Ὑστερίες ἀντιῤῤατσιστῶν κατὰ …χορτοφάγων!!!

Δηλαδή, εἶσαι ῥατσιστὴς ἐὰν ἀποκαλέσῃς «βασανιστὴ ζώων» τὸν …βασανιστὴ τῶν …ζώων!!!

Ἔκοψαν οἱ νεοταξίτες στὶς ἐξετάσεις μία χορτοφάγα ποῦ χαρεκτήρισε τὸ σφάξιμο χαλὰλ ὡς «βασανιστικό»…
Ἀντιγράφω ἀπὸ Νικόλαο Σπυρόπουλο:
Συνέχεια

Χορτοφαγία, κρεοφαγία καὶ κοινωνικὸς …ἔλεγχος

Ἡ κανονικὴ ὀνομασία αὐτοῦ ποὺ σερβίρεται ὡς «χορτοφαγία» εἶναι νηστεία. Ἄν καὶ νηστεία ὑπάρχῃ σὲ ὅλες τὶς παραδοσιακὲς θρησκεῖες, σὲ λίγες συγκεκριμένες ἡμέρες ἐτησίως, ἢ γιὰ λίγο πρὶν ἀπὸ κάποιαν συγκεκριμένη τελετή, ἐν τούτοις πουθενὰ δὲν ἔλαβε κάποιαν ἐπεβεβλημένη μορφὴ μονίμου νηστείας – κάτι ποὺ θὰ ἦταν παντελῶς ἀπάνθρωπο ἄλλωστε – καὶ οὐδὲ ἕνα «κακό», «δεσποτικό» κτλ. ἱερατεῖο διενοήθη νὰ κάνῃ ὁποτεδήποτε κάτι τέτοιο!

Συνέχεια