Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα;


Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα;1
 Κάποτε σὲ αὐτὸν τὸν τόπο (κι ὄχι μόνον) ζοῦσαν Ἕλληνες. 

Αὐτοὶ οἱ «ἄτιμοι» εἶχαν κάποιες «παραξενιές».

Μεταξὺ πολλῶν ἄλλων ἀντιμετώπιζαν καὶ τοὺς θεούς τους ὥς …ἴσους!

Περίεργα πράγματα.. Σωστά;

Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ Ἕλληνες εἶχαν καὶ «περίεργες» συνήθειες. Μὰ πάρα πολὺ «περίεργες»!

Εἶχαν μίαν σχέσιν μὲ τὴν Φύσιν τέτοιαν, ποὺ τὴν σέβονταν καὶ τὴν τιμοῦσαν. 

Θεωροῦσαν τὸν πλανήτη σπίτι τους κι ὄχι ξενοδοχεῖον γιὰ τὸ ὁποῖον δὲν θὰ  πληρώσουν λογαριασμό, ἄλλοι θὰ καθαρίσουν κι ἄλλοι θὰ συντηρήσουν. Τὸ σπίτι τους τὸ τιμοῦσαν καὶ τὸ φρόντιζαν! Τόσο ἁπλᾶ!

Θεωροῦσαν τὰ στοιχεῖα τῆς Φύσεως ἐνεργειακὰ κέντρα καὶ φρόντιζαν νὰ λαμβάνουν διαρκῶς ἐνέργεια ἀπὸ αὐτά. 

Αὐτὸ μάλλιστα τὸ τελευταῖο τὸ ἔκαναν κάθε στιγμή. 

Ἤξεραν βλέπετε πὼς εἶτε περπατῶντας, εἶτε σκεπτόμενοι (ναί, τὸ εἶχαν κι αὐτό) εἶτε ἀράζοντας, ἐνέργεια χάνουν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τροφὴ ὅμως αὐτὴν τὴν ἐνέργειαν μποροῦσαν νὰ τὴν ἀναπληρώσουν καὶ μὲ ἄλλους τρόπους. Ἀπὸ τὴν ἥλιο, ἀπὸ τὴν θάλασσα, ἀπὸ τὸν ἀέρα, ἀπὸ τὴν φωτιά… Ἀπὸ κάθε τί τέλος πάντων ποὺ ὑπῆρχε ἐπὶ τοῦ πλανήτου. 

Κι αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκαναν! 

Ἅπλωναν τὸ χέρι, ἤ τὰ χέρια, καὶ αὐτὸ γινόταν μέσον λήψεως ἐνεργειακοῦ …συμπληρώματος!

Τόσο Ἁπλᾶ! Μὰ τόσο τόσο ἁπλᾶ!

Κι ὄχι μόνον!

Ἐπεὶ δὴ ἀκόμη καὶ τοὺς θεούς τους ὀρθοὶ καὶ ἴσοι ἀντιμετώπιζαν, ὅταν χαιρετοῦσαν, ὅταν ἁπλῶς μόνον χαιρετοῦσαν, τὸ ἔκαναν μὲ τέτοιον τρόπο ὤς τὲ νὰ καταδεικνύῃ ἀκριβῶς τὴν Φύσιν τους!

Δὲν προσκυνοῦσαν! Δὲν ἔσκυβαν! Δὲν αἰσθάνονταν κατώτεροι! Διότι Ἁπλῶς δὲν ὑπῆρξαν ποτὲ κατώτεροι θεῶν!

Τέτοιου εἴδους ὄμως συνήθειες περνοῦσαν σὲ κάθε τους συνήθεια Σὲ κάθε τους δράσιν!

Στὴν καθημερινότητά τους, στὴν ἀγορά, στὴν στρατιωτική τους ἐκπαίδευσιν….

Κι ἐπεὶ δὴ αὐτὸ εἶναι δυσκόλως ἀντιληπτὸν ἀπὸ τοὺς συγχρόνους μας, ἄς μελετήσουν προσεκτικὰ τὴν φωτογραφία.

Ἀπεικονίζεται κάποιος πολεμιστής  ποὺ  χαιρετᾶ! 

Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα; 1

(Ἀπὸ τὸν Ζήση ἡ συγκεκριμένη φωτογραφία)

Αὐτὸ ἀπὸ μόνον του τοποθετεῖ τὰ πράγματα στὴν θέσιν τους γιὰ πολλὰ ζητήματα.
Ἀλλὰ κι αὐτό:

Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα; 3Γιὰ ὅσους φυσικὰ μποροῦν ἀκόμη νὰ σκεφθοῦν στοιχειωδῶς, μὲ ἀπόλυτον σεβασμόν, ἀφιερωμένον!

Δυστυχῶς, κατὰ καιροὺς ἔχουν περάσει πάρα πολλοὶ ἀπὸ τὸν τόπο ὥς κατακτητές. Ἔκλεψαν, ἀλλοίωσαν, καπηλεύθησαν… Χρησιμοποίησαν σύμβολα πανάρχαια πρὸς ἴδιον ὄφελος, πιστεύοντας πὼς ἀπὸ μόνα τους τὰ σύμβολα θὰ τοὺς ἀποκαλύψουν μυστικὰ πανάρχαια καὶ πρὸ ἀνθρώπινα. Δυστυχῶς τους… Ὄχι μόνον δὲν ἀνεκάλυψαν αὐτὰ ποὺ  ἀναζητοῦσαν. Ὄχι μόνον κόλλησαν στὴν ἀπουσία κατανοήσεως στοιχειωδῶν ἀληθειῶν.. Ἀλλὰ διαστρέβλωσαν καὶ τὴν ἀλήθεια ποὺ ἀπεικόνιζαν αὐτὰ τὰ σύμβολα. Τέτοια εἶναι γιὰ παράδειγμα ἡ  ἀριστερόστροφος τετραγάμμα: 

Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα; 2

Καὶ ἡ δεξιόστροφος τετραγάμμα:Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα; 5

Ποὺ ὅμως καπηλεύτηκαν οἱ γνωστοὶ ναζὶ καὶ τελικῶς ἔχει καταντήσει νὰ θεωρεῖται ἀπὸ ὅλον τὸν πλανήτη σύμβολον ναζιστικόν. Τρία πουλάκια κάθονταν. Τόσο τοὺς κόβει καὶ τόσα κάνουν!

Δὲν τοὺς χαρίζω τίποτα! Γιὰ νὰ ὑπάρχουν αὐτὰ τὰ σύμβολα κάτι σημαίνουν! Κι αὐτὸ σίγουρα δὲν σημαίνει τὴν ἐπιβολὴ κάποιων παρανοϊκῶν ἐπὶ τῶν πληθυσμῶν τῆς Εὐρώπης, κι ὄχι μόνον!Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα; 4

Δὲν τοὺς τὸ χαρίζω καὶ θὰ συνεχίσω νὰ γράφω γιὰ τὸ δικαίωμά μου (μας) στὴν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΝ δική μας χρήσιν τῆς τετραγάμμας! (Ἐφ’ ὅσον φυσικὰ μποροῦμε νὰ τὴν κατανοήσουμε!!!)

Νά καταπιαστῶ μήπως μέ τόν σταυρό; Εἰδικῶς μέ τόν ἰσοσκελή;;  Ὄχι σήμερα… Μίαν φωτογραφία μόνον γιὰ νὰ σᾶς ἀποδείξω πόσο μακριὰ νυκτωμένοι παραμένουμε:

Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα;6

Ἄς μὴν χαίρονται λοιπὸν κάποιοι γιὰ τὸ συγκεκριμένον σύμβολον! Κι αὐτὸ ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες καὶ ὀφείλουμε νὰ ἀνακαλύψουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβολίζει, κι ὄχι νὰ ἀναπαράγουμε ἀκρίτως κάθε ἀνοησία ἤ ἀλλοίωσιν. 

Νά δοῦμε ὅμως λίγο καί τόν Μαίανδρον; 

Τί νά σημαίνῃ; Τί νά σημαίνῃ;

Ἄν τε καλέ… ΓΙὰ νὰ τὸ δοῦμε κι ἀπὸ πιὸ κοντά:Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα; 8

Πλάκα μᾶς κάνουν; 

Μᾶλλον… Διότι ἀκόμη καὶ σήμερα κάποιοι πασχίζουν νὰ κλέψουν σύμβολα καὶ νὰ τὰ παρουσιάσουν ὥς κάτι!Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα; 7

Δὲν θὰ κρίνω τὶς προθέσεις τους… Δὲν θὰ κρίνω τὶς γνώσεις τους.. Θὰ κρίνω μόνον αὐτοὺς ποὺ ἀναθεματίζουν τὰ σύμβολα ἀντὶ νὰ διεκδικήσουν τὴν καθαρότητά τους καὶ τὸ δικαίωμα ὅλων μας στὴν χρήσιν τους, δίχως χαρακτηρισμούς!

Υ.Γ.1. Ἀφιερωμένον σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἠλιθίους ποὺ χαρακτηρίζουν σκέτο, ἀμόρφωτοι γἀρ κι ἀνόητοι, οἱ ὁποῖοι δὲν κάνουν τὸν κόπο νὰ ἀνοίξουν ἕνα βιβλίο καὶ νὰ ξεστραβωθοῦν! Καὶ τώρα δὲν θὰ τὸ κάνουν… Ἀλλὰ τοὐλάχιστον ἄς τὸ βουλώσουν! Χάριν στὸν ἑαυτόν τους θὰ κάνουν διότι θὰ πάψουν νὰ αὐτογελοιοποιοῦνται!

Υ.Γ.2. Ἐὰν ἡ Χ.Α. θέλῃ νὰ χρησιμοποιῇ αὐτὰ τὰ σύμβολα, καλὸ θα ἦταν νὰ κάνῃ καὶ χρήσιν ΟΛΩΝ τῶν Ἑλληνικῶν συνηθειῶν, ποὺ ὑποχρεωτικῶςν τὰ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ!!! Διαφορετικῶς ΑΥΤΟακυρώνονται κι αὐτοί! Τόσο τόσο ἁπλᾶ!

Υ.Γ.3. Ξέρω, οἱ ἠλίθιοι ἀκόμη καλῶς κρατοῦν… Δὲν πειράζει! Κι αὐτῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ στιγμὴ κοντοζυγώνει! Διότι ἔως τώρα μποροῦσαν θαυμάσια νὰ θεωροῦνται ἀήττητοι! Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα νὰ δῶ πῶς ἀκριβῶς θὰ θεωροῦνται!

ἐπίσης φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶἐδῶἐδῶἐδῶἐδῶἐδῶ κι ἐδῶ

Πρώτη δημοσίευσις 5 Μαΐου 2012. Κι αὐτὸ τὸ ἄρθρον «χάθηκε»… Σύμπτωσις;

Σημείωσις:
Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχουν παρεξηγήσεις, ἡ πραγματικὴ φωτογραφία τοῦ βασιλέως Πύῤῥου δὲν ἀπεικονίζει αὐτὸν τὸν χαιρετισμὸ ἀλλὰ εἶναι παραποιημένη.Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα; 9

Ὁ στόχος τοῦ κειμένου εἶναι νὰ καταδείξῃ τὴν ἀρχαιότητα τοῦ συμβόλου κι ὄχι τὸ ἐὰν κάποιοι χρησιμοποιοῦν τὶς εἰκόνες κατὰ πῶς τοὺς …βολεύει.
Πάντως καὶ ὁ Πύῤῥος, καθὼς καὶ ὅλοι οἱ βασιλεῖς, ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ὄχι μόνον γνώριζαν πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ἐμᾶς, ἀλλὰ ἐὰν μᾶς ἄκουγαν σήμερα, θὰ …πέθαιναν ἀπὸ τὰ γέλια.

Φιλονόη
25 Φεβρουαρίου 2014

(Visited 611 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα;

  1. Ὁ μοναδικὸς κατακτητὴς Φιλονόη ὁ ὁποῖος οἰκειοποιήθη Ἑλληνικὸν σύμβολον ἦτο οἱ Ὀθωμανοί. Ἐννοῶ τὴν ἠμισέληνον μὲ τὸν ἀστερίσκον. Οἱ σημερινοὶ Τοῦρκοι δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ τὸ χρησιμοποιοῦν ἀλλὰ τὸ πράττουν ἐπειδὴ ἐμεῖς τὸ ἐπιτρέπουμε. Ὅπως ἐμεῖς ἐπιτρέψαμε εἰς τὸν ἐκάστοτε ἀλήτην τῆς ἱστορίας νὰ οἰκειοποιεῖται κατὰ καιροὺς τὰ διάφορα σύμβολά μας. Εἰς ἐμᾶς ἀνήκουν αἱ εὐθῦναι καὶ ὁ ψόγος καὶ ὄχι εἰς αὐτούς.

    • Δῆλα δή οἱ Γερμανοί ἐξαιροῦνται; Μαζύ καί τό Γ’ Ῥάιχ; Οἱ Ἀλβανοί μέ τόν ἀητό τους; Οἱ χριστιανοί μέ τόν σταυρό τους;

Leave a Reply