Εὐκαιρία γιὰ νὰ τυπωθῇ τὸ καινούργιο βιβλίο Ἱστορίας

Πρίν ἀπό μερικά χρόνια, τό 2007, ὅταν ἦταν ὑπουργός ἡ ἄλλη ἀνεκδιήγητη, Μαριέττα Γιαννάκου, εἶχε ξεσηκωθεῖ ὅλος ὁ Ἑλληνισμός ἔναντίον τῶν γραφομένων στό βιβλίο τῆς ΣΤ΄Δημοτικοῦ, ὑπό τῆς “προοδευτικῆς” καθηγητρίας Ῥεπούση. Ἐκτός τῶν ἄλλων, σέ κάποιο σημεῖο τοῦ βιβλίου ἔγραφε ὅτι ἡ Μικρασιατική καταστροφή ὀφείλετο στόν συνωστισμό τῶν Ἑλλήνων στό λιμάνι τῆς Σμύρνης.

Παρά τόν ξεσηκωμό ὅμως, ὅλων ἡμῶν, ἡ Γιαννάκου δέν ἀπέσυρε τό βιβλίο. Ἐν συνεχεία, τήν διεδέχθη ὁ Εὐριπίδης Στυλιανίδης στήν ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου, ὁ ὁποῖος ὑπεσχέθη ὅτι θά τό ἀποσύρῃ. Δέν πρόλαβε; Μόνο ἐκεῖνος ξέρει.

Τό βιβλίο ξαναγράφτηκε ἀπό τόν καθηγητή τοῦ ΑΠΘ Ἰωάν. Κολιόπουλο. Αὐτό ἐνεκρίθη ἀπό τό Παιδαγωγικό Ἰνστιτοῦτο καί περιμένει τήν ἔγκρισιν τῆς ἀνεκδιήγητης,  ὑπουργοῦ ἀΠαιδείας καί διά βίου ἀμαθείας γιά νά ἀρχίσῃ ἡ τύπωσις. Ἡ Διαμαντοπούλου ἀρνεῖται νά δώσῃ ἔγκρισιν.

Πρίν ἀπό δύο μῆνες, ὁ πρώην ὑπουργός απηύθυνε ἐρώτησι στήν Βουλή, πρός τήν Ἄννα Διαμαντοπούλου ἀλλά ἀπάντησι δέν πῆρε.

Τί συμβαίνει κυρία ὑπουργέ; Σᾶς εὐνοεῖ αὐτή ἡ κατάστασις. Τέσσερα χρόνια γιά τήν ἔγκρισι τυπώσεως ἑνός βιβλίου εἶναι πάρα πολλά καί δέν νομίζω ὅτι εἶναι θέμα κόστους, λόγω λιτότητος. Οὐδέν μονιμότερον τοῦ προσωρινοῦ; Γιά νά τό ξεχάσουμε ἐμεῖς, ἀποκλείεται!
Ἐπειδή ἡ κρἰσις δημιουργεῖ εὐκαιρίες, θά μπορούσατε νά ἀνεβάσετε στό διαδίκτυο τό καινούργιο βιβλίο. Τά ἀποθέματα τοῦ “Ῥεπούσιου”βιβλίου, πόσα εἶναι, ἐπιτέλους; Μήπως, προσπαθεῖτε νά καταργήσετε, ἀπό τώρα, τήν διδασκαλία τῆς Ἱστορίας, γενικῶς;

Ἄν μπεῖτε στήν σελίδα τοῦ ὑπουργείου “ψηφιακό σχολεῖο”, θά δεῖτε αὐτό:

Εἶναι σίγουρο, πλέον, ὅτι ἡ καθυστέρησις γίνεται ἐσκεμμένα. Μᾶλλον, δέν εἶναι καθυστέρησις, εἶναι ἡ ἀκολουθουμένη τακτική τῆς ἀναξίας ὑπουργοῦ! Ἀνάξια, ὅπως, ἀνάξιοι, ἄχρηστοι καί ὀσφυοκάμπτες εἶναι ὅλοι οἱ ὑπουργοί – καί τοῦ πρωθυπουργοῦ συμπεριλαμβανομένου – τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως.

Μινώταυρος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Εὐκαιρία γιὰ νὰ τυπωθῇ τὸ καινούργιο βιβλίο Ἱστορίας

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *