Γιατί κι ἀπό ποίους χάσαμε το 1974;

Τουρκικὸ ἀποβατικὸ πλοῖο ποὺ μεταφέρει ἅρματα Μ-47, πλησιάζει τὴν ἀκτὴ ἀποβάσεως.

Ἦταν τὸ χρονικὸ σημεῖον ποὺ ἐκρίθη ἡ ἀπόβασις…

Ἡ ἀποβίβασις τῶν ἁρμάτων. Συνέχεια

Ὑπερασπιστὲς τῆς Κύπρου

Ὁ Ἀνθυπολοχαγὸς (ΜΧ) Λαμπασκῆς τοῦ 70 ΤΜΧ (δεξιὰ) μὲ τοὺς ἄνδρες του, ποὺ εἶχαν ναρκοθετήση τὸ συγκεκριμένο μονοπάτι στὸ Κυπαρισσόβουνο, ὅπου ἔπεσαν μέσα τὰ τουρκικὰ ἅρματα. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ παρελήφθη ἄθικτο καὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ μὲ πλήρωμα ἀργότερα τοὺς Δρόσο, Κριθάρη, Τούντα, Ἀποστόλου καὶ Κουδουνᾶ, μπῆκε ἀνάμεσα στὴν τουρκικὴ διάταξη ἁρμάτων κι ἐκτύπησε τοὐλάχιστον 5 ἅρματα.
Συνέχεια

Ἰδιαιτέρας ἀξίας φωτογραφία

Μία, ἰδιαιτέρως συγκινητικὴ φωτογραφία. Συνέχεια

Τὸ καταληφθὲν Μ-47

Τὸ καταληφθὲν ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Φρουρὰ τουρκικὸ ἇρμα Μ-47 ἔχει μεταφερθεῖ στὴν Σκυλλούρα, ὅπου κλιμάκιο τεχνικοῦ ἐπισκεύασε τὴν ἠλεκτροϋδραυλικὴ περιστροφὴ τοῦ πύργου, ποὺ ὅπως διεπιστώθη δὲν λειτουργοῦσε.

Τὸ καταληφθὲν Μ-47 Συνέχεια