Ὑπάρχει πράγματι θέμα ὑπερπληθυσμοῦ;

Κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέν… Ναί, ὑπάρχει…
Κατὰ πῶς …δὲν μᾶς τὰ λέν, τὸ θέμα εἶναι ὑπὸ …ἔρευνα!!!

Ἡ Γιάννα λοιπὸν ἔκανε μία πρόχειρη ἔρευνα γιὰ νὰ καταλήξῃ στὸ συμπέρασμα πὼς μᾶλλον κάτι …δὲν πάει καὶ τόσο καλὰ μὲ τοὺς ἀριθμούς.
Μὲ τοὺς πραγματικοὺς ἀριθμούς. Αὐτοὺς τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ μᾶς παρουσιάζουν ἕναν πλανήτη ἤδη …πνιγμένο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, μὲ μηδενικὲς φυσικὰ δυνατότητες αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ, ἐφ΄ ὅσον, κατὰ τὰ πρόσφατα δεδομένα, ὁ πλανήτης ἀντέχει ἔως ἐννέα δισεκατομμύρια πληθυσμό. Συνέχεια

Πῶς φαίνονται οἱ ἀεροψεκασμοί μέσα ἀπό μίαν …θερμική ματιά;

Πρὸ δύο ἐτῶν, ὅταν δημοσίευσα τὸ ἄρθρον μὲ τίτλο:

Ἰδοῦ οἱ ψεκαστές μας!*

Τότε λοιπὸν ἐνεφανίσθη ἡ νομικὴ ὑπηρεσία, τῆς ἐν λόγῳ ἑταιρείας, γιὰ νὰ ἀξιώσῃ νὰ κατεβάσω τὴν ἀνάρτησι.
Ἡ ἀπάντησίς μου καὶ τό σχόλιο τους σὲ αὐτὴν τὴν ἀνάρτησι:
Συνέχεια

Νά μᾶς ἔλεγε κάποιος γιά τό πῶς εὑρέθη ἐκεῖ τό μεθάνιον;

Το μεθάνιο που αναβλύζει από τον πυθμένα θαλασσών ή εκλύεται από το εσωτερικό της Γης απειλεί τον πλανήτη μας

Τά μικρόβια τελικῶς εὐθύνονται γιά τήν παρουσία τοῦ μεθανίου στόν πλανήτη μας;
Ἄει καλά… Ἄς τὸ δεκτοῦμε…
Καί ποιός ἔλειωσε τούς πάγους τότε γιά νά ἔλθῃ τό μεθάνιον στήν ἐπιφάνεια;
Διότι κάποιος τοὺς ἔλειωσε… Κι ἀκόμη δῆλα δὴ τοὺς λειώνει…
Ἔτσι πιστεύει πὼς εἶναι καλλίτερα γιὰ ὅλους μας… Πιστεύει… Τὸ τὶ ὅμως ἰσχύει πράγματι, μόνον αὐτὸς ποὺ κατασκεύασε τὰ ὅσα ἀντικρύζουμε θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς τὸ πῇ.

Συνέχεια

Γιατί διώκονται οἱ σόμπες καί τά τζάκια;

Εἶπα κι ἐγὼ νὰ μὴ καταπιασθῶ περαιτέρῳ, διότι τὴν μία μὲ ἀποκαλοῦν συνωμοσιολόγα, τὴν ἄλλην μὲ ἀποκαλοῦν ὀνειροπαρμένη καὶ τὴν παρ΄ ἄλλην ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου. 
Θὰ δεκτῶ λοιπὸν πὼς ὅλα αὐτὰ πράγματι ἰσχύουν ταὐτοχρόνως. Θὰ δεκτῶ πὼς ἔχω ἀλλοφρονήσει, πὼς βλέπω παντοῦ ἐχθροὺς καὶ πὼς θὰ πέσῃ ὁ …οὐρανὸς στὸ κεφάλι μας.
Αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχω καταλάβει ὅμως, καὶ τὸ ὁποῖον οὐδεὶς μοῦ ἐξηγεῖ, εἶναι τὸ γιατὶ ἔχουμε τόσο ἀρσενικὸ στὸ νερό μας. Ἤ τὸ γιατὶ ἔχουμε τόσο ἀλουμίνιο καὶ βάριο στὸν ἀέρα μας. Ἤ τὸ γιατὶ ἔχουμε τόσο φθόριο καὶ χλώριο στὶς τροφές μας. Ἀπό ποῦ μᾶς ἔρχονται αὐτά; Καί γιατί δέν ὑπῆρχαν ἀπό ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ἀλλά μᾶς προέκυψαν μόλις τίς τελευταῖες δεκαετίες; 

Συνέχεια

Ἔτσι λειώνουν τοὺς πάγους κι ὁδηγοῦν τὸν πλανήτη σὲ νέκρωσι!!!

 Μαριάννα μοῦ ἔστειλε τὸ ταινιάκι ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω καὶ ποὺ οὐσιαστικῶς ἐξηγεῖ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ  βλέπουμε νὰ συμβαίνουν γύρω μας ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια καὶ φαίνονται ὡς ἀκραὶα.
Ἀφοροῦν ὅλα σὲ συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένων ὁμάδων, μὲ συγκεκριμένους στόχους. 

Μᾶς ἔχουν πείσει ὅλους γιὰ τὴν τρύπα τοῦ ὄζοντος, γιὰ τὴν εὐθύνη μας καὶ τὴν συνενοχή μας, γιὰ τὴν αὔξησιν τῆς θερμοκρασίας τοῦ περιβάλλοντος. Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν μᾶς ἔχουν πεῖ εἶναι τὸ πῶς συμβαίνει αὐτό.

Μήπως δέν εἶναι αὐτοί πού μᾶς ἔμαθαν τήν χρήσιν τῶν τετραχλωρανθράκων, βασικῶν αἰτίων, κατά τά λεγόμενά τους, γιά τήν τρύπα τοῦ ὄζοντος; Μήπως αὐτοί δέν εἶναι πού μᾶς σέρνουν στήν χρήσιν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων, πρό κειμένου νά αὐξάνουν τά κέρδη τους; Μήπως δέν εἶναι αὐτοί πού μᾶς ἔχουν Συνέχεια

Πρῶτα λειώνουν τοὺς πάγους καὶ μετὰ μᾶς …προειδοποιοῦν!!!

Ἀπὸ τὴν μίαν πλευρὰ οἱ ἴδιοι αὐτοαναιρῶνται, ἀποκαλύπτοντάς μας πὼς ὄχι μόνον δὲν λειώνουν οἱ πάγοι, ἀλλὰ ἀνανεώνονται, κι ἀπὸ τὴν ἄλλην τὰ σενάρια καλὰ κρατοῦν.
Σὲ κάθε περίπτωσιν τὸ θέμα εἶναι πάρα πολὺ σοβαρό. 
Οἱ πάγοι πράγματι λειώνουν, ἀλλὰ δὲν μᾶς ἔχουν πῇ τὸ γιατὶ λειώνουν.
Λειώνουν ἀπό μόνοι τους ἤ κάποιοι βάζουν τά …βρωμόχερά τους;
Μήπως ἔχουν καταφέρει μέσῳ τῆς τεχνολογίας πού ἔχουν ἀναπτύξει νά μᾶς καταστρέψουν ἐν τελῶς ἕνα ἀπό τά φυσικά συστήματα προστασίας τοῦ πλανήτου; Κι ἐάν ναί, τότε πῶς φθάσαμε στήν Σιβηρία; Τί σχέσι ἔχουν μέ ὅλα αὐτά οἱ γεωμηχανικές τῆς κακιᾶς ὥρας πού χρησιμοποιοῦν; Καί τί γίνεται μέ τό ἐγκλωβισμένο μεθάνιο σέ αὐτούς τούς θύλακες;

Συνέχεια