν «πνευματικῶν κέντρων». Ὁπωσδήποτε τὰ ἱερατεία, παγκοσμίως, διέθεταν τέτοιες γνώσεις, τοὐλάχιστον σὲ μεγάλον βαθμό, γιὰ νὰ κατευθύνουν τὶς μάζες. Καί, ὡς γνωστόν, ἀναλόγως τῶν …«ἀναγκῶν» τους, ἔστρεφαν τὶς κοινωνίες κατὰ ποῦ τὰ συνέφερε. Ἕνα τέτοιο παράδειγμα, σχετικῶς πρόσφατον, εἶναι οἱ σταυροφορίες πού, πέραν τῶν ὑποσχέσεων τῆς λεηλασίας, ὁπωσδήποτε, ὡς πρόσχημα, ἐχρησιμοποιήθη καὶ ὁ θρησκευτικὸς φανατισμός. Συνέχεια

Διαψεύδοντας (μὲ ἀποδείξεις) τὴν προπαγάνδα περὶ «ἀνηλίκων προσφύγων» καταλήγεις …ἄνεργος!!!

Ὀδοντίατρος στὴν Σουηδία ἀπελύθη γιατὶ ἀπεκάλυψε πὼς τὸ 80% τῶν ἀνηλίκων ἀσυνοδεύτων «παιδιῶν», εἶναι …ὥριμοι καὶ πλήρως ἀνεπτυγμένοι ἐνήλικες.

Συνέχεια

Δέν ὑπάρχει ὁ ἰός τῆς ἰλαρᾶς;

Μά, ἐάν δέν ὑπάρχῃ, τότε ποιός ὁ λόγος τῶν ἐμβολιασμῶν ἀν τί τοῦ ἰοῦ τῆς ἰλαρᾶς μέ ἐμβόλια ἐμπεριέχοντα …ἐξασθενημένο ἰό τῆς ἰλαρᾶς; Συνέχεια

Συμπαντικὲς ἀποκαλύψεις (β)

Συμπαντικὲς ἀποκαλύψεις (β)

Συνέχεια ἀπὸ τό:

Συμπαντικὲς ἀποκαλύψεις (α)

Δεν το έχετε αντιληφθεί, αλλά ευρισκόμεθα σε ένα διαστελλόμενο και κυρτό σύμπαν.

Το συμπέρασμα φαίνεται αυθαίρετο, καθώς εμπειρικά διαπιστώνουμε την ύπαρξη της δυνάμεως της βαρύτητος που, θεωρητικά, εάν το σύμπαν διεστέλλετο, θα έπρεπε να απορροφά ενέργεια και το σύμπαν σταδιακά να ψύχεται.

Η δύναμη της βαρύτητος όμως γνωρίζουμε ότι μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με το τετράγωνο  της αποστάσεως ανάμεσα στα ελκόμενα σώματα.
Κατά συνέπεια  η δύναμη της βαρύτητος μειώνεται καθώς τα αντικείμενα απομακρύνονται, ενώ, αντίθετα, το απορροφώμενο έργο μεταβάλλεται ανάλογα με την σημειουμένη διαστολή και την δύναμη της βαρύτητος που υφίσταται κατά την διάρκεια της διαστολής.

Συνέχεια