Ὑπάρχει πράγματι θέμα ὑπερπληθυσμοῦ;

Κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέν… Ναί, ὑπάρχει…
Κατὰ πῶς …δὲν μᾶς τὰ λέν, τὸ θέμα εἶναι ὑπὸ …ἔρευνα!!!

Ἡ Γιάννα λοιπὸν ἔκανε μία πρόχειρη ἔρευνα γιὰ νὰ καταλήξῃ στὸ συμπέρασμα πὼς μᾶλλον κάτι …δὲν πάει καὶ τόσο καλὰ μὲ τοὺς ἀριθμούς.
Μὲ τοὺς πραγματικοὺς ἀριθμούς. Αὐτοὺς τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ μᾶς παρουσιάζουν ἕναν πλανήτη ἤδη …πνιγμένο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, μὲ μηδενικὲς φυσικὰ δυνατότητες αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ, ἐφ΄ ὅσον, κατὰ τὰ πρόσφατα δεδομένα, ὁ πλανήτης ἀντέχει ἔως ἐννέα δισεκατομμύρια πληθυσμό. Συνέχεια

Ἀπαγορεύεται στὶς ΗΠΑ ἡ συλλογὴ χόρτων

Κυττάξετε…
Ἐπεὶ δὴ τὸ θέμα τῆς ἀπομακρύνσεῶς μας ἀπὸ τὴν Φύσι καὶ τὰ προϊόντα της δὲν εἶναι κάτι ποὺ θὰ μᾶς συμβῇ ἔτσι, ξαφνικά, καλὸ θὰ ἦταν νὰ προετοιμαζόμεθα. Δὲν θὰ μᾶς ῥωτήσουν. Θὰ μᾶς τὸ ἐπιβάλουν.
Ἤδη οἱ παγκόσμιες  ὑπογραφὲς ἔχουν πέσῃ καὶ δεσμεύουν κάθε ἡγέτη κράτους ποὺ ἔχει πρὸ πολλοῦ συμφωνήσῃ.  Συνεπῶς, ἐπεὶ δὴ κι ἐμεῖς, διὰ τῶν ἡγετῶν ποὺ ΕΜΕΙΣ ἐπιλέξαμε, εἴμεθα μέσα στὸ παιχνίδι, πολὺ σύντομα θὰ τὶς δοῦμε κι ἐδῶ τὶς ἀπαγορεύσεις.
Ἤδη, γιὰ νὰ μὴ πλατειάζουμε, στὸ θέμα τῶν βοτάνων ξέθαψαν ὁδηγίες …εἰκοσαετίας. Ἐπίσης, γιὰ νὰ μὴν Συνέχεια

Γιατί διώκονται οἱ σόμπες καί τά τζάκια;

Εἶπα κι ἐγὼ νὰ μὴ καταπιασθῶ περαιτέρῳ, διότι τὴν μία μὲ ἀποκαλοῦν συνωμοσιολόγα, τὴν ἄλλην μὲ ἀποκαλοῦν ὀνειροπαρμένη καὶ τὴν παρ΄ ἄλλην ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου. 
Θὰ δεκτῶ λοιπὸν πὼς ὅλα αὐτὰ πράγματι ἰσχύουν ταὐτοχρόνως. Θὰ δεκτῶ πὼς ἔχω ἀλλοφρονήσει, πὼς βλέπω παντοῦ ἐχθροὺς καὶ πὼς θὰ πέσῃ ὁ …οὐρανὸς στὸ κεφάλι μας.
Αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχω καταλάβει ὅμως, καὶ τὸ ὁποῖον οὐδεὶς μοῦ ἐξηγεῖ, εἶναι τὸ γιατὶ ἔχουμε τόσο ἀρσενικὸ στὸ νερό μας. Ἤ τὸ γιατὶ ἔχουμε τόσο ἀλουμίνιο καὶ βάριο στὸν ἀέρα μας. Ἤ τὸ γιατὶ ἔχουμε τόσο φθόριο καὶ χλώριο στὶς τροφές μας. Ἀπό ποῦ μᾶς ἔρχονται αὐτά; Καί γιατί δέν ὑπῆρχαν ἀπό ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ἀλλά μᾶς προέκυψαν μόλις τίς τελευταῖες δεκαετίες; 

Συνέχεια

Ἔτσι λειώνουν τοὺς πάγους κι ὁδηγοῦν τὸν πλανήτη σὲ νέκρωσι!!!

 Μαριάννα μοῦ ἔστειλε τὸ ταινιάκι ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω καὶ ποὺ οὐσιαστικῶς ἐξηγεῖ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ  βλέπουμε νὰ συμβαίνουν γύρω μας ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια καὶ φαίνονται ὡς ἀκραὶα.
Ἀφοροῦν ὅλα σὲ συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένων ὁμάδων, μὲ συγκεκριμένους στόχους. 

Μᾶς ἔχουν πείσει ὅλους γιὰ τὴν τρύπα τοῦ ὄζοντος, γιὰ τὴν εὐθύνη μας καὶ τὴν συνενοχή μας, γιὰ τὴν αὔξησιν τῆς θερμοκρασίας τοῦ περιβάλλοντος. Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν μᾶς ἔχουν πεῖ εἶναι τὸ πῶς συμβαίνει αὐτό.

Μήπως δέν εἶναι αὐτοί πού μᾶς ἔμαθαν τήν χρήσιν τῶν τετραχλωρανθράκων, βασικῶν αἰτίων, κατά τά λεγόμενά τους, γιά τήν τρύπα τοῦ ὄζοντος; Μήπως αὐτοί δέν εἶναι πού μᾶς σέρνουν στήν χρήσιν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων, πρό κειμένου νά αὐξάνουν τά κέρδη τους; Μήπως δέν εἶναι αὐτοί πού μᾶς ἔχουν Συνέχεια

Ὁ ἀποπληθυσμός μας!

Ὁ ἀποπληθυσμός μας!Πρὸ μερικῶν ἐτῶν, σὲ μία συζήτησιν μὲ φίλους, ἔμαθα κάποια πράγματα σχετικῶς μὲ  τὴν Agenta 21 καὶ τὸ ποῦ πράγματι στοχεύει. Ἀπὸ τότε καὶ στὸ ἐξῇς ἔχουν δημοσιευθεῖ πάρα πολλὰ ἄρθρα κατὰ καιρούς, πάρα πολλὲς ἐπὶ πλέον πληροφορίες καὶ καταγγελίες ἔχουν καταγραφεῖ, ὥς τὲ σήμερα νὰ θεωρούμεθα …πάνσοφοι!
Ὄχι διότι κάτι ἔχουμε κάνει πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς ἀπαλλαγῆς μας ἀπὸ ἀποφάσεις τέτοιες ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἀλλαγὴ τῶν δεδομένων, καθῶς ἐπίσης καὶ τὸν ἀφανισμό μας,  ἀλλὰ διότι ἀπλῶς συλλέγουμε πληροφορίες, τόσες ποὺ νὰ στοιχειοθετοῦν ἐγκυκλοπαίδεια οἱ γνώσεις μας, οἱ ὁποῖες ὅμως πλέον μᾶς εἶναι ….ἄχρηστες!!!

Συνέχεια

Codex alimentarius: ἀντιμετωπίζεται;

Ὁ πρῶτος δρόμος κι ὁ σημαντικότερος εἶναι ἡ συλλογικὴ δράσις τῶν πολιτῶν. Οἱ διαμαρτυρίες μας δὲν μποροῦν νὰ παραμένουν στὰ γραπτὰ μας κείμενα καὶ στὶς μεταξύ φίλων συζητήσεις. Τὸ λιγότερο ποὺ ὀφείλουμε στοὺς ἑαυτοὺς μας, στὰ παιδιά μας ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλην τὴν κοινωνία μας,  εἶναι ἡ συμμετοχὴ στὴν συλλογὴ ὑπογραφῶν.

Ἔχω στὸ παρελθὸν ἀναφερθεῖ στὸ θέμα τῆς συλλογῆς ὑπογραφῶν ἀλλὰ δὲν γνωρίζω πόσοι ἔχουν προβεῖ σὲ ἀνάλογον κίνησι. Ἐὰν θυμᾶμαι καλῶς, ἀπαιτοῦνται Συνέχεια