Σεισμοί κατά πυρηνικῶν;

Ἡ πυρηνικὴ ἐνέργεια εἶναι ἡ σημαντικοτέρα μορφὴ ἐνεργείας ποὺ δύναται νὰ λάβῃ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν φύσιν, γιὰ τὴν ὥρα.
Ὅμως αὐτὴ ἡ ἐνέργεια, γιὰ τὴν ὤρα πάντα, δὲν ἐξυπηρετεῖ κάποιων τὰ συμφέροντα καὶ διώκεται.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ μᾶς ἔχουν πείσῃ, μέσῳ τῆς γνωστῆς προπαγάνδας τους, γιὰ τὴν ἐπικινδυνότητά της.
Τὸ κάθε τὶ ὅμως ποὺ καθίσταται ἐπικίνδυνο γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὁπωσδήποτε ἐμπεριέχει τὸν παράγοντα «ἀνθρωπίνου λάθους». Διότι ὅλα τὰ ἀτυχήματα ποὺ ἔχουν συμβῇ στὸν τομέα τῶν πυρηνικῶν μᾶλλον διόλου τυχαῖα ἦσαν. Συνέχεια

Τί ἔγινε; Δέν μᾶς προτιμοῦν οἱ ἡλιακές καταιγίδες τελικῶς;

Ἐξ ὅσων ἀντιλαμβάνομαι μᾶλλον ἄλλαξαν γνώμη…
Προσωρινῶς ἔστειλαν ἀντιπροσώπους τους, κάτι γηΐνους, μήπως καὶ αἰσθανθοῦμε μοναξιές…
Πάντως συντόμως τὸ βλέπω…
Ὁ Ἥλιος ἴσως νὰ μὴν πέσῃ στὰ κεφάλια μας… Οὔτε ἴσως κι ὁ οὐρανός…
Ἀλλὰ ὅ,τι κάτι θὰ πέσῃ, θὰ πέσῃ…
Συνέχεια

Ἄς ποῦμε λίγα λόγια γιὰ τὸ HAARP.

Μεγάλη ἱστορία κι αὐτό…

Πῶς μᾶς ξεκίνησε; Γιατί ξεκίνησε; Ποιά ἡ στόχευσίς του;

Ἐπεὶ δὴ τὸ συγκεκριμένο θέμα παρὰ χώνεται ἀνάμεσα στὰ σύνορα φαντασίας καὶ πραγματικότητος, θὰ ἀναφέρω μόνον δύο στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα προσφάτως ἡ ΝΑΣΑ παρεδέχθῃ.
Τὸ ἕνα ἀφορᾷ στὴν παραδοχή τους ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἐπηροή-ἐπιπτώσεις ἠλεκτρομαγνητικῶν κυμάτων καὶ σεισμῶν. Ἐὰν γνωρίζουν πὼς αὐτὰ τὰ δύο ἔχουν σχέσιν, τότε τί ἀκριβῶς τούς ἐμποδίζει νά χρησιμοποιήσουν τήν πληροφορία; Ἀναφέρεις κάτι, καὶ ἰδίως ἐὰν εἶσαι ἡ ΝΑΣΑ, μόνον ὅταν ἔχῃς φθάσει σὲ ἐπίπεδα τέτοια ποὺ καὶ νὰ διαῤῥεύσῃ κάποια πληροφορία δὲν θὰ σὲ ἐνοχλῇ, διότι ἡ τεχνολογία σου εἶναι ἀνωτέρα ἀπὸ τὶς …ἐνοχλήσεις.

Συνέχεια

Νὰ γιατὶ μᾶς ψεκάζουν!

Νομίζαμε πώς μς ψεκάζουν μόνον γιά νά μς κρατον σέ καταστολήν;
Λαθέψαμε!
Εναι πάρα πολλο ο λόγοι πο τ κάνουν, ο φανερο τολάχιστον. 
φστε δ πο λόγ τν εροψεκασμν καταφέρνουμε ν μν σχολούμαστε μλλα, πολ σημαντικότερα π ατ πο συμβαίνουν στν πλανήτη. 
Πάντως, κατ πς τχουν ξεκινήσει, θ πάρ πολν  χρόνο κόμη γι ν μπορέσουμε ν τος σταματήσουμε.  Συνέχεια

Ἀμφιλεγομένη τεχνολογία γίνεται αἰτία σεισμῶν;

Ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ ἴσως νὰ ἔχετε παρατηρήσει κάποιαν ἔντονο σεισμογενὴ δραστηριότητα στὰ βόρεια τμήματα τῆς Εὐρώπης. Ἀσυνήθη φυσικὰ γιὰ τὴν περιοχή. 

Συνέχεια

…κι ἄλλο ἠφαίστειο ἕτοιμο νά ἐκραγῇ!

Θυμᾶστε τό ἠφαίστειο – μέ τό παράξενο ὄνομα – πού μᾶς ἀπησχόλησε πέρυσι; Ἡ Ἰσλανδία ἔχει καί ἕνα ἄλλο πιό μεγάλο ἠφαίστειο, τό ὁποῖο, λένε οἱ ἐπιστήμονες, ὅτι λίαν συντόμως θά ἐκραγῇ.

Ηφαιστειακή στάκτη μέρος 2ον περιμένουν οι επιστήμονες

Για «σίκουελ» του χάους από Συνέχεια