Ποιές «βιολογικές ἐπιδράσεις» προκαλοῦν τά ἠλεκτρομαγνητικά κύματα;

Μωρὲ δούλεμα ποὺ μᾶς κάνουν…
Κι ἐμεῖς, κατὰ πάσαν πιθανότητα, τὰ πιστεύουμε ὅλα.
Πετάει ὁ γάϊδαρος; Ναί, ναί, ναί…Ἄς θυμηθοῦμε ὅμως αὐτό: Συνέχεια

Ὑψηλὲς συχνότητες ἀκτινοβολίας.

Ἀκτινοβολία. Ἕνα ἀπὸ τὰ ζητήματα ποὺ δὲν ἐγγίζει ἡ πολιτεία, πρὸ κειμένου νὰ μὴ θιγοῦν συμφέροντα. 

Ἄλλως τε, τὸ θέμα τῶν τηλεπικοινωνιῶν εἶναι τὸ δεξὶ χέρι τοῦ κάθε κρατοῦντος, πρὸ κειμένου νὰ κρατᾶ στὰ χέρια του τὴν ἐξουσία.

Συνεπῶς, ἂς πάῃ στὰ κομμάτια ἡ ὑγεία μας. 

Ξέρουν αὐτοὶ καλλίτερα!

Συνέχεια

Ἄς ποῦμε λίγα λόγια γιὰ τὸ HAARP.

Μεγάλη ἱστορία κι αὐτό…

Πῶς μᾶς ξεκίνησε; Γιατί ξεκίνησε; Ποιά ἡ στόχευσίς του;

Ἐπεὶ δὴ τὸ συγκεκριμένο θέμα παρὰ χώνεται ἀνάμεσα στὰ σύνορα φαντασίας καὶ πραγματικότητος, θὰ ἀναφέρω μόνον δύο στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα προσφάτως ἡ ΝΑΣΑ παρεδέχθῃ.
Τὸ ἕνα ἀφορᾷ στὴν παραδοχή τους ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἐπηροή-ἐπιπτώσεις ἠλεκτρομαγνητικῶν κυμάτων καὶ σεισμῶν. Ἐὰν γνωρίζουν πὼς αὐτὰ τὰ δύο ἔχουν σχέσιν, τότε τί ἀκριβῶς τούς ἐμποδίζει νά χρησιμοποιήσουν τήν πληροφορία; Ἀναφέρεις κάτι, καὶ ἰδίως ἐὰν εἶσαι ἡ ΝΑΣΑ, μόνον ὅταν ἔχῃς φθάσει σὲ ἐπίπεδα τέτοια ποὺ καὶ νὰ διαῤῥεύσῃ κάποια πληροφορία δὲν θὰ σὲ ἐνοχλῇ, διότι ἡ τεχνολογία σου εἶναι ἀνωτέρα ἀπὸ τὶς …ἐνοχλήσεις.

Συνέχεια

Τὰ κινητὰ ἀποτελοῦν «βόμβα» γιὰ τὴν ὑγεία.

Ως «βόμβα» για την υγεία χαρακτηρίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων βρεταννοί ειδικοί σε νέα έκθεσή τους

Ἰδίως τῶν παιδιῶν. 

Τί εἶχες λοιπόν Γιάννη; Τί εἶχα πάντα..

Συνέχεια

Καταῤῥάκτης ἀκτινοβολίας ἀπὸ τὶς μικροσυσκευές μας!

Ἀναθεώρησις τῶν τρόπων χρήσεως, ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ζωῆς μας καὶ μείωσις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συσκευῶν ποὺ χρησιμοποιοῦμε. 

Ἡ ἀκτινοβολία, ἰδίως ὅταν δὲν γνωρίζουμε τὶς ἀκριβεῖς ἐπιπτώσεις, καλὸ εἶναι νὰ μειώνεται στὰ λιγότερα δυνατὰ ἐπίπεδα.

Σαφῶς ἔχουν μπεῖ στὴν ζωή μας. Ἀλλὰ τὸ μέτρον ἀπαιτεῖται πλέον περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά.

Φιλονόη.

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὁ ἄνθρωπος τοῦ 21ου αἰῶνος ἄραγε ἔχει τὴν σοφία καὶ τὴν ἱκανότητα νὰ διακρίνει πὼς τὸ τίμημα τῶν τεχνικῶν διευκολύνσεων εἶναι ἐνίοτε δυσανάλογο πρὸς τὴν προσφερομένη ἄνεση; Μήπως ὁ «μῦθος» τοῦ Ἡρακλέους καὶ τῆς Λερναίας Ὕδρας δὲν εἶναι καὶ Συνέχεια

Ἔρευνα ΣΟΚ γιὰ τὰ ἠλεκτρομαγνητικὰ πεδία!

 

Τὸ θέμα τῆς τεχνολογίας,  ἔχει κι ἄλλες φορὲς στό παρελθόν τροφοδοτήσει τό ἱστολόγιο. Γενικῶς, σὲ θέματα ὑγίειας πιστεύω πὼς ἡ τεχνολογία κρύβει πολλὰ μυστικά καὶ ἡ ἰατρικὴ κοινότητα ἀκόμη παραπαίει ἀνάμεσα στὸν …φόβο καὶ τὴν ἐρευνητικὴ ἀλήθεια μὰ καὶ τὴν εἰλικρίνεια.  

Σήμερα ἀρχίζει δειλὰ δειλὰ ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα νὰ παρουσιάζῃ τὰ ἀρνητικὰ τῆς τεχνολογίας. Ἰδοῦ κάποια, γιὰ τὰ ἠλεκτρομαγνητικά πεδία. 

Διαβάσετε το! 

Τὸ χρειαζόμαστε ὅλοι γιὰ νὰ προστατευθοῦμε

Συνέχεια