Ὁ λόγος στὴν …Ἀλ Σάλεχ!

Τώρα γιατί καταπιάνομαι μὲ τά ὅσα ἰσχυρίζεται (δημοσίως) ἡ κυρά ἄλσάλεχ…
…εἶναι ἕνα σοβαρό θέμα καὶ πρέπει νὰ τὸ κυττάξω.  Ἀλλά μία καὶ τὸ ἀπεφάσισα, εἶπα νὰ σᾶς παρουσιάσω τὸ   …καταπιάσιμο, μήπως καὶ βοηθήσετε νὰ καταλάβω κάπως τὸν τρόπο ποὺ λειτουργεῖ τό …μυαλό της….

Ἀπαντήσεις καί σχόλια στὴν Ἀλ Σάλεχ:

Γράφει ἡ …«ἑλληνοποιημένη» αὐτή κυρία:

«Οι ευθύνες αυτών που είχαν την ιδέα της απεργίας πείνας και ενθάρρυναν, ή έστω δεν απέτρεψαν, τους μετανάστες να προβούν σε αυτό το έσχατο μέσο διεκδίκησης αιτημάτων, είναι πολλές. Ακριβώς όμως επειδή τον τόπο αυτόν τον κυβερνά η κυβέρνηση (ταυτολογία απαραίτητη), κι όχι οι οργανώσεις και οι σύλλογοι, οι ευθύνες αποδίδονται αποκλειστικά στην κυβέρνηση, δια του Συντάγματος δε….»

Γιὰ κᾶτσε κυρά μου νὰ ξαναδιαβάσουμε τὰ ὅσα γράφεις μίαν στιγμούλα. Λές: «…τον τόπο αυτόν τον κυβερνά η κυβέρνηση….» Κάνεις ἕνα μεγάλο λᾶθος κυρά Σάλεχ. Ἐὰν αὐτὸν τὸν τόπο, τν κυβερνοσε κυβέρνησις, κα κάθε κυβέρνησις, ν εσαι σίγουρη πώς θ φαρμόζονταν  ο εσαγγελικές ποφάσεις πο χουν κρίνει τς καταλήψεις παράνομες κα ντισυνταγματικές. Ἐὰν ἡ κυβέρνησις, στὴν ὁποίαν ἀναφέρεσαι, ἦταν ἐννομος, θά κανε πλ φαρμογή το Συντάγματος! Ἐάν, τέλος πάντων, ἦταν κυβέρνησις ποὺ θὰ ὑπηρετοῦσε τὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ, δὲν θὰ εἴχαμε τέτοια φαινόμενα. Ἀντιθέτως ὅμως…
Συνεπῶς κυρά μου, κυβέρνησις, εναι μία βιτρίνα κάποιων κόμη χειρότερα, εναι να μάτσο πό νικάνους, πο καταχρηστικς νομάζονται κυβέρνησις. Νὰ ξέρουμε λοιπόν γιατί μιλᾶμε, ὅταν μιλᾶμε.

Συνεχίζεις παρακάτω:

«….Διαφορετικά δεν νοείται γιατί δεν θέλησαν να ορίσουν κάποιον διαμεσολαβητή, οπως είχε γίνει στο παρελθόν σε αντίστοιχη κρίση – με Δελτία Τυπου Υπουργών προφανώς και δεν υφίσταται χώρος για διαπραγμάτευση….»

Αὐτά τώρα τά θέλεις καὶ τὰ λές ἤ σοῦ ξεφεύγουν; Μία νομίμως κλεγμένη κυβέρνησις, ποὺ ὑπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ της, οὐδέποτε  ΣΥΖΗΤΑ καὶ οὐδέποτε διαπραγματεύεται μ ὁποιονδήποτε καταπατητή νόμων, συνόρων κα Συντάγματος. Μήπως ἤθελες νὰ πῇς κάτι ἄλλο; Γιατὶ οὐσιαστικῶς μᾶς λὲς πώς πρέπει νὰ «νομιμοποιηθοῦν» ἐμμέσως οἱ ΛΑΘΡΟκαταπατητὲς μέσῳ διαλόγου. παξ κα ξεκινήσ συζητήσεις, κυρώνεται ς κυβέρνησις ἡ κάθε κυβέρνησις, διότι, ἁπλούστατα, γίνεται ἐκβιάσιμος καὶ παύει νὰ εἶναι κυβέρνησις. Τὸ ἤξερες;  Γιατί αὐτά δὲν τὰ κάνουν στὴν Γερμανία ἢ στὴν Ἀγγλία ἤ στήν Γαλλία; Μήπως γιατὶ δὲν τοὺς παίρνει; Μήπως γιατί κε χουν (περισσότερο τοὐλάχιστον ἀπὸ ὅ,τι ἔχουμε ἐδῶ) κυβερνήσεις κι χι κουδουνίστρες; Καὶ τελικῶς ἐσὺ τὶ ὑποστηρίζεις; Μίαν κυβέρνησις (παράνομος) πο θ συζητ μ κάθε ΛΑΘΡΟεσαγώμενο κα κατ’ πέκτασιν θ αὐτό-κυρώνεται, μία κυβέρνησις πο δν θ δέχεται ὁποιονδήποτε τέτοιον διάλογο κα θ φροντίζ μως γι τν διατήρησι κα διαφύλαξι το Συντάγματος; Πρέπει νὰ ξεκαθαρίσῃς τὴν θέσι σου κυρά μου γιατὶ μᾶς προβληματίζεις. Μᾶς μπερδεύεις!

Ἀπό ἐδῶ καὶ πέρα πάντως ἀρχίζεις τὶς …«ἀσυναρτησίες»!!! Ἀπορῶ μὲ τὸν τρόπο σκέψεώς σου ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο ποὺ κατεβάζεις τὰ «ἐπιχειρήματα»! (Πίνεις κάτι; Εἶναι καλό; Νὰ πάρουμε κι ἐμεῖς;)

Ἒως ἐδῶ μᾶς ἔλεγες γιὰ τὶς εὐθύνες ποὺ βαρύνουν τοὺς ὑποκινητές-διοργανωτές καὶ τώρα μᾶς πετᾶς στὰ τῆς κυβερνήσεως. Μία σοβαρή κυβέρνησις πο σέβεται τν αυτό της μως, τό πρτο πργμα πο κάνει, εναι ν ντιμετωπίσ λους ατούς πο δν τηρον τος νόμους ἐπὶ τῆς ἀρχῆς κι ὄχι ἀποσπασματικῶς!!! Δῆλα δη, ἔπρεπε, ὅπως πολύ σωστά ὑπονοεῖς, ν συλλάβ κάθε διοργανωτή κα κάθε πίδοξο περγό κα ν τος πετάξ, τος μν πρώτους στν φυλακή, τος δ δευτέρους, κτός συνόρων. Τὸ ὅ,τι δὲν τὸ ἔκανε, δὲν σημαίνει πώς δὲν ἔπρεπε ἤ πώς δὲν μπορεῖ, ἐὰν τό ἀποφασίσῃ, νὰ τὸ κάνῃ τώρα. Ἐγώ συμφωνῶ μαζύ σου σὲ αὐτό τὸ κομμάτι! Ν γίν πόλυτος φαρμογή το νόμου! ΑΠΟΛΥΤΟΣ! Δλα δή, κάθε ποκινητής σταθείας, ν διώκεται ποινικς κα κάθε ΛΑΘΡΟκάτι πο συλλαμβάνεται ν πετάγεται …κτός! (Ἴσως νὰ μὴν σοῦ ἀρέσουν αὐτά ποὺ γράφω, ἀλλά ἐὰν θεωρῇς νόμιμο τὴν κυβέρνησι, τότε τς συνιστς ν φερθ νόμιμα, δλα δή ν σταματήσ τ καρναβάλι!!!)

