Ἡ ἐπικράτησις τῆς ἀριστερᾶς στὴν παιδεία.

Μὲ ἀπολύτη πλειοψηφία «ἀριστερῶν» ἐκπαιδευτικῶν στὴν Παιδεία (τύπου Ῥεπούση κλπ ἐκκριμάτων )…
…Δὲν μένει παρὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὰ ποιοτικὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς κομματικοποιημένης κι ἀθλίας παιδείας, που πλέον δέχεται ἐπίθεση καὶ οἰκονομικοῦ χαρακτῆρα, ἀπὸ τὰ ἀφεντικὰ τῶν κομμάτων, τοὺς τοκογλύφους.

«Σίγμα»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply