Ὑψηλὲς συχνότητες ἀκτινοβολίας.

Ἀκτινοβολία. Ἕνα ἀπὸ τὰ ζητήματα ποὺ δὲν ἐγγίζει ἡ πολιτεία, πρὸ κειμένου νὰ μὴ θιγοῦν συμφέροντα. 

Ἄλλως τε, τὸ θέμα τῶν τηλεπικοινωνιῶν εἶναι τὸ δεξὶ χέρι τοῦ κάθε κρατοῦντος, πρὸ κειμένου νὰ κρατᾶ στὰ χέρια του τὴν ἐξουσία.

Συνεπῶς, ἂς πάῃ στὰ κομμάτια ἡ ὑγεία μας. 

Ξέρουν αὐτοὶ καλλίτερα!

Συνέχεια

Ποιός εἶναι ὁ Ἑρμῆς;

Ὁ Ἑρμῆς κατὰ τὴν ἑλληνικὴ μυθολογία εἶναι ὁ ἀγγελιοφόρος θεός. Δῆλα δή αὐτός ποὺ μεταφέρει τὴν πληροφορία. Τὸν συναντοῦμε σὲ πολλὲς σκηνὲς μέσα στὴν Ὀδύσσεια καὶ τὴν Ἰλιάδα ἀλλὰ τὸν συναντοῦμε καὶ σὲ κάποιες ἄλλες σκηνὲς μέσα στὴν Ἑλληνικὴ μυθολογία γενικότερα.  Ἔλαβε μέρος στὴν Τιτανομαχία μὲ τὸ μέρος τῶν θεῶν καὶ θὰ λέγαμε πὼς ἦταν ἰδιαιτέρως  δραστήριος.  

Ἐπίσης, λόγῳ τῶν στηλῶν-ὁδηγῶν (Ἑρμαῖ) μποροῦμε νὰ τὸν θεωρήσουμε κι ὡς ὁδηγό-μπροστάρη. Συνέχεια

Τὶ σοῦ κάνει ἕνας μαγνήτης!

Ἕνα ἐντυπωσιακότατον φαινόμενον, ἀποτέλεσμα τῆς μαγνητικῆς ἐπαγωγῆς, παρεούλα μὲ τὰ παιχνίδια τῶν …ἠλεκτρονίων. 
Τὸ φαινόμενον τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἐπαγωγῆς, ποὺ ὁδηγεῖ μέσῳ πολλῶν (ἐκατοντάδων!!)Amber καὶ Hertz στὴν Συνέχεια

Ἠλεκρομαγνητισμός κατά καρκίνου;

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής έντασης φαίνεται ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό «όπλο« ενάντια στον καρκίνο

Ναί, γιατί ὄχι;

Συνέχεια

Ἠλεκτρομαγνητισμός: τὸ ὅπλο τοῦ μέλλοντος;

 

Ἡ χρήσις τοῦ ἠλεκτρομαγνητισμοῦ εἶναι κοινὸ μυστικό. Ὄχι ὡς ἐπιθετικὸν ὅπλον ἀλλὰ ἰδίως ὡς ἀμυντικὸν κι ἀποτρεπτικόν. 

Σαφῶς ὅμως Θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθῇ κι ὡς ἐπιθετικόν.

Ἀγνοῶ τὴν τεχνολογία του καὶ τὰ βήματα ποὺ ἔχουν κάνει οἱ πολεμικὲς βιομηχανίες. 

Ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς «ἐνημερώνουν» μᾶλλον τὸ «ἔχουν προχωρήσει»….

Ἂς μὴ ξεχνᾶμε πὼς πρῶτα εἴδαμε τὸν πόλεμο τῶν ἄστρων καὶ πολὺ ἀργότερα συνειδητοποιήσαμε πὼς ἡ ταινία ἦταν ἁπλῶς ἡ ἐπιβεβαίωσις τῶν ὑπαρχόντων ἔργων τους. 

Συνέχεια