Ὑπερασπιστὲς τῆς Κύπρου

Ὁ Ἀνθυπολοχαγὸς (ΜΧ) Λαμπασκῆς τοῦ 70 ΤΜΧ (δεξιὰ) μὲ τοὺς ἄνδρες του, ποὺ εἶχαν ναρκοθετήση τὸ συγκεκριμένο μονοπάτι στὸ Κυπαρισσόβουνο, ὅπου ἔπεσαν μέσα τὰ τουρκικὰ ἅρματα. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ παρελήφθη ἄθικτο καὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ μὲ πλήρωμα ἀργότερα τοὺς Δρόσο, Κριθάρη, Τούντα, Ἀποστόλου καὶ Κουδουνᾶ, μπῆκε ἀνάμεσα στὴν τουρκικὴ διάταξη ἁρμάτων κι ἐκτύπησε τοὐλάχιστον 5 ἅρματα.
Συνέχεια