Ἀλλά μᾶλλον δὲν θέλεις νὰ πῇς κάτι τέτοιο! Μλλον θέλεις ν πς στν κυβέρνησι ν ξακολουθήσ ν παρανομ εἰς βάρος το λληνικο λαοῦ καὶ εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ν ξακολουθήσ ν νέχεται τος δικτατορίσκους διεθνεῖς κι ἐγχωρίους δουλεμπόρους πο καταπατον τ Σύνταγμα κα ν ξακολουθήσ ν κάν τ στραβά μάτια σ σους πράκτορες παραβιάζουν σύνορα, νόμους κα κράτος, κατ’ ἐντολὴν τοῦ χρηματοδότου τους Soros! Αὐτό δὲν μᾶς λές; Ἀσχέτως ἐὰν πασκίζῃς νὰ τὸ κρύψῃς πίσω ἀπό φαμφαρολογίες (μᾶλλον λόγῳ ἀγνοίας τῶν συγκεκριμένων μηχανισμῶν…!!!). Αὐτό δὲν συνιστᾶς; ς τί κυρά μου; ς συνταγματολόγος; ς νομικός; ς λληνίς; ς τί; Διότι ξ σων γνωρίζω, δν εσαι κάτι πό λα ατά κα συνεπς μλλον εναι περιττή γνώμη σου κα ο πόψεις σου, τοὐλάχιστον γιὰ ἑλληνικὰ ἐθνικὰ θέματα.

Ἀλλά ἀς δοῦμε τὶ γράφεις καλλίτερα:

«…Και τωρα ειναι αργά. Πλέον, οφείλουν να ενδώσουν στα αιτήματα των απεργών πείνας. …»

Μὲ τὶ ἐπιχειρήματα καταλήγεις σὲ αὐτό τὸ συμπέρασμα; δν εναι συμπέρασμα κα εναι ντολή; Κι ἐὰν εἶναι ἐντολή, γνωρίζεις πώς ὑποκινεῖς ἄνομες πράξεις καὶ συνεπῶς αὐτό ἐπισύρει τὴν παρέμβασι εἰσαγγελέως; (Θέλω νὰ πιστεύω πὼς αὐτὸ συμβαίνει ἐν ἀγνοίᾳ σου καὶ μὲ πλήρη ἁγαθότητα προθέσεων…)
Ἤ καὶ αὐτὸ σοῦ εἶναι ἀδιάφορον; Μήπως εσαι πέρ νω το νόμου; ς τί επαμε; Δὲν νομίζω…
Ἀλλὰ καλλίτερα εἶναι νὰ ὁμιλοῦμε δίχως αἰσθηματικὲς φορτίσεις…

«…Οφείλουν να προστατεύσουν τις ζωές των ανθρώπων αυτών που το μόνο που στην πραγματικότητα διεκδικούν είναι να τους δώσει το κράτος μια κάποια σημασία. Διότι τα αιτήματα τους μπορεί ως μαζικά να θεωρούνται έωλα, άλλα σε ατομικό επίπεδο είναι απολύτως λογικά και υφίσταται σχετική νομοθετική ρύθμιση για την ικανοποίηση αυτών….»

Σὲ ποιό ἀκριβῶς σημεῖον τοῦ Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων, σὲ ἀτομικόν ἐπίπεδον, τὰ αἰτήματά τους εἶναι ἀπολύτως λογικά; ‘Υπάρχει εἰδική παράγραφος ποὺ ἴσως ἀγνοῶ; Καὶ μαζὺ μὲ ἐμένα κι ὄσοι γνωρίζουν πράγματι τὸ Σύνταγμα τῶν Ἑλλήνων;  Δλα δή μς λές κυρά μου, πώς σ μαζικό πίπεδον τ ατήματα θεωρῶνται αἴολα λλά σ τομικόν δν θεωρῶνται!!
Νὰ καταλάβουμε ποῦ βασίζεις τὸν λόγο σου; Ἤ δὲν τὸν βασίζεις κι ἁπλῶς ἐκσφενδονίζεις κορῶνες; Καὶ ἡ νομοθετική είδική ῥύθμισις ποὺ ἀκριβῶς εὑρίσκεται; Σ δική σου πρότασι πο τώρα κατατίθεται; κάπου λλο; Τν παράγραφο παρακαλ κα τ ρθρον. Διαφορετικς τν λόγο πίσω κα ταχέως στν εσαγγελέα γι πολογία, διότι σα γράφεις συνιστον στ σύνολο πειλή κατ το κράτους, το Συντάγματος  κα τν λλήνων ἀλλὰ κι ἐμμέσως προσπάθεια χειραγωγήσεως τῆς κοινῆς γνώμης καὶ προπαγανδιστικῆς μηχανικῆς.

