Ἡ Τηλεγεωδυναμικὴ Τεχνολογία.

Ἄρθρο τοῦ Ὑποστρατήγου ἔ. ἃ K. Χ. Κωνσταντινίδη:

ΤΟ ΥΠΕΡΟΠΛΟ «HAARP»

[Παλιὸ ἄλλα ἐπίκαιρο]

Ἡ Τηλεγεωδυναμικὴ Τεχνολογία πλέον εἶναι πραγματικότητα καὶ ἡ τεχνολογία της ἐφαρμόζεται γιὰ πολλοὺς σκοποὺς καὶ στόχους. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ τεχνολογία αὐτή, ἀντὶ νὰ ἐφαρμοστεῖ γιὰ σκοποὺς ποὺ στηρίζουν τὴν κοινωνία παγκοσμίως, θὰ χρησιμοποιηθεῖ σὰν Ὑπὲρ Ὅπλο, γιὰ τὴν καταστροφή της. Διότι ἡ Ρωσσία , γιὰ νὰ παίξει σοβαρὸ ρόλο στὴν ζυγαριὰ τῆς Γεωπολιτικῆς Ἐξέλιξης τῶν συμφερόντων τῆς παγκοσμίως, ἔκανε δηλώσεις μέσα ἀπὸ τὰ προεδρικὰ χείλη, γιὰ ἕνα μυστικὸ ὅπλο τὸ ὁποῖο θὰ ἀλλάξει τὴν μορφὴ τῶν πολέμων , ἔτσι ὥστε νὰ ξαναγίνει ἡ Μεγάλη Δύναμης καὶ νὰ μπορεῖ νὰ ζυγίζεται στὴν πλάστιγγα τῆς παγκόσμιας πολεμικῆς ἀναγνώρισης μὲ τὶς ΗΠΑ, ἡ ὁποία ἔχει τὸ μυστικὸ πρόγραμμα HAARP , τὸ ὁποῖον διαφημίζεται σὰν τὸ ὑπερόπλο.
Ὅμως καὶ οἱ δυὸ ὑπερδυνάμεις δὲν σκέφτονται τὰ προβλήματα ποὺ ὑπάρχουν γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς Γῆς , μιὰ καὶ ἡ Τρύπα τοῦ Ὄζοντος καλὰ κρατεῖ μία καὶ οἱ θερμοκρασίες ποὺ θὰ ἐπικρατοῦν στὴν Γῆ, θὰ αὐξηθοῦν κατὰ 10 βαθμούς, εἰς βάρος τῆς ἐπιβίωσης τῶν ἀνθρώπων της. Ἐπειδὴ δὲν γνωρίζουμε τὸ Ὑπὲρ Ὅπλο τῆς Ρωσσίας , σας παρουσιάζουμε τὸ μυστικὸ πρόγραμμα HAARP , τὸ ὁποῖον διαφημίζεται σὰν τὸ ὑπερόπλο τῶν ΗΠΑ, μέσα ἀπὸ ἕνα ἄρθρο τοῦ Ὑποστρατήγου ἔ. ἃ K. Χ. Κωνσταντινίδη, μὲ τὸν πιὸ κάτω τίτλο :

ΤΗΛΕΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ –ΥΠΕΡΟΠΛΟ «HAARP»

«Ἡ ἐργασία -βιάζομαι νὰ τὸ τονίσω-δὲν πρέπει νὰ θεωρηθεῖ σὰν ἐργασία ὁριστική. Θὰ εὐχόμουν νὰ κοιταχτεῖ σὰν ἀφορμὴ γιὰ σοβαρὴ σκέψη πάνω σ’ ἕνα σπουδαῖο θέμα, γιὰ φωτισμένη κρίση καὶ καλοπροαίρετη ἐπίκριση – ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ». Τοῦτο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ἐργασία ποὺ ἀκολουθεῖ :

Θὰ συνεχίσουμε τὴν ἐξέταση τῆς Τηλεωδυναμικῆς Τεχνολογίας καὶ τοῦ μυστικοῦ προγράμματος HAARP, τὸ ὁποῖον διαφημίζεται σὰν τὸ ὑπερόπλο τῶν ΗΠΑ. Πολὺ παράξενα εἶναι τὰ λόγια τοῦ τέως ὑπουργοῦ ἀμύνης τῶν ΗΠΑ κ. Κοέν, ὁ ὁποῖος δήλωσε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1997: «Ἄλλοι εἶναι μπλεγμένοι ἀκόμη καὶ σὲ ἕνα ἠχητικὸ τύπο τρομοκρατίας, ὅπου δύνανται νὰ ἀλλάξουν τὸ κλίμα, νὰ κάνουν ἀπὸ μακριὰ σεισμοὺς ἢ ἡφαίστεια, διὰ τῆς χρήσεως ἠλεκτρομαγνητικῶν κυμάτων» (AmericanSecretary of Defense William S. Cohen, April 1997)

Προφανῶς ὁ κ. Κοὲν, γνώριζε ὅτι τὸ «ἠλεκτρομαγνητικό κῦμα» γεννᾶ αὐτὰ τὰ φαινόμενα ποὺ ἀναφέρει πιὸ πάνω. Ἀμφότερες οἱ ὑπερδυνάμεις, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, γνώριζαν ὅτι μὲ τὴν ἔκρηξη ἐνὸς πυρηνικοῦ ὅπλου, ὑποθαλασσίως, μποροῦσαν νὰ προξενήσουν κάποιο εἶδος τσουνάμι μὲ καταστροφὴ τῶν ἀκτῶν τοῦ ἀντιπάλου, ὡσὰν αὐτὸ ποὺ συνέβη στὸν Ἰνδικὸ ὠκεανό. Ἐπίσης εἶναι γνωστὸν ὅτι μὲ τὴν ἔκρηξη ἐνὸς πυρηνικοῦ ὅπλου, στὴν ἰονόσφαιρα, μπορεῖ νὰ δημιουργηθεῖ «ἠλεκτρομαγνητικὸς παλμός» , ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει τὴν καταστροφὴ κάθε ἠλεκτρονικῆς δραστηριότητας σὲ μία ἐκτεταμένη περιοχὴ τῆς Γῆς (ἐπικοινωνίες, ραντάρ, διαδίκτυο- Η/Ὕ, δορυφορικὲς ἐπικοινωνίες, μετεωρολογία, συγκοινωνίες καὶ γενικὰ ὅλο τὸν σύγχρονο μηχανισμὸ πληροφόρησης, ἐλέγχου, διοικήσεως καὶ λειτουργίας πολλῶν χωρῶν κ.ὁ.κ ) Καὶ ἐνῶ ἡ Ἰνδία ἔστειλε σὲ λιγότερο ἀπὸ 72 ὧρες ἕνα πλωτὸ νοσοκομεῖο 50 κλινῶν στὸ Aceh τῆς Ἰνδονησίας, τὸ Ναυτικὸ τῶν ΗΠΑ παρότι εἶχε δυὸ πλωτὰ νοσοκομεῖα τὸ «Comfort» καὶ τὸ «Mercy», δυναμικότητος 1000 κλινῶν, ἀρχικὰ δὲν ἔστειλε κανένα, καὶ ἀργότερα ἔστειλε τὸ ἕνα.

Ἡ Καταστροφὴ φέρνει Πρόοδο

Τὸ δόγμα ποὺ ἰσχύει στὶς ΗΠΑ εἶναι ὅτι κάθε καταστροφὴ φέρνει κέρδος καὶ τελικὰ καταλήγει σὲ πρόοδο καὶ αὔξηση τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος. Γι’ αὐτὸ ὡς τώρα ἐργάζονται μὲ δυὸ βραχίονες :

1. Πολεμικὴ Βιομηχανία καὶ Πεντάγωνο. Ἡ Πολεμικὴ βιομηχανία παράγει τὸ πολεμικὸ ὑλικὸ καὶ τὸ Πεντάγωνο τὸ χρησιμοποιεῖ καὶ καταστρέφει τὶς μὴ ἀρεστὲς χῶρες.

2. Κατασκευαστικὲς Ἑταιρεῖες, οἱ ὁποῖες ξανακτίζουν στὰ ἐρείπια.

Ἂν αὐτὸ μποροῦσε νὰ γίνει μὲ λιγότερο βάρβαρο τρόπο, δηλαδὴ μὲ μία φυσικὴ καταστροφὴ καὶ λιγότερο αἷμα, ἀσφαλῶς θὰ ἦτο προτιμότερο, μολονότι τὸ αἷμα δὲν μετράει πολὺ γιὰ τοὺς ἐξουσιαστὲς τῆς Οὐάσιγκτον. Μήπως στὸ κάτω κάτω τῆς γραφῆς σκοτώνονται τὰ παιδιά τους;  Δεῖτε στὸ Ἰράκ!! Ἐκεῖ σκοτώθηκαν ἄνω τῶν 100.000 ψυχῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ πολέμου, χωρὶς σ’ αὐτοὺς νὰ προσμετρῶνται τὸ 1,5 ἑκατομμύριο ψυχῶν ποὺ πέθαναν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ δεκαετοῦς ἐμπάργκο. Ἂν λοιπόν μποροῦσαν νὰ προξενήσουν τεχνητοὺς σεισμοὺς μὲ γεωφυσικὲς μεθόδους σὲ μακρινὲς ἀποστάσεις αὐτὸ θὰ ἦτο εὐλογία γιὰ τὰ Ἀμερικανικὰ συμφέροντα. Κι’ αὐτὸ διότι:

* μὲ τοὺς σεισμοὺς μπορεῖς νὰ ἐξαθλιώσεις καὶ νὰ κατακτήσεις -μέσω τῆς φιλανθρωπικῆς βοήθειας- ὁλόκληρους λαοὺς καὶ μετὰ μὲ τὴν ἀνοικοδόμηση τῶν πληγεισῶν περιοχῶν νὰ ὑπερχρεώσεις τὴν οἰκονομία τῶν χωρῶν αὐτῶν στὸ διηνεκές.

* ἐλάχιστοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ πληροφορηθοῦν ὅτι ὁ σεισμὸς δὲν εἶναι φυσικὸς ἀλλὰ τεχνητὸς καὶ ἀκόμη λιγότεροι αὐτοὶ ποὺ θὰ πιστέψουν ὅτι εἶναι δυνατὸν ἄνθρωποι νὰ ἔχουν δημιουργήσει μία τόσο μεγάλη συμφορά. Ὅμως αὐτοὶ δὲν ἔριξαν τὶς ἀτομικὲς βόμβες στὴ Χιροσίμα καὶ Ναγκασάκι;

Ὅμως ἀπὸ τὶς ἀκριτομυθίες τῶν διαφόρων πολιτικῶν καὶ ἐπιστημόνων βγαίνει τὸ συμπέρασμα ὅτι φαίνεται νὰ ὑπάρχει ἡ τεχνολογία δημιουργίας σεισμῶν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Γιὰ παράδειγμα ἀναφέρουμε τὴν δήλωση τοῦ Ἀμερικανοῦ Γερουσιαστοῦ Claiborne Ρell, ὁ ὁποῖος στὸ ΙΧ μέρος δήλωσε: «Χρειαζόμαστε μία συνθήκη τώρα… πρὶν οἱ στρατιωτικοὶ ἡγέτες τοῦ κόσμου ἀρχίσουν νὰ κατευθύνουν θύελλες, νὰ μεταβάλλουν τὸ κλίμα καὶ νὰ προκαλοῦν σεισμοὺς στὸν ἀντίπαλο».
Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά;
Στὸ μέρος V ὁμιλοῦν γιὰ τὴν Τεχνολογία Ἐλεγχόμενων Σεισμῶν Τέσλα, γεγονὸς ποὺ σημαίνει ὅτι ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ τοὺς προκαλοῦν μὲ τὴν «τηλεγεωδυναμική» τεχνολογία. Γιατί ἂν ἤσαν φανταστικὰ δὲν θὰ μιλοῦσαν γιὰ ἄμεσα μέτρα «τώρα».

Πρὸς ἐπιβεβαίωση τούτων:
Στὶς 10/12/76 ἐπακολούθησε ἡ ψήφιση στὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ τῆς Συνθήκης: «Περὶ Ἀπαγορεύσεως γιὰ Στρατιωτικὲς ἢ ἄλλες ἐχθρικὲς ἐνέργειες ἡ Χρήση Τεχνικῶν Τροποποιήσεως τοῦ Περιβάλλοντος».
Στὶς 30 Ἰαν. 1981 ἡ ἐφημερίδα «Washington Post» ἔγραψε ὅτι τὸ 1979 συνέβησαν παγκοσμίως 56 μεγάλοι σεισμοὶ καὶ τὸ 1980 ὁ ἐτήσιος ἀριθμὸς αὐξήθηκε σὲ 71. Συμπτωματικὰ τὸ 1980 εἶναι ἔτος αὐξήσεως τῶν Ἠλεκτρομαγνητικῶν ἐκπομπῶν χαμηλῆς συχνότητος τόσον ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, ὅσον καὶ ἀπὸ τὴ Ρωσσία.

