Σκυθόπολις, τὸ ὄνειδος τοῦ χριστιανισμοῦ

Ἡ Σκυθόπολις, ἢ Μπετσηᾶν, πόλις τοῦ Ἰσραῆλ, ἄγνωστος στοὺς περισσοτέρους ἀπὸ ἐμᾶς.
Εὑρίσκεται ὀκτὼ (8) χιλιόμετρα δυτικῶς του Ἰορδάνου ποταμοῦ καὶ 28 χιλιόμετρα νοτίως της λίμνης Τιβεριάδος.

Ὁ Ἡρόδοτος μᾶς λέει ὅτι οἱ Ἕλληνες τὴν ἀποκαλοῦσαν Σκυθόπολι λόγῳ τῆς καταλήψεώς της ἀπὸ τοὺς Σκύθες τὸ 631 π.χ.. Συνέχεια

Ἱστορία τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ

Οἱ βαπτίσεις τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ χριστιανισμοῦ ἐγίνοντο σὲ ἐνήλικες ἀλλὰ ἐπειδὴ οἱ Ἕλληνες δὲν ἀποδέχοντο τὸν Χριστιανισμὸ παρ’ ὅ,τι ἡ παράβασις αὐτὴ τιμωρεῖτο μὲ θάνατο, στοὺς Βυζαντινοὺς χρόνους, ὁ Ἰουστινιανὸς ἐπενόησε τὸν νηπιοβαπτισμό. Ἔτσι καθιερώθηκε τὸ βάπτισμα σὲ νηπιακὴ ἡλικία καθὼς καὶ ἡ ὑποχρέωσις ὅτι τὸ νήπιο θὰ ἀκολουθοῦσε τὴν Χριστιανικὴ πίστη. Αὐτὸ τὸ ἀνελάμβανε ἔνας ἐνήλιξ χριστιανόός, ὁ λεγόμενος «πνευματικὸς πατέρας» ἢ «ἀνάδοχος», ὁ ὁποῖος πρώτα ἀπὸ ὅλα ἐπέλεγε τὸ ὄνομα, τὸ ὁποῖο ἦταν χριστιανικό. Κατὰ τὴν τελετὴ τοῦ βαπτίσματος ἀπηγόρευαν στοὺς γονεῖς νὰ παρίσταντο καί, οὔτε βέβαια νὰ ὁρίζουν τὸ ὄνομα, τὸ ὁποῖο τὸ μάθαιναν μετὰ τὴν τελετὴ ἀπὸ κάποιο πιτσιρίκι. Συνέχεια

Ποῦ θά βάδιζε, σήμερα, ὁ κόσμος, ἄν οἱ Ἕλληνες δέν εἶχαν παραδωθεῖ στόν χριστιανισμό

Οἱ Ἕλληνες ἔγιναν γνωστοί καί «ἐπεβλήθησαν» στούς λαούς τοῦ πλανήτου μέ τήν γνῶσι καί τόν πολιτισμό τους. Ἡ ἀνθρωπότητα ἔβλεπε τά φῶτα τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καί «προσκυνοῦσε». Ὕστερα…..Ὕστερα ἦλθε τό σκοτάδι καί ἡ θρησκεία τῶν θρησκειῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ὁ χριστιανισμός. Ἡ ὑποταγή στήν βία κατά τοῦ πνεύματος χάριν τῆς εὐκολωτέρας χειραγωγήσεως τῶν ἀνθρωπίνων μαζῶν.

Δέν θά ἀργήσῃ πολύ, ὅμως, ἡ ἐπανελλήνισις τῆς ἀνθρωπότητος. Τά ὅπλα καταστολῆς τῆς γνώσεως, τοῦ φωτός καί τοῦ πολιτισμοῦ ὁλοένα καί λιγοστεύουν. Ἡ ἀλήθεια τῆς γνώσεως θά λάμψῃ, ὁ Προμηθέας θά ἀπελευθερωθῇ ἀπό τά δεσμά τοῦ Κράτους καί τοῦ Βία. Ὁ Ἡρακλῆς εἶναι ἤδη ἐδῶ!

Μινώταυρος Συνέχεια