«…Οφείλουν δε οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Υπουργοί να προστατεύσουν την ελληνική κοινωνία και το κύρος της χώρα εν γένει. Διότι είναι προφανές ότι εάν συμβεί το μοιραίο, εάν χάσει τη ζωή του κάποιος από τους απεργούς πείνας, θα ξανακαεί η Αθήνα και όχι μόνο – είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσει ως ντόμινο εξεγέρσεων από Παρίσι ως Λονδίνο και Βερολίνο. Θα γίνει ο δικός μας Mohamed Bouazizi. (Διότι στις δυτικές δημοκρατίες , απο οσο γνωρίζω, ουδείς πεθαίνει σε απεργία πείνας.) Κι όλα αυτά θα συμβούν επειδή κάποιος Υπουργός επιθυμεί να επιδείξει σκληρό πρόσωπο. Με ποια νομιμοποίηση άραγε;…»

Κατ’ ἀρχὰς, ἐπαναλαμβάνομαι, διότι ἡ ἐπανάληψις εἶναι μήτηρ πάσης μαθήσεως καὶ διότι δὲν ἀντιλαμβάνεσαι μὲ τὴν πρώτη… (Δυστυχῶς οὖτε μὲ τὴν δευτέρα, οὖτε μὲ τὴν τρίτη…) Σ ποις κριβς πόλεις τς Ερώπης γουν γίνει νάλογες καταλήψεις, περγίες πείνας κα κβιασμοί; Θ μποροσες ν μς φέρς μερικά παραδείγματα; Γιατὶ μᾶς ἔπιασες λίγο …ἀνενημέρωτους!!! Ἀλλά γιὰ νὰ καταλάβω λίγο καλλίτερα… Μήπως κφέρς πειλητικό λόγο κατ τς κυβερνήσεως ἐκ νέου ἤ κατά τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας πού σέ φιλοξενεῖ; Μήπως πειλες γενικότερα τν ερωπαϊκή νωσι μ ξεγέρσεις; Ξέρεις κάτι ποὺ ἐμεῖς ἀγνοοῦμε; Κι ἐὰν κάτι ξέρς, ντί ν πς στν στυνομία κα ν τ καταθέσς, ὡς νομιμόφρων πολίτης, τ πετς ς …προειδοποίησιν ἤ ὡς …ἐρώτημα; ς τί κυρά μου; Μήπως εσαι μέσα σ κείνους τος «γκεφάλους» πο δημιούργησαν λο ατό τ σκηνικό;

Ἐπίσης, μᾶς λές γιὰ κάποιον νεαρό ποὺ «ἔπεσε» στὴν Πατρίδα του, γιὰ θέματα οἰκονομίας, νομοθεσίας καὶ διακυβερνήσεως τῆς Πατρίδος του! Μήπως θέλεις νὰ μᾶς πῇς πώς ὅλα αὐτά τὰ ΛΑΘΡΟεἰσαγώμενα, ποὺ ἀπό τὴν πρώτη στιγμή ποὺ ἔφθασαν στὴν ΔΙΚΗ ΜΑΣ (κι ὄχι δική τους) Πατρίδα, καταπατοῦν κάθε ἀρχή καὶ νόμο, πώς θὰ πέσουν καὶ ὑπέρ Ἑλλήνων; Ἔ τότε «καλή» μου κοπέλα, νὰ τοὺς πιάσουμε, νὰ τοὺς ἐκπαιδεύσουμε καὶ νὰ τοὺς στήσουμε στὰ σύνορα. Κι ὄταν ὁ Τοῦρκος θὰ μᾶς κουνιέται νὰ τὸν ἀντιμετωπίζουν αὐτοί, δίπλα στοὺς δικούς μας!!! Νὰ ἡσυχάσουμε κι ἐμεῖς διά παντός! Καὶ νὰ ἀναλάβουν κι αὐτά τὰ πιντιὰ νὰ παίξουν ἕναν ῥόλο ποὺ νὰ ὑπηρετῇ τὴν Ἑλλάδα κι ὄχι νὰ τὴν ἀκυρώνῃ.  Διότι, ἔως αὐτὴν τὴν στιγμή ποὺ σού γράφω, δν χω διαπιστώσει ΠΟΥΘΕΝΑ τν γάπη τους κα τν κτίμησί τους κα τν εγνωμοσύνη τους γι τν χώρα πο τος φιλοξενε, τος ταΐζει κα τος περιθάλπει. Μᾶλλον τὸ ἀντίθετον θὰ ἔλεγα!
Ἐμεῖς κυρά μου καὶ πληρώνουμε φόρους καὶ ὑπηρετοῦμε στὸ στράτευμα καὶ θυσιαζόμεθα πρὸ κειμένου νὰ ἀπολαμβάνῃς ἐσὺ καὶ οἱ …προστατευόμενοί σου τὰ δικαιώματα τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας. Ἂς ἀνταποδώσουν, στὸ ἐλάχιστον, αὐτὰ ποὺ εἰσπράττουν καὶ μετὰ συζητᾶμε.

Ἐὰν ὅμως δὲν αἰσθάνονται τὴν ΔΙΚΗ ΜΑΣ Πατρίδα ὡς Πατρίδα τους, τότε καλή μου κυρὰ ἀντιστρέφονται ὅλα ὅσα ἀναφέρεις, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, δὲν θὰ πέσουν ὡς κάτι ὑπέρ Ἑλλήνων, ἀλλά θὰ συμπεριφερθοῦν ὡς κάποιοι ΕΧΘΡΟΙ το θνους τν λλήνων ποὺ ἔφθασαν ἔως ἐδῶ γιὰ νὰ τὸ ὑπονομεύσουν καὶ νὰ τὸ διαλύσουν! Θὰ μποροῦσες νὰ μᾶς ξεκαθαρίσῃς ὡς τί θά καοῦν; Γνωρίζεις; Ὡς φίλοι ἢ ὡς ἐνθροί τῶν Ἑλλήνων; Γιατὶ ἐὰν θὰ καοῦν ὡς φίλοι τῶν Ἑλλήνων, νὰ τὰ βοηθήσουμε τὰ παιδιὰ καὶ νὰ τὰ θεωρήσουμε συντρόφους μας καὶ συμπολῖτες μας καὶ συμπάσχοντες! Ἐὰν μως θ καον ς χθροί, τότε ν τ βοηθήσουμε τ παιδιά ν …καον μίαν ρα ρχύτερα, γι ν ξεκαθαρίσουμε λίγο κα τν τόπο!  «ἐφ΄ ὅσον, σῦν τοῖς ἄλλοις, ἐμεῖς ὁσονούπω καλούμεθα νὰ ἀντιμετωπίσουμε καὶ τὴν τουρκικὴ ἀπειλή. Δὲν κάνει νὰ ἔχουμε στὶς πλάτες μας κάτι, κάποιον ἤ κάποιους ποὺ θὰ θεωρήσουν τὴν ἐν λόγῳ στιγμὴ ὡς εὐκαιρία γιὰ νὰ μᾶς …ξεφορτωθοῦν. Ἔ;
Καλή» μου κυρά… Τί λές;

«…Το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη μέρα που ανέλαβε στην εξουσία επέδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο έναντι στο μετανάστη. Σε επίπεδο νομοθεσίας , το μεταναστευτικό / προσφυγικό διανύει την καλύτερη περίοδο στην ιστορία της Ελλάδας. Και η διεθνής κοινή γνώμη άλλαξε στάση απέναντι στην χώρα μας. Από χώρα που παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα πλέον αναγνωρίζεται ως χώρα που πρέπει να υποστηριχθεί απο τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι όλα αυτά θα τιναχτούν στον αέρα επειδή κάποιος Υπουργός έτσι επέλεξε. Γιατι;

Κι αν κάποιοι εκτιμούν ότι η ελληνική κοινή γνώμη δεν θα στραφεί εναντίων της κυβέρνησης, πλανώνται πλάνη οικτρά. Ευτυχώς,ουδείς από τα 11 εκατομύρια Ελλήνων επιθυμεί να βάψει τα χέρια του με αίμα.

Για όλους αυτους του λόγους, έστω την έσχατη αυτή ώρα, ας αντιληφθούν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Υπουργοί το μέγεθος της εύθυνης που αναλαμβάνουν και ας πράξουν κατά συνείδηση.»

(Ἀπό τὴν σελίδα τῆς Ἀλ Σάλεχ ὅλα τὰ παραπάνω.)

Τώρα μάλιστα! Τώρα καταλάβαμε τί ἀκριβῶς θέλεις! Ἐπιθυμεῖς κατάλυσι κάθε νόμου τοῦ κράτους μὰ πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα τοῦ Συντάγματος, ἀπόλυτο ὑπακοή τῆς κυβερνήσεως στὰ δικά σου (καὶ τῶν κολλητῶν σου) «θέλω» καὶ ἀκύρωσι τῆς θελήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Νὰ σοῦ θυμίσω κάτι κυρία μου; Τό 80% τν λλήνων δν τος θέλει! Δῆλα δή; Τὰ 8,8 ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων δὲν τοὺς θέλουν! Δῆλα δή, ἐὰν ἀφαιρέσῃς τὰ κομματόσκυλα, τοὺς ὑπαλλήλους τοῦ Σόρος καὶ κάτι ἀκόμη λίγους παραπλανημένους, δὲν τοὺ θέλουμε!! ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ!!! Φαντάζομαι πὼς κατέχεις σὲ κάποιον βαθμό τὰ ἑλληνικά!    Τὸ ἀγνοεῖς φαντάζομαι! Γιὰ πήγαινε νὰ διαβάσῃς σὲ παρακαλῶ τὸ «Εἴμαστε «ῥατσιστές»! Τί νὰ κάνουμε;»  καὶ τὸ «Περισσότεροι ἀπό τὸ 80% τῶν Ἑλλήνων, δὲν τοὺς θέλουν!».  Ἀποκλείεται νὰ κτυπήσουμε, νὰ σκοτώσουμε, νὰ βιαιοπραγήσουμε, ὡς πλειοψηφία, ἀπέναντί τους, ἀλλὰ ἔχουμε κάθε δικαίωμα (καὶ ὑποχρέωσιν) νὰ μὴ τοὺς θέλουμε!!!
Ξέρεις ὅμως γιατί σὲ βάζω νὰ διαβάσῃς πράγματα ποὺ δὲν καταλαβαίνῃς; Γι ν μάθς πώς δ πάρχουν κόμη κάποιοι πο σκέπτονται. Γι ν μάθς πώς, παρ το ,τι λληνικός λαός οὐδέποτε ταν ατσιστής (ἐν ἀντιθέσει φυσικά μὲ ἐσένα καὶ τοὺς «φίλους» σου ποὺ εἶσθε ῥατσιστές κατὰ τῶν Ἑλλήνων, ἀχάριστοι ποὺ δὲν ἐκτιμᾶτε τὴν φιλοξενία μας καὶ παράνομοι γιατὶ καταπατᾶτε διαρκῶς τό ΣΥΝΤΑΓΜΑ τῶν Ἑλλήνων στιγματίζοντάς μας διαρκῶς, ὅταν, πολὺ λογικῶς, ἀναφερόμεθα στὰ αὐτονόητα) πεφάσισε, ετε συνειδητς, ετε νστικτωδς, ετε γιατί ντιλαμβάνεται πλέον τος κινδύνους πο ντιμετωπίζει, ν παντήσ ξεκάθαρα πώς ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΛΕΙ!!! Δν σς θέλει!!!
Καὶ δὲν σᾶς θέλει ὡς ἐποίκους, ὡς ἀντικαταστάτες του καὶ ὡς ἀπειλὴ γιὰ τὴν ὕπαρξίν του. Ὡς εἰρηνικοὺς συμμαχητὲς καὶ σᾶς θέλει καὶ σᾶς ἀνοίγει τὶς ἀγκάλες του.
Τί στὰ κομμάτια πρέπει νὰ ἀκούσετε γιὰ νὰ τὸ καταλάβετε;; Ἀντιλαμβάνεσθε τί σᾶς λέει ὁ Ἑλληνικός λαός ἤ σᾶς ἔχουν κάνει λοβοτομή καὶ ἀδυνατεῖτε;

Πάντως τό χρῆμα ποὺ πέφτει στὶς τσέπες κάποιων πρέπει νά εἶναι μεγάλο σέ ποσότητα γιατὶ παρὰ τὸ τόσο κράξιμο, αὐτοὶ ἐκεῖ!!! «Δὲν καταλαβαίνουν οἱ Ἕλληνες! Πρέπει νὰ τοὺς κάνουμε νὰ καταλάβουν!»

Ποιός σᾶς ζήτησε νὰ μᾶς ἐπιμορφώσετε; Ποιός σᾶς ζήτησε νὰ μᾶς ἐκπαιδεύσετε; Ποιός σᾶς εἶπε πώς ἔχουμε πρόβλημα συνειδησιακό; Ποιός σᾶς εἶπε πώς χρειαζόμεθα κάτι ἀπό ἐσᾶς; Γιατί δν παίρνετε τος προστατευομένους σας κα ν πτε στν Γερμανία στν μερική ν πιβάλετε τς πόψεις σας; Γιατί δέν πηγαίνουν στούς τόπους προελεύσεώς των νά ἐπιβάλουν τά πιστεύω τους; Γιατ μς; Εἶναι πολλά τὰ λεφτά …Ἄρη; Ἔ;

Πολλά; Καὶ δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ ἀντισταθῇ… Ἰδίως ἐὰν ἡ ἠθική του εἶναι ἐπιπέδου ἀποπάτου καὶ χαμηλοτέρα…

Ἄ, καὶ κάτι τελευταῖο. Ἐμεῖς δὲν εἴμαστε δολοφόνοι! Ἀντιθέτως βέβαια μὲ τοὺς προστατευομένους σου κυρά μου!!! Ἔμαθες τὶ ἔκαναν στὸ Πακιστὰν; Ναὶ καλέ! Σὲ μίαν ἀπό τὶς χῶρες προελεύσεώς τους…. Ἐδολοφόνησαν τὸν Ὑπουργό Μειονοτήτων! Καὶ φυσικά κάθε μειονότητα τὴν ἐξαφανίζουν! Ἄχχχ… Δὲν τὸ ἤξερες μᾶλλον… Καὶ φαντάζομαι πὼς μίαν στενοχώρια θὰ τὴν πῆρες τώρα…  Κι ὄμως… Καὶ ξέρεις γιατί; Γιατὶ εἶναι πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς δολοφόνοι, ῥατσιστὲς καὶ δὲν ἀνέχονται τὴν ὁποιανδήποτε διαφορετικότητα!!! Κατάλαβες κυρά Ἀλ Σάλεχ; Ἔ;; Κατάλαβες;

Φιλονόη.

Υ.Γ. Κάποιοι φίλοι μου σὲ φωνάζουν Ἀλ Σάχλα. Νομίζω πώς εἶναι κάπως ὑπερβολικοὶ ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην, μὴ γνωρίζοντάς σε, ἴσως καὶ νὰ ἔχουν ἕνα δίκαιον! Δὲν σὲ εἶχα ξαναδιαβάσει! Τώρα κατάλαβα!!

 

Σχετικά θέματα:

Εἴμαστε «ῥατσιστές»! Τί νά κάνουμε;

Περισσότεροι ἀπό τὸ 80% τῶν Ἑλλήνων, δὲν τοὺς θέλουν!