Τὸ Συμβὰν Τέσλα

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1978 τὸ περιοδικὸ «Specula» δημοσίευσε ἄρθρο, τὸ ὁποῖον περιέγραφε ἕνα ἀπίστευτο φαινόμενο, τὸ ὁποῖον μποροῦσε νὰ παραχθεῖ ἐντὸς τῆς Γῆς, παρόμοιο μὲ αὐτὸ ποὺ ἀποκαλέσθηκε «Συμβὰν Τέσλα». Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο, τὰ ἠλεκτρομαγνητικὰ σήματα ὁρισμένων συχνοτήτων, τὰ ὁποία διαβιβάζονται ἐντὸς τῆς Γῆς, δύνανται νὰ σχηματίσουν στάσιμα κύματα στὸ ἐσωτερικό της. Σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις σὲ ἀλληλουχία μὲ τὰ στατικὰ κύματα δύνανται νὰ προξενηθεῖ μία διάσπαση τοῦ τεραστίου ἠλεκτρομαγνητικοῦ ρεύματος τῆς Γῆς καὶ νὰ τροφοδοτήσει καὶ ἐνισχύσει τὰ ἐξ ἐπιρροῆς στατικὰ κύματα . Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, τὰ στατικὰ κύματα ἐνισχύονται, διότι τροφοδοτοῦνται μὲ περισσότερη ἐνέργεια ἀπὸ ἐκείνη ποὺ τροφοδοτήθηκε, ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς Γῆς. Μὲ τὴν τεχνική της μετρήσεως τῆς ἐπιδράσεως (interferometer techniques) γιγάντια στατικὰ κύματα δύνανται νὰ συνδυασθοῦν γιὰ νὰ παράγουν στενὴ δέσμη μιᾶς μεγάλης ἐνέργειας. Αὐτὴ ἡ συγκεντρωμένη ἐνέργεια μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ πρὸς παραγωγὴ σεισμῶν σὲ μεμακρυσμένα σημεῖα. Ὅπως προανεφέρθη, ὁ Τέσλα ἐξέφρασε μεγάλο προβληματισμὸ γιὰ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς τεχνολογίας καὶ τοῦτο διότι μπορεῖ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ ἀνθρώπου, ἅπαξ καὶ ἀρχίσει ἡ ταλάντωση ἐντὸς τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς  Γῆς. Αὐτὴ ἡ ταλάντωση μπορεῖ νὰ διαλύσει τὴ Γῆ σὲ κομμάτια. Μήπως αὐτά ἡ τεχνική ἐφαρμόσθηκε γιά τήν πρόκληση τοῦ σεισμοῦ στήν Tangshan τῆς Κίνας καί στόν πρόσφατο σεισμό, στήν Σουμάτρα τῆς Ἰνδονησίας;

Κατ’ ἄλλους ἐπιστήμονες, ἐνῶ θεωρητικὰ καὶ κάτω ἀπὸ ὁρισμένες συνθῆκες ἡ συντονισμένη ταλάντωση μπορεῖ νὰ λάβει χώρα, πρακτικὰ δὲν μπορεῖ νὰ συμβεῖ γιατί ἀπαιτοῦνται ἀστρονομικὰ ποσὰ ἐνέργειας. Μιὰ ἄλλη ἀνεπιβεβαίωτη ἐκδοχὴ γιὰ τὸν μεγάλο σεισμὸ τῆς Ἰνδονησίας, καὶ τὸ καταστρεπτικὸ τσουνάμι ποὺ σάρωσε τὶς ἀκτὲς τοῦ Ἰνδικοῦ, εἶναι τὸ ὅ,τι αὐτὸ προκλήθηκε ἀπὸ τὶς ὑπόγειες καὶ ὑποθαλάσσιες πυρηνικὲς δοκιμὲς τῶν ΗΠΑ στὸν Ἰνδικὸ ὠκεανό. Οὐσιαστικὰ ὁ Ἰνδικὸς ὠκεανὸς εἶναι γήπεδο πυρηνικῶν δοκιμῶν ὅλων τῶν ἐπιδόξων δοκιμαστῶν νέων πυρηνικῶν ὅπλων, δηλαδὴ τῶν χωρῶν-μελῶν τῆς πυρηνικῆς λέσχης. Οἱ ἄφρονες καὶ ἀντιζωικοὶ ἐπιστήμονες ἔχουν βαλθεῖ νὰ καταστρέψουν τὴ Γῆ, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴ ζωὴ πάνω σ’ αὐτὴ . Πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε.

