Ἡ Τηλεγεωδυναμικὴ Τεχνολογία.

Ἄρθρο τοῦ Ὑποστρατήγου ἔ. ἃ K. Χ. Κωνσταντινίδη:

ΤΟ ΥΠΕΡΟΠΛΟ «HAARP»

[Παλιὸ ἄλλα ἐπίκαιρο]

Ἡ Τηλεγεωδυναμικὴ Τεχνολογία πλέον εἶναι πραγματικότητα καὶ ἡ τεχνολογία της ἐφαρμόζεται γιὰ πολλοὺς σκοποὺς καὶ στόχους. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ τεχνολογία αὐτή, ἀντὶ νὰ ἐφαρμοστεῖ γιὰ σκοποὺς ποὺ στηρίζουν τὴν κοινωνία παγκοσμίως, θὰ χρησιμοποιηθεῖ σὰν Ὑπὲρ Ὅπλο, γιὰ τὴν καταστροφή της. Διότι ἡ Ρωσσία , γιὰ νὰ παίξει σοβαρὸ ρόλο στὴν ζυγαριὰ τῆς Γεωπολιτικῆς Ἐξέλιξης τῶν συμφερόντων τῆς παγκοσμίως, ἔκανε δηλώσεις μέσα ἀπὸ τὰ προεδρικὰ χείλη, γιὰ ἕνα μυστικὸ ὅπλο τὸ ὁποῖο θὰ ἀλλάξει τὴν μορφὴ τῶν πολέμων , ἔτσι ὥστε νὰ ξαναγίνει ἡ Μεγάλη Δύναμης καὶ νὰ μπορεῖ νὰ ζυγίζεται στὴν πλάστιγγα τῆς παγκόσμιας πολεμικῆς ἀναγνώρισης μὲ τὶς ΗΠΑ, ἡ ὁποία ἔχει τὸ μυστικὸ πρόγραμμα HAARP , τὸ ὁποῖον διαφημίζεται σὰν τὸ ὑπερόπλο. Συνέχεια

Ποιές «βιολογικές ἐπιδράσεις» προκαλοῦν τά ἠλεκτρομαγνητικά κύματα;

Μωρὲ δούλεμα ποὺ μᾶς κάνουν…
Κι ἐμεῖς, κατὰ πάσαν πιθανότητα, τὰ πιστεύουμε ὅλα.
Πετάει ὁ γάϊδαρος; Ναί, ναί, ναί…Ἄς θυμηθοῦμε ὅμως αὐτό: Συνέχεια

Ὑψηλὲς συχνότητες ἀκτινοβολίας.

Ἀκτινοβολία. Ἕνα ἀπὸ τὰ ζητήματα ποὺ δὲν ἐγγίζει ἡ πολιτεία, πρὸ κειμένου νὰ μὴ θιγοῦν συμφέροντα. 

Ἄλλως τε, τὸ θέμα τῶν τηλεπικοινωνιῶν εἶναι τὸ δεξὶ χέρι τοῦ κάθε κρατοῦντος, πρὸ κειμένου νὰ κρατᾶ στὰ χέρια του τὴν ἐξουσία.

Συνεπῶς, ἂς πάῃ στὰ κομμάτια ἡ ὑγεία μας. 

Ξέρουν αὐτοὶ καλλίτερα!

Συνέχεια

Ποιός εἶναι ὁ Ἑρμῆς;

Ὁ Ἑρμῆς κατὰ τὴν ἑλληνικὴ μυθολογία εἶναι ὁ ἀγγελιοφόρος θεός. Δῆλα δή αὐτός ποὺ μεταφέρει τὴν πληροφορία. Τὸν συναντοῦμε σὲ πολλὲς σκηνὲς μέσα στὴν Ὀδύσσεια καὶ τὴν Ἰλιάδα ἀλλὰ τὸν συναντοῦμε καὶ σὲ κάποιες ἄλλες σκηνὲς μέσα στὴν Ἑλληνικὴ μυθολογία γενικότερα.  Ἔλαβε μέρος στὴν Τιτανομαχία μὲ τὸ μέρος τῶν θεῶν καὶ θὰ λέγαμε πὼς ἦταν ἰδιαιτέρως  δραστήριος.  

Ἐπίσης, λόγῳ τῶν στηλῶν-ὁδηγῶν (Ἑρμαῖ) μποροῦμε νὰ τὸν θεωρήσουμε κι ὡς ὁδηγό-μπροστάρη. Συνέχεια

Τὰ κινητὰ ἀποτελοῦν «βόμβα» γιὰ τὴν ὑγεία.

Ως «βόμβα» για την υγεία χαρακτηρίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων βρεταννοί ειδικοί σε νέα έκθεσή τους

Ἰδίως τῶν παιδιῶν. 

Τί εἶχες λοιπόν Γιάννη; Τί εἶχα πάντα..

Συνέχεια

Ἠλεκτρομαγνητισμός: τὸ ὅπλο τοῦ μέλλοντος;

 

Ἡ χρήσις τοῦ ἠλεκτρομαγνητισμοῦ εἶναι κοινὸ μυστικό. Ὄχι ὡς ἐπιθετικὸν ὅπλον ἀλλὰ ἰδίως ὡς ἀμυντικὸν κι ἀποτρεπτικόν. 

Σαφῶς ὅμως Θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθῇ κι ὡς ἐπιθετικόν.

Ἀγνοῶ τὴν τεχνολογία του καὶ τὰ βήματα ποὺ ἔχουν κάνει οἱ πολεμικὲς βιομηχανίες. 

Ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς «ἐνημερώνουν» μᾶλλον τὸ «ἔχουν προχωρήσει»….

Ἂς μὴ ξεχνᾶμε πὼς πρῶτα εἴδαμε τὸν πόλεμο τῶν ἄστρων καὶ πολὺ ἀργότερα συνειδητοποιήσαμε πὼς ἡ ταινία ἦταν ἁπλῶς ἡ ἐπιβεβαίωσις τῶν ὑπαρχόντων ἔργων τους. 

Συνέχεια