«Στὴν Κροατία ἐφέτος ἔβρεξε δύο φορές!!!…»

«Τὴν μία ἡ βροχὴ κράτησε τριάντα ἡμέρες καὶ τὴν ἄλλην σαράντα πέντε…!!!»

Εἶπε φίλος Κροάτης, ποὺ ἐπέστρεψε μόλις πρὸ ὁλίγων ἡμερῶν εἰς τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν…
Λίγες ἡμέρες πρὶν διάβαζα αὐτό: Συνέχεια

Ἥλιος, βροχὴ καὶ χιόνι κατὰ παραγγελίαν!

Ήλιος, βροχή στην έρημο και χιόνι κατά παραγγελία.

Συμβαίνει ήδη… Συνέχεια

Εἶδες πού τώρα μᾶς φέρνουν καί καταιγίδες γιά νά ἀκυρώσουν διαδηλώσεις;

Τί; Δέν μέ πιστεύετε;
Κακῶς!!! Ἤ ἴσως καὶ καλῶς…
Πάντως, γιὰ νὰ μὴ μὲ πιστεύετε (ποὺ πολὺ καλὰ κάνετε) καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἔχετε μίαν ἀπάντησι πειστική, γιὰ τὰ ὅσα θὰ σᾶς παρουσιάσω παρακάτω.

Ἄς ξεκινήσουμε λοιπὸν μὲ τὸ ἐρώτημα:  μᾶς ψεκάζουν ἤ δέν μᾶς ψεκάζουν;
«Δὲν μᾶς ψεκάζουν» θὰ ἀπαντήσουν κάποιοι.
«Μᾶς ψεκάζουν», θὰ ἀπαντήσουν κάποιοι ἄλλοι… Συνέχεια

Μπῦρες ἔχουν αὐτά τά βαρέλια;

Μπῦρες;
Μμμμ…
Μπᾶ… Οὐΐσκυ θὰ εἶναι… Ἤ καὶ τσίπουρο… Συνέχεια

Πῶς φαίνονται οἱ ἀεροψεκασμοί μέσα ἀπό μίαν …θερμική ματιά;

Πρὸ δύο ἐτῶν, ὅταν δημοσίευσα τὸ ἄρθρον μὲ τίτλο:

Ἰδοῦ οἱ ψεκαστές μας!*

Τότε λοιπὸν ἐνεφανίσθη ἡ νομικὴ ὑπηρεσία, τῆς ἐν λόγῳ ἑταιρείας, γιὰ νὰ ἀξιώσῃ νὰ κατεβάσω τὴν ἀνάρτησι.
Ἡ ἀπάντησίς μου καὶ τό σχόλιο τους σὲ αὐτὴν τὴν ἀνάρτησι:
Συνέχεια

Νά μᾶς ἔλεγε κάποιος γιά τό πῶς εὑρέθη ἐκεῖ τό μεθάνιον;

Το μεθάνιο που αναβλύζει από τον πυθμένα θαλασσών ή εκλύεται από το εσωτερικό της Γης απειλεί τον πλανήτη μας

Τά μικρόβια τελικῶς εὐθύνονται γιά τήν παρουσία τοῦ μεθανίου στόν πλανήτη μας;
Ἄει καλά… Ἄς τὸ δεκτοῦμε…
Καί ποιός ἔλειωσε τούς πάγους τότε γιά νά ἔλθῃ τό μεθάνιον στήν ἐπιφάνεια;
Διότι κάποιος τοὺς ἔλειωσε… Κι ἀκόμη δῆλα δὴ τοὺς λειώνει…
Ἔτσι πιστεύει πὼς εἶναι καλλίτερα γιὰ ὅλους μας… Πιστεύει… Τὸ τὶ ὅμως ἰσχύει πράγματι, μόνον αὐτὸς ποὺ κατασκεύασε τὰ ὅσα ἀντικρύζουμε θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς τὸ πῇ.

Συνέχεια