Καρκίνος, ἀρσενικὸ καὶ ζαμποῦκος

Ἡ Pfizer, ἡ ἴδια φαρμακευτικὴ  ποὺ ἤθελαν νὰ μᾶς ὑποχρεώσουν, παγκοσμίως, νὰ κάνουμε τὰ ἐμβόλια της, καὶ ἡ ὁποία μεταξὺ ἄλλων παρασκευάζει ἐμβόλια γιὰ παιδάκια, παρεῖχε σὲ ὅλα τὰ ὀρνιθοτροφεῖα τῶν ΗΠΑ τροφὴ γιὰ πουλερικά,

ἐπὶ 60 ΣΥΝΑΠΤΑ ΕΤΗ (!!!)

ἡ ὁποία περιεῖχε τὸ τοξικὸ στοιχεῖο ἀρσενικό, τὸ ὁποῖο φυσικὰ εἶναι καρκινογόνο καὶ μέσῳ τοῦ κρέατος τῶν πουλερικῶν συσσωρευόταν στὸ σῶμα τῶν ἀνθρώπων καταναλωτῶν…

Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν ἀπορῇ ὁ κόσμος γιὰ τὸ ποῦ ὀφείλεται τὸ ξέσπασμα τοῦ καρκίνου στὸν 20ο αἰώνα καὶ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ βασικὸς ὑπεύθυνος ποὺ τὸ ἐπιδιώκει αὐτό.

Ἄντε καὶ καλὰ ξυπνητούρια…!!!

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

Ἡ FDA παραδέχεται πὼς τὸ κρέας ἀπὸ τὰ κοτόπουλα περιέχει ἀρσενικό, τὸ ὁποῖον προκαλεῖ καρκίνους.

Μετὰ ἀπὸ χρόνια, ἀναστατώνει ἕνα θέμα ποὺ ἀποκρυβόταν τεχνηέντως.

Ἡ FDA παρεδέχθῃ πὼς τὸ τὸ κρέας τῶν πουλερικῶν ποὺ πωλεῖται στὶς ΗΠΑ, περιέχει ἀρσενικό, μία καρκινογόνο τοξικὴ χημικὴ οὐσία, ποὺ εἶναι θανατηφόρα σὲ ὑψηλὲς δόσεις.

Ναί, ἀλλά ἀπό ποῦ προέρχεται τό ἀρσενικό;

Ἁπλούστατα: ἔχει προστεθεί στὴν τροφὴ τῶν πουλερικῶν γιὰ αὐτὸν τὸν σκοπό!!! 

Ἀκόμη χειρότερα, ἡ FDA παραδέχεται, πὼς μετὰ ἀπὸ δικές της ἔρευνες ἀπεδείχθῃ ὅτι τὸ ἀρσενικὸ προστίθεται μέσα στὶς ζωοτροφές, ποὺ προοορίζονται γιὰ τὰ κοτόπουλα. Τὸ κρέας αὐτὸ καταναλώνεται ὅμως τελικῶς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ἔτσι τὰ τελευταῖα ἑξήντα χρόνια οἱ Ἁμερικανοὶ τρῶνε τὰ συμβατικὰ κοτόπουλα καὶ μαζύ τους τὸ ἀρσενικό.

Ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ ἐμφανίσθηκε αὐτὴ ἡ νέα μελέτη, τόσο οἱ βιομηχανίες τῶν πουλερικῶν, ὅσο καὶ ἡ FDA ἀρνήθηκαν πὼς ἐμπλουτίζεται

μὲ ἀρσενικὸ τὸ κρέας τῶν πουλερικῶν.

Ἰσχυρίζονταν, ψευδῶς, πὼς τὸ ἀρσενικὸ ἀποβάλλεται ἀπὸ τὰ κόπρανα τῶν πουλερικῶν.
«Δὲν ὑπάρχει καμμία ἐπιστημονικὴ βάση γιὰ τὸν ἐν λόγῳ ἰσχυρισμό…» που διέδιδαν πρὸς πάσα κατεύθυνσι οἱ βιομηχανίες πουλερικῶν.

Τώρα ὅμως τὰ στοιχεῖα εἶναι τόσο ἀδιαμφισβήτητα, ποὺ ὁ δημιουργὸς τοῦ προϊόντοως τῶν ζωοτροφῶν γιὰ τὰ κοτόπουλα, γνωστὸς ὡς Roxarsone, ἀπεφάσισε νὰ ἀποσύρῃ τὸ προϊόν του ἀπὸ τὰ ῥάφια.
Καί ποιό εἶναι τό ὄνομα τοῦ κατασκευαστοῦ τοῦ ἐν λόγῳ προϊόντος, πού προσθέτει τό ἀρσενικό στίς ζωοτροφές πουλερικῶν τόσα χρόνια;
Pfizer φυσικά.

Ἡ ἴδια ἐταιρεία ποὺ κάνει ἐμβόλια, σὲ παιδιά, τὰ ὁποῖα περιέχουν πρόσθετα χημικά.

Οὐσιαστικῶς ἡ ἑταιρεία ποὺ δημιουργεὶ τὸ Roxansone  γιὰ τὶς ζωοτροφὲς πουλερικῶν εἶναι θυγατρικὴ τῆς Pfizer, ποὺ ὀνομάζεται Alpharma LLC.

Ἀκόμη κι ἐὰν ἡ Alfparma συμφώνησε νὰ ἀποσυρθῇ αὐτὸ τὸ τοξικὸ χημικό, ἀπὸ τὶς ζωοτροφές, κι ἀπὸ τὰ ῥάφια στὶς ΗΠΑ, ἰσχυρίζεται ὅμως πὼς δὲν τὴν ὑποχρεώνει κανείς  νὰ ἀφαιρέσῃ τὰ χημικὰ πρόσθετα ἀπὸ τὶς ζωοτροφὲς ποὺ διοχετεύει σὲ ἄλλες χῶρες, ἐκτὸς ἐὰν ἀναγκαστοῦν νὰ τὸ κάνουν ἀπὸ τὶς ἐπὶ τόπου ἀρχές.

Δηλαδή σε άλλες χώρες κυκλοφορεί μια χαρά.

Ὅπως ἀνεφέρθῃ:
«ὁ Scott Brown  τῆς Κτηνιατρικῆς Ἰατρικῆς Ἐρεύνης  Pfizer Animal Health  καὶ τῆς Διευθύνσεως Ἀναπτύξεως, εἶπε ὅτι ἡ ἑταιρεία πωλεῖ ἐπίσης τὸ προϊόν, μὲ τὸ δηλητηριῶδες συστατικό, σὲ περίπου μίαν ντουζίνα ἄλλες χῶρες.

Εἶπε ἐπίσης γιὰ τὴν Pfizer πὼς ἡ ἐπιλογὴ γιὰ τὸ ἐὰν θὰ διατηρηθοῦν οἱ ὑπάρχουσες συστάσεις στὰ προϊόντα τους, θὰ ἐξαρτηθῇ ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους διατάξειως τῶν χωρῶν, στὶς ὁποῖες πωλοῦνται τὰ προϊόντα.»

Οι ιθαγενείς, οι τριτοκοσμικοί σαφώς θα καταναλώνουν κοτόπουλα με αρσενικό.

Ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν τὸ προϊὸν ἀποσυρθῇ ἀπὸ τὰ ῥάφια, ἡ FDA ἐξακολουθεῖ νὰ ἀρνεῖται μίαν ἐκστρατεία,  ἀντιμετωπίσεως τοῦ ἀρσενικοῦ, ὑποστηρίζοντας πὼς τὸ ἀρσενικὸ ποὺ παραμένει στὰ κοτόπουλα εἶναι ἀσφαλὲς γιὰ τὴν κατανάλωση.

Ἀκόμη κι ἐὰν ἔχῃ γίνῃ παραδεκτό, ἀπὸ τὴν FDA, πὼς τὸ ἀρσενικὸ εἶναι καρκινογόνο, ποὺ σημαίνει πὼς αὐξάνει τὸ κίνδυνο ἐμφανίσεως καρκίνων.

Τὸ ἐθνικὸ συμβούλιο συμφωνεῖ μὲ τὴν FDA. Σὲ μία δήλωσι ποὺ ἔγινε, σὲ ἀπάντησι τῆς εἰδήσεως, γιὰ τὸ ὅ,τι ἡ Roxarsone  ὀφείλει νὰ ἀποσύρει ἀπὸ τὰ ῥάφια τῶν καταστημάτων τὰ προϊόντα της, ἀνέφερε πὼς τὸ «κοτόπουλο εἶναι ἀσφαλὲς γιὰ κατανάλωσι» ἀκόμη καὶ τώρα ποὺ παραδέχονται πὼς χρησιμοποιεῖται ἀρσενικὸ σὲ μεγάλες πτηνοτροφικὲς μονάδες, ποὺ τροφοδοτοῦν μὲ κρέας κοτόπουλου τὶς ΗΠΑ.

Τὸ καταπληκτικὸ εἶναι πὼς ἡ FDA  παραπλανᾶ τοὺς καταναλωτές της μὲ τὸ νὰ ἰσχυρίζεται πὼς εἶναι ἀσφαλὲς τὸ νὰ καταναλώνουν κοτόπουλο, ἐμπλουτισμένο μὲ ἀρσενικό, ἀλλὰ εἶναι ἐπικίνδυνο τὸ νὰ πιοῦν χυμὸ elderberry κοινώς (ζαμπούκου) !!!

Μάλιστα καλά διαβάσατε. μετά την επιδρομή στα ωμά αμύγδαλα, η  FDA επιτίθεται στον ΖΑΜΠΟΥΚΟ.

Ὡμὰ ἀμύγδαλα ΤΕΛΟΣ στὶς ΗΠΑ!!!

Ἡ FDA  προσφάτως διέταξε μίαν ἔνοπλο ἐπιδρομὴ σὲ κατασκευαστὴ χυμοῦ elderberry, κατηγορῶντας τον ὅ,τι ἐγκλημάτισε μὲ τὴν πώλησι μὴ ἐγκεκριμένων φαρμάκων.
Ποιά φάρμακα θά εἶναι αὐτά;

Ὁ χυμὸς elderberry, ἐξηγεῖ ὁ FDA.
Βλέπετε ὁ χυμὸς Ζαμπούκου γίνεται μαγικὰ ἕνα «ναρκωτικό», ἐὰν ὑποδείξῃ στοὺς ἀνθρώπους τὸν τρόπο γιὰ νὰ ἔχουν καλὴ ὑγεία.

Λέτε νά εἶχαν διαβάσει τό ἄρθρο που εἴχαμε δημοσιεὐσει ;

Zαμποῦκος, τὸ πιὸ γνωστὸ ἀντιϊκό βότανο!

Τὸ FDA ἔχει ἐπίσης περάσῃ ἀπὸ δεκάδες ἄλλες ἑταιρεῖες, ποὺ πωλοῦν φυτικὰ προϊόντα, ἤ προϊόντα διατροφῆς, τὰ ὁποῖα ἐνισχύουν καὶ ὑποστηρίζουν τὴν ὑγεία.

Πλέον φανερὰ διεξαγάγουν ἕναν ἀνοικτὸ πόλεμο κατὰ τοῦ νωποῦ γάλακτος, γιὰ τὸ ὁποῖον ἰσχυρίζονται πὼς εἶναι ἐπικίνδυνο.

Ἔτσι τώρα στὴν Ἀμερικὴ ἔχουμε μία Ὑπηρεσία Τροφίμων καὶ Φαρμάκων, ῥυθμιστικὸ ὀργανισμό, ποὺ ἰσχυρίζεται, 

πὼς εἶναι ἐν τάξει νὰ φάῃ κάποιος ἀρσενικὸ ἀλλὰ εἶναι ἐπικίνδυνο τὸ νὰ πιῇ χυμὸ elderberry  ἤ νωπὸ γάλα.

Νὰ τρῶμε περισσότερο δηλητήριο, μὲ ἄλλα λόγια, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ καταναλώνουμε τρόφιμα ποὺ θεραπεύουν.
Αὐτὸ εἶναι τὸ FDA.

Σκοτώνει Ἀμερικανούς, μὲ κάθε γεύμα ποὺ καταναλώνουν, ἀλλὰ προστατεύει τὰ κέρδη τῶν ἐταιρειῶν ποὺ μᾶς δηλητηριάζουν μὲ τὰ θανατηφόρα τους δηλητήρια.

Ἄ…
Καὶ κάτι ποὺ δὲν γνωρίζετε γιὰ τὰ χάμπουργκερ καὶ τὸ συμβατικὸ βόειο κρέας.
Τὰ σκουπίδια-ὑπολείμματα ἀπὸ τὰ κοτόπουλα, ποὺ πάντα περιέχουν ἀρσενικό, τροφοδοτοῦν τὶς ἐπιχειρήσεις βοείου κρέατος.

Ἔτσι τὸ ἀρσενικὸ ποὺ περισσεύει ἀπὸ τὰ κοτόπουλα πρέπει νὰ καταναλωθῇ ἀπὸ τὶς ἀγελάδες καὶ νὰ περάσῃ στοὺς ἱστούς τους, τὸ ὁποῖον στὴν συνέχεια μεταφέρεται στὰ χάμπουργκερ, ποὺ πρέπει νὰ καταναλώνονται ἀπὸ τὶς ἀνίδεες μάζες, ποὺ δὲν γνωρίζουν κἄν ὅ,τι τρῶν κατάλοιπα ἀπὸ δηλητηριασμένα κοτόπουλα.

Ἐπιμέλεια μεταφράσεως

πηγή

Φιλονόη

Ποῦ ὀφείλεται ἡ ἔξαρσις τῶν καρκίνων;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply