Δὲν ὑπάρχει σωτηρία…

Πῆρε τὸ μάτι μου, τελείως στὸ …πτερό, μίαν εἴδησιν ὅτι κάποιοι θὰ μαζευθοῦν τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ θὰ τρῶν δημοσίως κρέας, γιὰ νὰ τὴν πέσουν στοὺς θρησκευομένους ποὺ νηστεύουν. Εἶχα ξανὰ ἀκούσει, παλαιότερα, πρὸ μερικῶν ἐτῶν, γιὰ παρόμοιον περιστατικό.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ λοιπὸν ἀναθεωρῶ πλήρωςκαὶ προσχωρῶ κι ἐγὼ στὸ στρατόπεδον αὐτῶν ποὺ διακηρύσσουν ὅτι εἴμεθα κοπρολαὸς καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει σωσμός, διότι ἔχουμε θέμα ἐλαττωματικοῦ DNA.

Μνημόνια μέχρι νὰ σβήσῃ ὁ ἥλιος. Ἀκόμη καὶ μέσα στὴν μαύρη τρύπα ποὺ θὰ προκύψη ἀπὸ τὸ σβήσιμο, πάλι μνημόνια!

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply