Νομικὸ τμῆμα ἀεροψεκαστῶν ἀντιδρᾶ; Ἀνωνύμως;

Πρὸ ἀρκετῶν ἑβδομάδων εἶχα ἀναρτήσει τὸ θέμα Ἰδοῦ οἱ ψεκαστές μας.

Σήμερα ἐκ τοῦ νομικοῦ τμήματος τῆς ἐταιρείας ποὺ παρουσιάζω ἔλαβα τὸ παρακάτω μήνυμα (ὡς σχόλιο): ΔΙΧΩΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ὅμως!!!! Ἐνδιαφέρον; 

3Δ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
κυρίες – κύριοι,

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς σας για την εταιρεία μας (“3dsa”), που αναρτήσατε στο διαδίκτυο (σε blogs & σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης), και συγκεκριμένα αναφορικά με (δήθεν) συμμετοχή της εταιρείας μας σε ψεκασμούς στον αέρα, σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τους αναφερόμενους αεροψεκασμούς – ούτε έχει τα τεχνικά μέσα και τις δυνατότητες να ενεργήσει σχετικές πτήσεις.
Συνεπώς, κάθε αναφορά και ισχυρισμός σας είναι αβάσιμος – γεγονός που γνωρίζετε πλέον με σαφήνεια & πρέπει να παύσετε άμεσα. Επίσης, σας καλούμε να ανακαλέσετε κάθε σχετική αναφορά για την εταιρεία μας, και να πράξετε κάθε απαραίτητη ενέργεια να ανακληθούν οι σχετικές αναφορές σας σε κάθε ιστότοπο κλπ., ή άλλως να υπάρξει η σχετική διάψευση.
Τέλος, σας δηλώνουμε ρητά ότι επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας και ειδικά για την αποζημίωσή μας, με την επισήμανση ότι η διασπορά ψευδών αναφορών στο διαδίκτυο υπάγεται στην έννοια του ποινικού αδικήματος της δυσφήμισης (συκοφαντικής ή απλής).
Το νομικό τμήμα

Ἀπήντησα ὡς ἐξῇς:

Πολύ εὐχαρίστως ἀγαπητοί μου νὰ κατεβάσω τὴν ἀνάρτησι καὶ νὰ ζητήσω καὶ δημοσίως συγγνώμη γιὰ ὅσα γράφω, ἐὰν ὄντως ψεύδομαι.
Ἀλλὰ δὲν μοῦ ἀρκεῖ ὁ λόγος σας. Θὰ προτιμοῦσα μίαν λίστα μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν χημικῶν ἐνώσεων ποὺ ἐνυπάρχουν στὰ σκευάσματα ποὺ χρησιμοποιεῖτε ὅταν ψεκάζετε. Ἐπίσης σᾶς δηλώνω πὼς εἶμαι χημικός (ἐπί πτυχίῳ) καὶ μπορῶ νὰ ἐκτιμήσω τὸ πόσο ἐπιβλαβῆ εἶναι ἢ ὄχι.
Θὰ προτιμοῦσα λοιπόν, πρὶν περάσουμε σὲ νομικὲς ἀπειλές, μίαν σαφή ἀπάντησι γιὰ τὸ δικό μου ἐρώτημα. Ἐὰν μὲ καλύψετε, κι ἐὰν κρίνω πὼς ὄντως εἶναι ἀσφαλὴ τὰ ὅσα χρησιμοποιεῖτε γιὰ νὰ μᾶς ψεκάσετε, δεσμεύομαι δημοσίως νὰ σᾶς ζητήσω συγγνώμη.
Ἔως τότε ἀναμένω τίς πληροφορίες ποὺ ὑποτίθεται θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουμε γιὰ νὰ συζητᾶμε μαζὶ μὲ τὴν λίστα τῶν χημικῶν ἐνώσεων καὶ τῶν ὅποιων στοιχείων.
Σᾶς εὐχαριστῶ.
Φιλονόη.

Ἀναμένοντας τὶς ἀπαντήσεις τους, μὲ τὴν λίστα τῶν χημικῶν στοιχείων ποὺ θὰ ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἐνόχλησί τους (καὶ τὴν ἀδικία ποὺ διέπραξα εἰς βάρος τους), προτείνω νὰ κρατήσουμε μίαν ζωηρὰ στάσι ἀπέναντί τους καὶ νὰ τοὺς ἐρωτήσουμε μὲ πολλὰ πολλὰ ἐρωτήματα σχετικῶς μὲ τὶς χημικὲς ἐνώσεις ποὺ χρησιμοποιοῦν στοὺς ψεκασμούς τους. 

Τί λέτε; Θὰ καταφέρουμε νὰ λάβουμε κάποιες ἀπαντήσεις;

Φιλονόη.

Σημείωσις (μεταγενεστέρα)

Καλῶς ἢ κακῶς ἡ παραπάνω ἑταιρεία δὲν ἐμπλέκεται μὲ τὴν γεωμηχανική. Καὶ δὲν ἐμπλέκεται ὄχι διότι τὸ λὲν αὐτοὶ ἢ τὸ λέω ἐγὼ ἀλλὰ διότι αὐτὸ εἶναι …«ἔργον ἄνευ ταὐτότητος καὶ ἐκπροσώπου».
Τί ἐννοῶ; Τὰ ἀεροπλάνα ποὺ ψεκάζουν μὲ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν σκοπὸ οὔτε φέρουν ἑταιρικὰ σύμβολα, μὰ οὔτε καὶ τὸ δηλώνουν ἐπισήμως. Πρόκειται γιὰ ἀεροσκάφη τέτοια ποὺ νὰ μὴ  συνδέονται καὶ μὲ κυβερνήσεις καὶ  μὲ ἐπιχειρήσεις καὶ μὲ πρόσωπα.
Πόθεν οἱ ἐντολές; Ἔμ… ἐδῶ μᾶς θέλω. Πόθεν; Πάντως ἅπασες οἱ κυβερνήσεις δέχονται, εἴτε μὲ τὸ καλὸ εἴτε μὲ τὸ …κακό, αὐτὸν τὸν τρόπο …«ἐλέγχου τοῦ κλίματος».
Πρόκειται γιά ἀεροπλάνα τοῦ ΝΑΤΟ;
Ἔτσι διαδίδεται. Καί τί γίνεται μέ τίς χῶρες πού δέν ἀνήκουν στό ΝΑΤΟ; Μποροῦν «ἀγνώστου ταὐτότητος ἀεροσκάφη» νά παραβιάζουν τόν ἐναέριον χῶρον τους;
Πρόκειται γιά ἀεροπλάνα τοῦ ΟΗΕ ἤ γιά ἀεροπλάνα πού «μισθώνονται ἀπό τόν ΟΗΕ»;  Πιθανὸν ναί, πιθανὸν κι ὄχι. Πάντως ὁ ΟΗΕ εἶναι μία πιὸ εὑρεία ἑταιρεία καὶ θὰ μποροῦσε νὰ τὸ αἰτιολογήσῃ, θεωρητικῶς πάντα.
Πρόκειται γιά ἀεροπλάνα «ἐπιστημονικοῦ (καί μόνον) σκοποῦ», τά ὁποία μποροῦν νά πετοῦν ὁποτεδήποτε καί ὁπουδήποτε; Τὸ θεωρῶ πιθανότερον ὅλων.

Καί τί γίνεται μέ αὐτές τίς ἑταιρείες, τὶς ἰδιωτικὲς ντέ, σὰν τὴν παραπάνω; Ἀθωώνονται ἤ ὄχι;
Αὐτὲς οἱ ἑταιρείες παίζουν ἄλλον ῥόλο ὁ ὁποῖος, ἐπισήμως, συνδέεται μὲ τὸν «προστασία τοῦ κοινοῦ καὶ τῶν καλλιεργειῶν». Ἐπισήμως λέμε, διότι, ὡς γνωστόν, τὰ διάφορα συστατικὰ  τῶν αἐροψεκασμῶν οὔτε αὐτοὶ δύνανται νὰ τὰ ἐλέγχουν, μὰ οὔτε καὶ τὰ ἴδια τὰ κράτη. Τὰ ψεκαζόμενα προϊόντα τους ἐπιβάλλονται μὲ τὴν μορφὴ (παγκοσμίων) πρωτοκόλλων, ὁπότε ἁπλῶς αὐτοὶ ἐκτελοῦν ἐντολές.
Τὸ ἐὰν λοιπὸν εἶναι ἀθῶοι ἤ ὄχι, πράγματι, εἶναι ἄλλη ἱστορία. Σημασία ἔχει πὼς λαμβάνουν μέρος καὶ στὴν γεωμηχανικὴ καὶ στοὺς ψεκασμούς. Ἐὰν οἱ σκοποί τους εἶναι καλοὶ ἀλλὰ καταλήγουν νὰ γίνονται ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως ἀπὸ (ἄλλα ἄγνωστα κι …«ἀνώνυμα») κέντρα ἐξουσίας, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις.

Καί ποῦ μπαίνει ὅμως ἡ ἀτομική εὐθύνη; Ἤ δέν μπαίνει, σέ ἕναν πλανήτη πού ἐάν ἀντιδράσῃς στίς ἐντολές τῶν …«μεγάλων» σέ τρώει τό …«μαῦρο σκοτάδι»;
Δὲν ξέρω… Αὐτὸ εἶναι καθαρὰ ἀτομικὸ ζήτημα τοῦ κάθε ἑνὸς ἀπὸ ἐμᾶς. 

11 thoughts on “Νομικὸ τμῆμα ἀεροψεκαστῶν ἀντιδρᾶ; Ἀνωνύμως;

 1. τί κουλά εἶναι αὐτά ;
  κατ’ ἀρχάς ἡ σελῖδα τους εἶναι ΜΟΝΟ στά ἀγγλικά !
  Ἀναφέρουν στήν σελῖδα τους ΜΟΝΟΙ τους ὅτι συνεργάζονται μέ τόν ΕΛΓΑ. Στά ἀγγλικά συννενοοῦνται ; διά τοῦ λόγου τό ἀληθές : http://www.3dsa.gr/partners.html
  Ἐχουν μάλλιστα καί παραπομπή στήν σελῖδα τοῦ ΕΛΓΑ.
  Δεύτερον : ποῦ εἶδαν κάτι μεμπτό στόν σχολιασμό ; ἐρωτήματα τίθενται ! ἂν δέν μπορεῖ τό νομικό τους τμῆμα νά ἀπαντήσῃ… ἂς ἀπαντήσει τό τεχνικό τμῆμα !
  Μόνοι τους ἀναφέρονται σέ τροποποίηση τοῦ καιροῦ (Weather Modification): http://www.3dsa.gr/applications.html
  Μόνοι τους ἐπίσης ἀναφέρουν :
  When 3D s.a. carries out such programs, it uses the direct penetration method, which means the seeding of Silver Iodide (AgI) or dry ice from aircrafts to the target area at the right moment, in order to have the best results possible. This is how the available humidity of the atmosphere is divided into more cells – ice crystals, which finally fall on the ground as rain or snow.

  Δηλαδή , ὄταν ἡ 3D ἐκπονεῖ τέτοια προγράμματα, χρησιμοποιεῖ τήν μέθοδο τῆς ἀμέσου διεισδύσεως, πού σημαίνει ὅτι ἡ ρῖψις Agl (ἰωδιοῦχου ἀργύρου 😉 ἢ ξηρό πᾶγο ἀπό ἀεροπλᾶνα στήν στοχευμένυ περιοχή στήν σωστή στιγμή, ὥστε νά ἐπιτευχθοῦν τά βέλτιστα ἀποτελέσματα . Αὐτός εἶναι ὀ τρόπος πού ἡ ὑπάρχουσα ὑγρασία τῆς ἀτμόσφαιρας διασπᾶται σέ περισσότερα μόρια – κρυστάλλους πάγου, οἱ ὁποῖοι στήν συνέχεια πέφτουν στό ἒδαφος μέ τήν μορφή χιονιοῦ ἢ βροχῆς.

  Various researches in the past have shown that the environment is not affected by the clouds seeding. As for the animals, plants or the ground, in areas where the projects of weather modification were carried out, the quantities of AgI have not exceeded those already existing in the environment.

  Διάφορες ἒρευνες -( ἀλήθεια ποιές;) – στό παρελθόν ἔχουν δείξει ὅτι τό περιβάλλον δέν ἐπηρεάζονται ἀπό τήν διασπορά αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ στά σύννεφα. Ὅσον ἀφορᾶ τά ζῶα, φυτά ἢ τό ἒδαφος, σέ περιοχές ὅπου ἐκπονοῦνται τά προγράμματα τροποποίησης τοῦ καιροῦ οἱ ποσότητες ἰωδιοῦχου ἀργύρου δέν ξεπερνοῦν τίς ἢδη ὐπάρχουσες στό περιβάλλον !

  Εἶναι ὅμως ἒτσι ; Γιατί σέ ἂρθρο πού πραγματεύεται τήν συγκεκριμένη οὐσία, χαρακτηρίζει ὡς …. ὕπουλες… τίς ΒΛΑΒΕΡΕΣ συνέπειες τοῦ ἰωδιοῦχου ἀργύρου !
  Γιατί οἱ λέξεις “ ὕπουλες” …. καί βλαβερές … σέ καμμία γλῶσσα δέν σημαίνουν καλές ἢ ἐπωφελεῖς ….

  Γιά νά δοῦμε τί λένε ἐδῶ :
  ” The harmful effects of silver iodide are insidious. Yet, according to the web site of the PGCD, the effects are so minimized that the following is stated: “The concentration of iodide in iodized salt used on food is far above the concentration found in rainwater from a seeded cloud.” In addition, in early December of 2002, at the Amarillo meeting jointly conducted by the Panhandle Groundwater and the North Plains Groundwater Conservation Districts, one representative stated that silver iodide was good for the heart. In a private conversation, another explained that silver miners live longer. Iodized salt may seem benign; however, some states such as Colorado have outlawed the use of salting icy roads. Among harmful effects, salt is toxic to the water and land. ”
  http://chemtruth.ning.com/profiles/blogs/the-harmful-effects-of-silver

  Ἐδῶ τί διαβάζουμε ;

  Silver iodide particles deposited on vegetation may photolyse [chemically decompose] and combine with natural terpenes from tree oils to form compounds which either themselves become aerosols, or become attached to aerosol particles.

  In either case, the new compounds may become active centers acting as freezing nuclei.

  Silver iodide particles may persist for several months when deposited on coniferous trees, and may release variable doses of such freezing nuclei during that time.

  Although the concentrations of ice nuclei so produced are probably too small to influence precipitation, they may nevertheless contaminate large areas and thus may be significant for long-range research programs concerned with measuring natural concentrations of freezing nuclei.

  http://theblanketeffect.blogspot.com/2008/06/silver-iodide-sticks-around.html

  Αὐτά τά ὀλίγα ἐπί τῆς παρούσης …. ἀπό ἀναγνῶστη πού τοῦ δημιουργοῦνται ἐρωτηματικά … τά ὀποῖα μένουν ἀναπάντητα καί οἱ ὑπάρχουσες πληροφορίες στό διαδίκτυο , συγκλίνουν μᾶλλον πρός τήν βλάβη !

  Ἀλήθεια οἱ πόλεις καί ἐν γένει ὁ ἀστικός ἱστός τί χρεῖα ἔχουν τέτοιων ψεκασμῶν ; φοβοῦνται μή τυχόν καί καταστραφεῖ ἡ σοδειά τούβλων καί μπετόν τῶν πόλεων ;

  • Μᾶλλον Ἑλένη… Τραβᾶνε ζόρι τὰ παιδιά… Μαζεύουμε καὶ κάτι ὑπογραφοῦλες… (ἐδῶ δεξιά εἶναι…) Πόσο ἀκόμη θὰ τὸ κρύβουν; Μόνον ποὺ δὲν ξέρω τί παίζεται μὲ τοὺς ἐδῶ… Εἶναι οἱ ἴδιοι ἢ πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε κι ἄλλα τσαχπίνικα;

  • Κι ἐδῶ μᾶς ἀπειλοῦν. Τοὺς ζήτησα χημικὴ σύστασι ἀλλὰ δὲν μπῆκαν διόλου στὸν κόπο νὰ ἀπαντήσουν. Τοὺς ἀφήνουμε νὰ ἀπειλοῦν ἐνᾦ ἔχουμε συζητήσει ἤδη μὲ δικηγόρο γιὰ νὰ ξέρουμε ἔως ποῦ φθάνουν τὰ δικαιώματά τους καὶ τὰ δικά μας.
   Προσωπικῶς τί πιστεύω; Δὲν θέλουν δημοσιότητα καὶ τοὺς τὴν χαλάσαμε.

 2. Σιγά τώρα κοτζάμ Νομικό Τμήμα να στείλει σε … χημικούς (και μάλιστα ἐπί πτυχίῳ) τη χημικὴ σύσταση των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιεί η εταιρεία τους στους αεροψεκασμούς που αναλαμβάνει.

  Προφανώς θα την στείλουν ασμένως στην επίτροπο κ. Μαρία Δαμανάκη-Κιμούλη (σχετ. credentials: Εδώ Πολυφαγείο, Εδώ Πολυφαγείο, Είμαστε όλοι Εβραίοι, EU Circular για τον αφανισμό της αθερίνας στον Παγασητικό Κόλπο από τις μηχανότρατες της φασιστικής Νέας Μηχανιώνας, που δεν δέχονται Αλβανούς ψαράδες για πλήρωμα κλπ. κλπ,), που με παρέμβαση του … Στυλιανού Πατακού στις Πρυτανικές Αρχές, κατάφερε και πήρε (?) το πτυχίο του Χημικού Μηχανικού του ΕΜΠ, άρα σκαμπάζει – καλυτερώτερα από εσάς τους ἐπί πτυχίῳ – από χημικές αναλύσεις μέσω … Mass & Gas Chromatography!

Leave a Reply