Εὐκαιριακὴ …ἀλλαγὴ ταὐτότητος τῶν «ἀθέων»!!!

Μεγαλο-ἑβδομάδα ἔφθασε…

Συνέχεια

Δὲν ὑπάρχει σωτηρία…

Πῆρε τὸ μάτι μου, τελείως στὸ …πτερό, μίαν εἴδησιν ὅτι κάποιοι θὰ μαζευθοῦν τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ θὰ τρῶν δημοσίως κρέας, γιὰ νὰ τὴν πέσουν στοὺς θρησκευομένους ποὺ νηστεύουν. Εἶχα ξανὰ ἀκούσει, παλαιότερα, πρὸ μερικῶν ἐτῶν, γιὰ παρόμοιον περιστατικό.

Συνέχεια

Ὁ χριστιανισμὸς σὲ καθεστὼς ἀφανισμοῦ στὴν Μέση Ἀνατολή.

Ἡ δική μου τοποθέτησις, σὲ κάθε ζήτημα θρησκείας, παραμένει πάντα ἀποστασιοποιημένη.
Δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ θρησκεῖες ποὺ θεωροῦν τὸν ἄνθρωπο δοῦλο θεοῦ.
Ἡ δική μου ὅμως θεώρησις εἶναι αὐτή.
Δισεκατομμύρια ἄνθρωποι, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, ἀσπάζονται κάποιαν μικρὴ ἤ μεγάλη θρησκεία.
Κι ἐπεὶ δὴ ἐγὼ προσωπικῶς θεωρῶ ΑΠΟΛΥΤΟ δικαίωμα τοῦ κάθε ἑνός, εἶτε μοῦ ἀρέσει, εἶτε δὲν μοῦ ἀρέσει, στὸ πῶς θὰ διαθέσῃ τὸν ἑαυτόν του, ἄρα καὶ στὸ πῶς θὰ θρησκεύεται, ἐξοργίζομαι ὅταν διαβάζω ἤ μαθαίνω γιὰ διωγμούς, διώξεις, γενοκτονίες, μὲ κριτήριο τὴν θρησκευτικὴ θεώρησι.
Ἐὰν συζητᾶμε γιὰ ἐλεύθερες κοινωνίες κι ἐλευθέρους ἀνθρώπους, τὸ πρῶτο καὶ σημαντικότερον εἶναι νὰ ἀποδεχόμαστε τὸ ὁτιδήποτε πρεσβεύει ὁ Συνέχεια

Κατὰ τῆς ἀντιχριστιανικῆς νόσου.

Κατὰ τῆς ἀντιχριστιανικῆς νόσου.

-βασικὴ θέσις-
-Παρετήρησα ἐδῶ στὸ Φ/Β καὶ στὰ μπλὸγκ ὅτι πληθύνονται οἱ ἀσθενεῖς τῆς Ἀντιχριστιανικῆς νόσου ἡ ὁποία ὁλοένα ἐπεκτείνεται! Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ζοῦν σὲ ἕναν ἰδικόν των κόσμον μονομανίας, γύρω τους δὲν ὑπάρχει τίποτα καλὸν ἢ κακὸν ἄξιον σχολιασμοῦ, μόνη τους ἀσχολία ἐπὶ 24ώρου βάσεως εἶναι μία συνεχής, μονότονος καὶ ἰδιαιτέρως καὶ ἀπεχθῶς χυδαία ἐπίθεσις κατὰ τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι ὁ Ἀντιχριστιανισμὸς αὐτὸς εἶναι ὀργανωμένος εἰς σύστημα τοῦ ὁποίου τὸ κύριον χαρακτηριστικὸν εἶναι ὅτι βρίθει ὀφθαλμοφανῶν ἀντιφάσεων! Συνέχεια

Πόσο ὀρθόδοξη εἶναι ἡ «Ὀρθοδοξία»;

 Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή κατ’ αρχάς, αναλύοντας τη λέξη ”ορθοδοξία”, απαγκιστρωμένη από τη θρησκευτική έννοια που της έχει προσδοθεί, αστόχως κατ’ εμέ. Είναι εύκολα αντιληπτό, πως η λέξη είναι σύνθετη και τα δύο συνθετικά από τα οποία συντίθεται, είναι οι λέξεις: «ορθός/η» και «δοξασία/δοξάζω». Το «ορθός/η», όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει κυριολεκτικώς. Ενίοτε όμως, χρησιμοποιείται και μεταφορικώς, για να προσδώσει μια ορθολογιστική και λογική ιδιότητα. Θα το επεξηγήσω με ένα μικρό παράδειγμα. Ας εξετάσουμε τη φράση «ορθά μιλάς», προφανώς και δεν μπορεί να εννοούμε πως κάποιος μιλάει ορθά, δηλαδή υπό γωνία 90 μοιρών, και πως θα γινόταν άλλωστε; Άρα, εννοούμε πως μιλάει με επιχειρήματα λογικά τεκμηριωμένα, ορθολογιστικά, λέγοντας πως κάποιος ομιλεί ορθά.

 Εν συνεχεία, θα αναφερθώ στο δεύτερο συνθετικό, τη λέξη «δοξα».  Καθώς δεν γνωρίζω επακριβώς την ετυμολογία της λέξεως, απευθύνθηκα σε ανθρώπους αρμοδίους επί του θέματος. Παραθέτω την απάντηση που έλαβα:

Συνέχεια

Ποῦ θά βάδιζε, σήμερα, ὁ κόσμος, ἄν οἱ Ἕλληνες δέν εἶχαν παραδωθεῖ στόν χριστιανισμό

Οἱ Ἕλληνες ἔγιναν γνωστοί καί «ἐπεβλήθησαν» στούς λαούς τοῦ πλανήτου μέ τήν γνῶσι καί τόν πολιτισμό τους. Ἡ ἀνθρωπότητα ἔβλεπε τά φῶτα τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καί «προσκυνοῦσε». Ὕστερα…..Ὕστερα ἦλθε τό σκοτάδι καί ἡ θρησκεία τῶν θρησκειῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ὁ χριστιανισμός. Ἡ ὑποταγή στήν βία κατά τοῦ πνεύματος χάριν τῆς εὐκολωτέρας χειραγωγήσεως τῶν ἀνθρωπίνων μαζῶν.

Δέν θά ἀργήσῃ πολύ, ὅμως, ἡ ἐπανελλήνισις τῆς ἀνθρωπότητος. Τά ὅπλα καταστολῆς τῆς γνώσεως, τοῦ φωτός καί τοῦ πολιτισμοῦ ὁλοένα καί λιγοστεύουν. Ἡ ἀλήθεια τῆς γνώσεως θά λάμψῃ, ὁ Προμηθέας θά ἀπελευθερωθῇ ἀπό τά δεσμά τοῦ Κράτους καί τοῦ Βία. Ὁ Ἡρακλῆς εἶναι ἤδη ἐδῶ!

Μινώταυρος Συνέχεια