Ἕνας ἄλλος ἐρευνητὴς τῆς τεχνολογίας Tesla καὶ πυρηνικὸς μηχανικὸς , ὁ Ἄντ/ρχης Thomas Bearden, σὲ διάλεξη στὸ Συμπόσιο τῆς Ψυχοτρονικῆς Ἑταιρείας στὶς ΗΠΑ τὸ 1981 δήλωσε : «Ὁ Τέσλα ἀνεκάλυψε ὅτι μποροῦσε νὰ ἐγκαταστήσει στατικὰ κύματα ἐντὸς τῆς Γῆς (στὸν ρευστὸ πυρήνα της) ἢ νὰ τὰ βάλει μεταξὺ τῶν πετρωμάτων, ἔτσι ὥστε ἡ δραστηριότης τῶν τελλουριακῶν πετρωμάτων νὰ προσδώσουν ἐνέργεια στὰ στατικὰ κύματα». Ο Thomas Bearden ἀπεκάλεσε τὴν ἰδέα Ἐνισχυτικὸ Πομπὸ Τέσλα καὶ ἐξήγησε πὼς ἐργάζεται.

Ἡ Μηχανὴ Καιροῦ

Τὰ κύματα θὰ εἰσχωρήσουν παντοῦ. Ἀρκεῖ νὰ βάλεις ἕνα στατικὸ κύμα στὸ ἐσωτερικό της Γῆς. Τότε ὁ ρευστὸς πυρήνας τῆς Γῆς ἀρχίζει νὰ τροφοδοτεῖ αὐτὸ τὸ κύμα. Ὅταν ἔχεις ἕνα τέτοιο στατικὸ κύμα, ἔχεις μία τρίοδο λυχνία  (σ. σ πρόκειται γιὰ λυχνία παλαιᾶς τεχνολογίας τῆς ἐποχῆς τοῦ Τέσλα, διότι σήμερον ἡ τεχνολογία αὐτὴ ἔχει ξεπερασθεῖ ἀπὸ τὰ μικροτσίπς).  Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ ρευστὸς πυρήνας τῆς Γῆς τροφοδοτεῖ τὸ κύμα μὲ ἐνέργεια καὶ εἶναι παρόμοιο μὲ τὸ σῆμα ποὺ στείλαμε στὴ Γῆ. Τοιουτοτρόπως μὲ ἕνα μικρὸ σῆμα μποροῦμε διὰ τῆς ἐνισχύσεώς του νὰ τὸ κάνουμε πανίσχυρο. Μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς συχνότητος εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξαγάγεις τὴν ἐνέργεια εἴτε στὴ ἀτμόσφαιρα, εἴτε στὴν ἄλλη ἄκρη τῆς Γῆς. Τὸ ἐνεργειακὸ κύμα ἰονίζοντας τὸν ἀέρα, ἀλλάζει τὸ μοντέλο τοῦ καιροῦ καὶ τὰ ρεύματα τοῦ ἀέρος. Ἂν ἡ εἰσαγωγὴ τῶν στατικῶν κυμάτων γίνει προοδευτικὰ τότε τὰ φαινόμενα αὐτὰ θὰ εἶναι ὁμαλά. Ἂν ὅμως ἡ τοποθέτηση τῶν στατικῶν κυμάτων γίνει ἀπότομα τότε θὰ συμβοῦν ἀκραία καὶ βίαια φαινόμενα στὸ κλίμα. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ὀνομασθεῖ καὶ Μηχανὴ Καιροῦ. Ἂν ἐπιταχυνθεῖ ἡ Μηχανὴ Καιροῦ, τότε δὲν θὰ ἰονισθεῖ ἡ ἀτμόσφαιρα , ἀλλὰ θὰ δημιουργηθοῦν φωτεινὲς μπάλες καὶ ἐκλάμψεις (πλάσματος) οἱ ὁποῖες θὰ κατέβουν στὴ Γῆ καὶ θὰ δημιουργήσουν τρομερὲς ἀλλαγὲς τοῦ καιροῦ καὶ τοῦ κλίματος πάνω σὲ τεράστιες ἐδαφικὲς περιοχὲς.

* Μήπως λοιπὸν μὲ τὴν Μηχανὴ Καιροῦ οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπηρεάζουν τὸν καιρό; Μήπως ἔτσι ἐπηρέασαν τὸν καιρὸ ὅταν ἐπενέβησαν στὸ Ἀφγανιστᾶν; Διότι ἐκεῖνο τὸν χρόνο δὲν ἀντιμετώπισαν σκληρὸ χειμώνα. Τοῦτο ἐπανελήφθη καὶ στὸ Ἰρὰκ. Ἀντὶ τῶν ὑψηλῶν θερμοκρασιῶν, ποὺ ἐπικρατοῦν συνήθως τὸ θέρος,  ἐπικράτησε ένα δροσερό καλοκαίρι.

πηγή

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply