Ἡ Ἑλλὰς προορίζεται νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήσῃ!!!

 

Ἐγὼ μόνον αὐτὴν τὴν Ἑλλάδα ἀναγνωρίζω.

Χά!!!

Διὰ στόματος Σημίτου ἀκούσαμε ἰδέες, προτάσεις, φασκελοκουκουλώματα γιὰ τὴν διάσωσιν τῆς χώρας!!!
Χὰ καὶ ξανὰ χά!!!
Εἶναι ἀπίστευτον κι ἀπύθμενον τὸ θράσος κάποιων, ὅπως γιὰ παράδειγμα τοῦ Σημίτου, νὰ ἐμφανίζονται τώρα ὡς γνῶστες, παντογνῶστες, ἐθνοπατέρες, ἐθνοσωτῆρες, διασῶστες, παπαροσῶστες καὶ λοιπὲς ἄλλες ἀηδίες, τὴν στιγμὴ ποὺ πρῶτοι αὐτοί, μαζὺ μὲ τοὺς παρατρεχαμένους τους, μεθόδευσαν ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις, πρὸ κειμένου σήμερα ἡ χώρα μας, καθῶς φυσικὰ καὶ ὅλες οἱ χῶρες τῆς Νοτίου Εὐρώπης, νὰ εἰσέλθουν σὲ μίαν ἄνευ ἐπιστροφῆς διαδρομή.
Μία διαδρομὴ ποὺ ὁδηγεῖ ὄχι σὲ κάποιο καλλίτερο μέλλον, οὔτε κἄν σὲ κάποιο ἀνεκτὸν ἐπίπεδον διαβιώσεως, ἀλλὰ ὁδηγεῖ βεβαιωμένα πλέον σὲ μίαν παγκόσμιο πολιτικοκοινωνικὴ κατάστασιν τέτοιαν, ἐντὸς τῆς ὁποίας μόνον τὸ 3-4% τῶν πολιτῶν θὰ διαβιοῦν ἀπὸ καλῶς ἔως πάρα πολὺ καλῶς. (Οἱ γνωστοὶ καὶ μὴ ἐξαιρετέοι συνάδελφοι τοῦ παραπάνω κουδουνισμένου!!!)  
Οἱ ὑπόλοιποι ἁπλῶς θὰ «ἐπιβιώνουν», ἀκροβατοῦν γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἐξαθλιώσεως ἔως τὰ ὅρια τοῦ ἀφανισμοῦ.
Οὑσιαστικῶς πλέον δὲν μᾶς χρειάζονται. Ἡ ἐποχὴ τῶν δούλων καὶ τῶν ὑποτακτικῶν ἔφθασε στὸ τέλος της. Τώρα οἱ μηχανὲς μᾶς ἀντικαθιστοῦν σὲ ὅλα.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ γίναμε πάρα πολλοὶ καὶ πρέπει νὰ μᾶς ἐξοντώσουν, διότι ἀρχίζουμε νὰ ἀποτελοῦμε κίνδυνο θάνατο γιὰ τοὺς κρατοῦντες. Θὰ χρησιμοποιήσουν λοιπὸν κάθε δυνατὸν τρόπο καὶ μέσον πρὸ κειμένου νὰ μᾶς …ἐξαφανίσουν!!!
Ἔως τότε ὅμως καλὸ εἶναι νᾶ μᾶς ἀπασχολοῦν, νὰ μᾶς ἀποκοιμίζουν ἤ νὰ μᾶς παραπλανοῦν, πρὸ κειμένου νὰ μὴν σηκώνουμε κεφάλι. Φαντάζεστε νά μήν ὑπῆρχαν ὅλοι αὐτοί οἱ πανηλίθιοι μέ τά τόσα τους σκάνδαλα καί τίς τόσες περιπεπλεγμένες ἀλληλοσυνδέσεις πού ἀνακαλύπτουμε καθημερινῶς; Δέν θά εἴχαμε ἕνα πολύ καθαρότερον βλέμμα, μίαν πολύ καθαρότερη κρίσι καί ἕνα ἀκόμη καθαρότερο μυαλό, πρό κειμένου νά ἀνασυγκροτηθοῦμε καί νά ἀναδιοργανωθοῦμε; 
Τώρα τί μᾶς κάνουν;
Ἀσχολούμαστε μαζύ τους, χάνοντας τὴν οὐσία καὶ παραμένοντας στὰ ὅσα αὐτοὶ θέλουν νὰ μᾶς σκιάζουν τὴν ἀντίληψιν.
Συζητᾶμε σήμερα γιὰ τὸ κάθε νούμερο ποὺ λέγεται Σημίτης, Κοπρίτης, Παρλαπίπης ἔν ὧ θὰ μπορούσαμε νὰ ἔχουμε πρὸ πολλοῦ ἑστιαστῆ στὸ ὅ,τι δὲν ὑπάρχουν. Ἐὰν τοὺς ἀντιμετωπίσουμε ἔτσι, τότε αὐτομάτως ὄχι μόνον δὲν μποροῦν νὰ μᾶς ἐπηρεάσουν, ἀλλὰ καταφέρνουμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ ἐξωτερικοὺς ἐπηρεασμοὺς καὶ νὰ συγκεντρωθοῦμε σὲ αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε κι ὄχι στὰ ὅσα αὐτοὶ πιστεύουν πὼς πρέπει νὰ κάνουμε.
Διότι κακὰ τὰ ψέμματα, μὲ κάτι τέτοια σούργελα, κάθε χρώματος, παρατάξεως, κόμματος, μᾶς κρατοῦν ἀπασχολημένους πρὸ κειμένου νὰ μὴν βλέπουμε πίσω ἀπὸ τὶς κουρτίνες καὶ τὰ παραπετάσματα. Πρὸ κειμένου δῆλα δὴ νὰ μὴν βλέπουμε αὐτὰ ποὺ πράγματι συμβαίνουν. 

Ἡ παρακάτω λοιπὸν παρέμβασις συνέβῃ σὲ διάλεξιν τοῦ Φὸν Σημίτου, παρουσίᾳ τοῦ ἄλλου ἀπατεῶνος, τοῦ  Κὸν Μπεντίτ, ποὺ τώρα τελευταῖα ἔχει δῇ ἐργολαβικὰ τὴν διάσωσίν μας, ἀπὸ μεθοδεύσεις ὅμως ποὺ προῆλθαν ἀπὸ ὑπογραφές, ἀποφάσεις καὶ ξεπουλήματα τοῦ Σημίτου καὶ τῆς συμμορίας του, ἀλλὰ παρὰ ταὔτα, μὲ τὸν Σημίτη συμπορεύεται πρὸ κειμένου νὰ μᾶς διασώσῃ.
Ποῦ ἀλλοῦ τόση ξεφτίλα; 
Ἤθελα νὰ ἤξερα ἀπὸ ποῦ ἀντλοῦν τὸ θράσος τους. 
Ἤθελα νὰ ἤξερα ἀπὸ ποῦ ἀντλοῦν τὸ δικαίωμα ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ἀνάσα τους.
Ἤθελα νὰ ἤξερα τὸ πῶς κατέληξαν στὸ συμπέρασμα πὼς χρειαζόμαστε τὶς ὅποιες γνώσεις τους, τὶς ἀπόψεις τους καὶ τὶς δοξασίες τους. 

Τί εἶναι ὁ Σημίτης, τό GAPατο, ὁ Παπακωνσταντίνου, ὁ Μπένυ, ὁ Σαμαρᾶς, ὁ Τσίπρας, ἡ Ἀλέκα, ὁ Ἀλέκος, ὁ Νίκος, ὁ Κίτσος καί ὁ Μῆτσος στήν παρούσα στιγμή; Τὰ μέσα. Σιχαμερὰ ἀποβράσματα, διότι τὴν προδοσία πολλοὶ ἠγάπησαν, τὸν προδότη ὅμως ὅλοι τὸν ξέχεσαν, ποὺ γιὰ τὴν ὥρα, ἐλπίζοντας σὲ καλλίτερη Μοίρα ἀπὸ τὴν δική μας, στήνουν τὰ πισινά τους, προσκυνοῦν, στὰ τέσσερα πάντα, ἀλλὰ δὲν ἀντιλαμβάνονται πὼς ἄν καὶ ἔχουν βάλει ἐμᾶς ἐμπρός, αὐτοὶ θὰ πονέσουν περισσότερο.
Νὰ μὴν ξεχνᾶμε πὼς ἐμεῖς μποροῦμε εὐκόλως νὰ προσαρμοστοῦμε, κι ἄς μᾶς πονᾶ γιὰ τὴν ὤρα, καὶ στὰ δύσκολα καὶ στὰ πιὸ δύσκολα. Τὸ πρόβλημα τὸ ἔχουν οἱ μεταξωτοὶ κῶλοι ποὺ δὲν ἔχουν μάθῃ νὰ μπαίνουν σὲ τσίγκινα βρακιά. Κι αὐτοὶ πίστεψαν γιὰ λίγο πὼς ἀνήκουν στὴν κατηγορία τῶν μεταξωτῶν κώλων.
Δὲν ἀντιλαμβάνονται πὼς ἕνας κῶλος πάντα κῶλος παραμένει.

Ὄχι, ἐγὼ δὲν θεωρῶ πὼς πρέπει νὰ ἀποσυρθῇ ὁ Σημίτης, καθῶς καὶ ὅλοι οἱ ὅμοιοί του, ἀπὸ τὴν ὑπάρχουσα πολιτικὴ σκηνή. Πιστεύω πὼς πρέπει νὰ παραμείνῃ ἐκεῖ, δακτυλοδεικτούμενος, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς θυμίζῃ διαρκῶς, παρέα μὲ τοὺς ὁμοίους του σιχαμεροὺς τάχα μου πολιτικούς, τὸ τὶ εἶναι, τὸ ἀπὸ ποῦ προέρχονται καὶ τὸ ποῦ θὰ καταλήξουν, τὴν κατάλληλον στιγμή.
Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε εἶναι πὼς γιὰ νὰ στήσουμε τὴν Ἑλλάδα ὅπως τῆς πρέπει, δὲν χρειάζεται νὰ κάνουμε πολλά. Μόνον νὰ σπρώχνουμε μέσα στὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος κάθε τσογλάνι, σίχαμα καὶ ἀηδιαστικὴ κοπρανολάγνα φάτσα. Αὐτὸ ἀρκεῖ γιὰ τὴν ὤρα. 
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὸ νὰ πασχίζουμε νὰ ἀλλοτριώσουμε ἤ νὰ ἀλλάξουμε τὸ σύστημα ἐκ τῶν ἔσω εἶναι μία λᾶθος ὀπτική, διότι τελικῶς ἀν τὶ νὰ ἀλλάξουμε ἐμεῖς κάτι στὴν ὑπάρχουσα κατάστασιν, μᾶς ἀπορροφᾶ καὶ μᾶς μεταμορφώνει σὲ ὅσα ἤδη ἀπευχόμαστε.  Δῆλα δή, ἀργὰ ἤ γρήγορα, ὅλοι, μὰ ὅλοι, ὅσοι εἰσῆλθαν στὴν πολιτικὴ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῶν ἀλληλοεξυπηρετήσεων, τὸ μόνον ποὺ ἐπέτυχαν εἶναι νὰ μεγαλώσουν τοὺς τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ἐμπρὸς στὴν πιθανότητα νὰ βρεθοῦν κομματιασμένοι μέσα σὲ κάποιο χαντάκι. 

Περὶ τὸ 4ο λεπτὸ λοιπὸν πιάνει τὸν Σημίτη μία ἔξαρσις, μία ἀγανάκτησις, μία τέλος πάντων κατάστασις ἀπὸ αὐτὲς ποὺ μόνον τύποι σὰν αὐτὸν ἐμφανίζουν, καὶ ἀναφέρεται στοὺς κερδοσκόπους, τοὺς ἀποτυχημένους καὶ τοὺς ἀπατεῶνες προπαγανδιστὲς τῆς δραχμῆς. Νὰ μᾶς ἀπαντήσῃ ὁ μέγιστος τῶν «οἰκονομικῶν ἐγκεφάλων» μόνον σὲ μερικὰ ἐρωτήματα:

1. Ποῦ ἀκριβῶς τοποθετεῖ τόν ἑαυτόν του σέ σχέσιν μέ τούς χρηματισμούς τοῦ μΠατΣοΚ καί τίς μεθοδεύσεις τῆς Goldman Sachs  ἀναφορικῶς μέ τούς δανεισμούς τῆς χώρα μας; Ἦταν ἤ δέν ἦταν γνώστης τῶν ὅσων συνέβαιναν κάτω ἀπό τραπέζια καί πίσω ἀπό κλειστές πόρτες; Διόρισε ἤ δέν διόρισε τόν πρώην τσᾶρο σέ θέσεις «κλειδιά» μέ ἀποτέλεσμα νά διαθέτει, γιά παράδειγμα, μέ μόλις 3000 εὐρόπουλα μισθό, βίλα 3.000.000; Κι ἐάν δέν εἶχε λάβῃ γνώσιν τῶν ὅσων συνέβαιναν στό μαγαζάκι πού ἔστησε τότε, μήπως συζητᾶμε γιά ἕναν ἀπολύτως ἀνάξιο τύπο; Ἐάν εἶχε λάβῃ γνώσι, τότε μήπως συζητᾶμε γιά ἔνα ἀπολύτως παραδόπιστο τύπο;

2.Γιατί ἔρχεται τώρα νά καταθέσῃ προτάσεις καί ἰδέες, γιά θέματα πού πρό πολλοῦ ἔχουν ἀποδειχθῇ πώς κρύβουν χρηματισμό, ὑψηλότατες προμήθειες καί περιουσίες ἀδικαιολόγητες; Δέν χόρτασε αὐτός καί ἡ κλίκα του; Μήπως νά τοῦ ἐξηγήσῃ κάποιος πώς τά σάβανα δέν ἔχουν τσέπες; 

3. Ποιός εἶναι αὐτός ὁ τύπος, ὁ Κον Μπεντίτ, πού τόσο πολύ κόπτεται γιά τό τί μᾶς συμβαίνει; Δηλώνει εὐθαρσῶς πὼς ἦταν ὑπὲρ τῆς ἐπεμβάσεως στὴν Βοσνία. Δῆλα δὴ δηλώνει εὐθαρσῶς πὼς ἦταν ὑπὲρ τῆς παρεμβάσεως στὰ ἐσωτερικὰ μίας χώρας, πρὸ κειμένου νὰ τὴν διαμελίσουν. Δῆλα δὴ δηλώνει εὐθαρσῶς πὼς συμπορεύεται μὲ τοὺς καταστροφεῖς τῶν ἐθνικῶν κορμῶν καὶ τοὺς παγκοσμιοποιητές. Τί ἀκριβῶς κάνει λοιπόν μέ τόν Σημίτη; Πασκίζουν νά δικαιολογήσουν τήν ὕπαρξίν τους; Πασχίζουν νά ἀποποιηθοῦν τῶν εὐθυνῶν τους, πού ὄμως εἶναι μεγαλύτερες ἀπό αὐτές τῶν ἠθικῶν αὐτουργῶν, διότι δέν συμμετέχουν σέ ὅλο αὐτό τό παιχνίδι ἐν ἀγνοίᾳ τους; Ἤ μήπως πασχίζῃ νά περάσῃ μίαν νέα «πρότασι» τέτοιαν πού νά καθιστᾷ πλέον ὅλους τούς λαούς τῆς Εὐρώπης κτήματα τῶν ἀφεντικῶν του;
Ἀφῆστε δὲ ποὺ οὐδόλως τὸν ἀφορᾷ στὸ τὶ κάνουμε ἐμεῖς. Οὐδόλως τὸν ἀφορᾷ στὸ ἐὰν θὰ εἴμαστε μὲ ἤ κατὰ τῶν Σέρβων. Νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὰ ἐσωτερικὰ τῆς χώρας του, στὸν βαθμὸ ποὺ τοῦ ἐπιτρέπεται. 
Διότι ὁ μουσιοῦ Κὸν Μπεντίτ, σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ τὸν χαρακτήρισαν τὰ τελευταῖα χρόνια, εἶναι ἡ μεγάλη ἐπιθυμία γιὰ παρέμβασιν καὶ στὰ δικά μας ἐσωτερικά. Πῶς δικαιολογεῖται ἡ θέσις του κατά τῶν μέτρων πού ἤδη ἐλήφθησαν ἐκ παραλλήλου μέ τήν μετά τοῦ Σημίτου συμπόρευσίν του; Δέν πάει στά τσακίδια του ὁ Κόν Μπεντίτ, μαζύ μέ τήν παρέα του κι ὅλους τούς προοδευτικάριους πού τόν συνοδεύουν καί μᾶς τόν προβάλλουν; Διαπιστώσαμε στὴν πράξι τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει μὲ τὶς τοποθετήσεις του. Ἤδη ἡ Γιουγκοσλαΐα διελήθῃ. Μήπως ἡ παρουσία του μᾶς προδιαθέτει γιά τήν διάλυσιν τῆς χώρας μας; Διότι τέτοια μοῦτρα χώνονται μόνον ἐκεῖ ποὺ  ὑπάρχει μπόλικη συνωμοσία, φθόνος κι ἄφθονος χρηματισμός. Ἀρκετὰ μὲ τοὺς …διασῶστες τοῦ ἀφροῦ. Ἀρκετά! 

Τὸ παραπάνω ταινιάκι μοῦ ἔστειλε ἡ Ἀγαθή, φίλη τοῦ ἱστολογίου,  ἀλλὰ τὸ ἐγνώριζα, ἀπὸ ἄλλες, παλαιότερες ἀλληλογραφίες. Στὴν ἀρχὴ εἶχα ἀποφασίσῃ νὰ μὴν ἀσχοληθῶ μαζύ του, ἀλλὰ δυστυχῶς, γιὰ πάρα πολλοὺς ἀκόμη, ἰσχύει αὐτὸ ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ ἰσχύῃ. 
Ὅσοι τὸ εἶδαν δὲν ἑστίασαν στὸ ὅ,τι τὸ τυχάρπαστον νούμερο Σημίτης ἔχει τελειώσῃ. Ἀντιθέτως μάλιστα. Μαζὺ μὲ τὴν κοπέλα ποὺ παρενέβῃ, ἑστιάζουν στὸ πῶς θὰ τὸν ἀκυρώσουν κι ὄχι στὸ ὅ,τι εἶναι ἤδη ἀκυρωμένος, μαζὺ μὲ ὅλους τοὺς ὁμοίους του.
Αὐτὸ ποὺ δὲν μποροῦμε ἤ δὲν θέλουμε ἤ δὲν τολμοῦμε ἀκόμη νὰ συνειδητοποιήσουμε, εἶναι τὸ ὅ,τι ὅλα αὐτὰ τὰ σούργελα δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἀσκήσουν καμμίαν ἐξουσία ἐπάνω μας. Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ ἐὰν θὰ κλάσουν.
Ὅσο καθυστεροῦμε νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, τόσο περισσότερο θὰ τοὺς βλέπουμε ἐμπρός μας. Ὅταν θὰ τοὺς συμπεριφερθοῦμε ὡς μὴ ὑπάρχοντες, τελείωσαν. Σκέτο.

Φιλονόη. 

Σημείωσις

Γιὰ ἐμέναν ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ δὲν ὑπάρχουν ὅλες αὐτὲς οἱ μασκαρᾶτες. Δὲν ἀσκοῦν καμμίαν ἐξουσία ἐπάνω μου καὶ δὲν ἔχουν κάποιαν δύναμιν. Εἶναι πρὸ πολλοῦ ἀνύπαρκτοι. Τελειωμένοι.
Ἐὰν ἀσχολοῦμαι καθημερινῶς μὲ τὶς πράξεις τους, δὲν τὸ κάνω γιὰ νὰ σᾶς δείξω κάποιαν ἐνόχλησιν ἀλλὰ τὸ κάνω γιὰ νὰ ἀποδείξω τὴν κατάστασίν μου. Δὲν μὲ ἀγγίζουν οἱ πράξεις τους. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει νὰ πεινάσω, νὰ κρυώσω, νὰ διψάσω. Μέσα μου ἡ Πατρίδα μου εἶναι ἤδη ἐλευθέρα. Τὸ νὰ φύγουν αὐτοὶ εἶναι θέμα στιγμῆς. Γιὰ ἐμέναν εἶναι καὶ ἀνύπαρκτοι καὶ φευγᾶτοι καὶ κυνηγημένοι. Ἤδη ἔχουν φύγῃ. Ἔχουν τελειώσῃ! Ἔχουν πρὸ πολλοῦ γίνῃ παρελθόν.
Ναί, τὸ μεσοδιάστημα, ἀπὸ τώρα ἔως ἐκείνην τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ βλέπουμε ὅλοι μας τὴν ἴδιαν εἰκόνα, εἶναι δύσκολο. Ἔ καί; 
Τί σημασία ἔχει λίγος ἀκόμη πόνος ἐμπρός στήν ἀπόλυτο ἐλευθερία πού ἔρχεται;
Οἱ ἀγῶνες σήμερα δὲν γίνονται μὲ τὰ ὅπλα καὶ μὲ τὰ σπαθιά. Οἱ ἀγῶνες σήμερα εἶναι σὲ ἄλλα ἐπίπεδα, τὰ ὁποῖα ἤδη κάποιοι ἐκ τῶν ἀντιπάλων ἀντιμετωπίζουν μὲ τρόμο.
Τὸ ἀποτέλεσμα τὸ ξέρω. Ἡ Ἑλλὰς προορίζεται νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήσῃ! Ὄχι ὅπως θέλουν αὐτοί, ἀλλὰ ὅπως τῆς πρέπει!!!
Ὄχι σὰν μικρὴ πορδὴ σὲ μίαν ἄκρη τοῦ χάρτου, ἀλλὰ σὰν σύστημα ἀξιῶν, σὰν τρόπος ζωῆς καὶ σκέψεως σὲ ὅλον τὸν πλανήτη. 
Τί νά κάνουμε; Ἔπαιξαν βρώμικα κι ἔχασαν. Ἤδη τὸ οἰκοδόμημά τους τρέμει. Τὸ κρύβουν, ἀλλὰ τρέμει. Μία ματιὰ στὸ τὶ συμβαίνει σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, θὰ πείσῃ καὶ τοὺς πλέον δυσπίστους.
Ὅσο γιὰ τὰ παραπάνω σούργελα… 
Ἔ, καλά, ἄς ἔχουμε καὶ κάτι γιὰ νὰ γελᾶμε ἔως τῆς τελικῆς τους πτώσεως. Ἐάν δέν ἔχουμε σημίτηδες καί κονμπεντίτηδες, πῶς θά κυλᾶ ὁ καιρός ἔτσι στά μουγγά; Λίγη διασκέδασις πάντα εἶναι ἀπαραίτητος ὅταν τελῇς ἐν ἀναμονῇ.

Ὄχι Γέρο μου, δὲν θέλω νὰ σὲ πικράνω, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν φορὰ ἄλλοι θὰ φᾶνε τὶς πέτρες…

φωτογραφία καὶ φωτογραφία

Leave a Reply