Ὁ ἔλεγχος τῆς σκέψεως μέσῳ τῶν «ἀπηγορευμένων» καὶ «ἀποδεκτῶν» βιβλίων.

Ὁ ἔλεγχος τῆς σκέψεως μέσῳ τῶν «ἀπηγορευμένων» καὶ «ἀποδεκτῶν» βιβλίων.Πότε ἔκαιγαν βιβλία;
Στόν Μεσαίωνα;

Μπᾶ… Λαθέψαμε… Οὐδέποτε ἔπαψαν νὰ καῖνε βιβλία… Ἤ, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, οὐδέποτε ἔπαψαν νὰ ἐλέγχουν τὴν σκέψιν μας καὶ τὶς κινήσεις μας.
Βέβαια τώρα πιὰ δὲν στήνουν δημόσιες πυρὲς γιὰ νὰ κάνουν γλέντια καὶ χαρές…
Ἄ πὰ πά… Αὐτὰ τὰ θεάματα καταπατοῦν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα… (Ποιός ἦλθε;)
Τώρα ἀσχολοῦνται μὲ πνευματικὰ δικαιώματα καὶ ἄλλες καρακατιναριές…
Θέλετε παραδείγματα;
Ἄς ξεκινήσω μὲ αὐτό:

ΤPP: Ἡ μυστικὴ ἐμπορικὴ συμφωνία ποὺ μᾶς ἀφορᾶ ὅσο λίγες

Γνωρίζετε τό τί εἶναι ὅλη αὐτή ἡ ἱστορία;
Ἄ… Τίποτα σοβαρό…
Ἁπλῶς εἶναι ἕνα νέο εἶδος …πυρᾶς βιβλίων…
Στὸ πιὸ …ἐξευγενισμένο, σεβόμενον πάντα τυπικῶς (ὄχι οὐσιαστικῶς) τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀλλὰ κατὰ βάσιν ἀκυρώνοντας τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθέρας διακινήσεως ἰδεῶν…
Βλέπετε, ἐξακολουθοῦμε νὰ παραμένουμε ἀνήλικοι στὰ μάτια τῶν ἐξουσιαστῶν καὶ χρειαζόμαστε κηδεμονία…
Πρὸς τοῦτο ἡ λοβοτομή μας ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς σχολικῆς μας διαπαιδαγωγήσεως…

Νὰ πῶς ἠλιθιοποιοῦνται τὰ παιδιά μας!

Ναί, αὐτὴ ἡ δημοσίευσις ἀφορᾶ στὴν ἠλιθιοποίησιν τῶν παιδιῶν μας, ἀλλὰ καὶ στὴν δική μας…
Διότι ὅλα φιλτράρονται, μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ τελικῶς νὰ μὴν ξεφύγῃ κάποιος.

Διότι, ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε ἀντιληφθῇ, ὑπήρξαμε κι ἐμεῖς παιδιά, ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὰ δικά τους συστήματα ἐκπαιδεύσεως, πάθαμε τὶς ἴδιες λοβοτομὲς κι ἐὰν κάτι μᾶς σώζῃ, δὲν εἶναι ἡ ἀπουσία λοβοτομῆς, ἀλλὰ τὸ ὅ,τι ἀκόμη, στὴν δική μας ἐποχή, ὑπῆρχαν περιφεριακῶς ἄνθρωποι ποὺ δὲν εἶχαν λοβοτομηθῇ ἀρκούντως ἤ δὲν εἶχαν λοβοτομηθῆ τόσο, ὅσο νὰ ἐκπέσουν. Εἶτε διότι ἡ παιδεία τότε ἦταν γιὰ ὁλίγους, εἶτε διότι ἀκόμη ὀργάνωναν τὸ σύστημα λοβοτομήσεων, εἶτε ἀκόμη καὶ γιατὶ ἡ ἐπαφή μας μὲ τὴν Φύσιν ἦταν πιὸ ἐνεργή.
Συνεπῶς ἀκόμη παραμένουμε, σὲ κάποιον βαθμό, λίγο ἐλεύθεροι… Λίγο ὅμως… Ὄχι πολύ… Πολὺ λίγο…
Θέλει κόπο γιὰ νὰ ἀποβάλουμε τὶς ἐμφυτεύσεις ποὺ μᾶς ἔκαναν…

Τί συμβαίνει τώρα;
Μπᾶ, τίποτα σοβαρό…
Ἁπλῶς τώρα συζητᾶμε γιὰ ἐπαγγελματικὴ λοβοτομὴ κι ὄχι ἐκ τοῦ προχείρου…
Παραδείγματα;
Ἰδοῦ…

Τὰ κατάφεραν! Τὰ παιδιά μας κατήντησαν στὰ χέρια τους ἠλίθια!

Εἶδες τί ἔμαθαν τά παιδιά μας;

Καλλίτερα τὰ παιδιά μας νὰ εἶναι πανηλίθια, παρὰ συνειδητοποιημένοι κι ἐλεύθεροι Ἄνθρωποι!

Πῶς «δηλητηριάζουν» τά παιδιά μας μέ τήν προπαγάνδα τους

Πρέπει νὰ ἐκπαιδεύσουν τὰ παιδιά μας γιὰ νὰ γίνουν ΟΛΑ δωρητὲς ὀργάνων!

Ὁ Ναβὶντ ἦλθε γιὰ νὰ μείνῃ.

Παραδείγματα ἦσαν αὐτά… (Ἔχω κι ἄλλα… πάρα πάρα πολλά…!!! Δυστυχῶς!!!)
Ἐὰν ἐρευνήσουμε τὰ σχολικὰ βιβλία, θὰ τρομάξουμε…
Ἐὰν πάλι παραμείνουμε θεατὲς τῶν δελτίων εἰδήσεῶν τους, τότε σὲ λίγο ἤ θὰ εἴμαστε σὰν τὰ μοῦτρα τους ἤ, στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων, θὰ …αὐτοκτονήσουμε.
Ὄχι διότι πάψαμε νὰ ἀγαπᾶμε τὴν ζωή, ἀλλὰ διότι ὅταν διαβιῆς λάθος, τότε οἱ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις εἶναι τόσο σοβαρές, ποὺ σὲ ὑποχρεώνει πιὰ ἡ ἴδια ἡ Φύσις, ἐὰν δὲν μπορῇς νὰ ἀλλάξῃς, νὰ ἐξαφανιστῇς, πρὸ κειμένου νὰ δόσῃς χῶρο καὶ τόπο στὸ πιὸ Ἀναγκαῖον νὰ ὑπάρξῃ…
Δέν μέ πιστεύετε;
Καλά… Μὴν μὲ πιστεύετε…
Μόνον καταγρᾶψτε αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζομαι κι ἐλᾶτε σὲ δύο μὲ τρία χρονάκια γιὰ νὰ τὰ ξαναποῦμε…

Πῶς ὅμως ἀποδεικνύεται αὐτό πού ἰσχυρίζομαι;
Ἰδοῦ… Μέσῳ τῶν ἀποτελεσμάτων, τῶν δικῶν μας πράξεων κι ἐπιλογῶν…

Τὸ σύστημα ξέρει νὰ ἐλέγχῃ καὶ νὰ καπελώνῃ ὅλα τὰ κινήματα.

Θέλετε κι ἄλλο παράδειγμα;
Ἔγραφα πρὸ χθές, στὶς ἀντι-εἰδήσεις,

Ἀντι-εἰδήσεις 16 Δεκεμβρίου 2013.

τὸ ἐξῇς:

Θρίαμβος τῆς ΝουΔουΛάρας στὸ Ἐμπορικὸν Ἐπιμελητήριον.
Δεύτερο τὸ μΠατΣοΚ.
Καὶ μὴ χειρότερα νὰ λέμε…
Μᾶλλον ἀκόμη κάποιοι ἐπενδύουν δυνατὰ στὰ δύο αὐτὰ ἀποκόμματα.

Τί εἴπατε;
Δέν ἰσχύει; Εἴπατε μήπως πώς τό μεγαλύτερον τμῆμα τῆς κοινωνίας μας ἔχει ἀφυπνισθῇ;
Ναί; Καί μετά τί συνέβῃ; Ἔπεσε ἀπότομα ἀπό τό κρεββάτι κι ἔσπασε τό κεφάλι της αὐτή ἡ κοινωνία;
Σιγὰ μὴν τὰ καταφέρουμε, ὅταν, μετὰ ἀπὸ ὅσα συνέβησαν, ἀκόμη τὰ κόμματα ἀφοροῦν στὸ 70% τῶν ἐπιλογῶν μας.
Ὄχι διότι ἔχουμε, ἐπισήμως πάντα,  καὶ πολλὲς ἐπιλογές, ἀλλὰ διότι τελικῶς μέσα ἀπὸ αὐτὰ θὰ παθαίνουμε διαρκῶς τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια…

Δὲν μᾶς θέλουν πεπαιδευμένους.
Πεπαιδευμένος ἄνθρωπος, κι ὄχι σπουδαγμένος, εἶναι αὐτὸς ποὺ τὸν τρέμει τὸ κάθε μορφῆς ἐξουσιαστικὸ σύστημα, διότι μπορεῖ, μὲ ὅπλον μόνον τὴν λογική, νὰ τὸ καταῤῥίψῃ. Κι αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐπικίνδυνος…
Διότι συλλογᾶται πράγματι ἐλεύθερα…

Τί τοῦ κάνουν αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου; Τὸν περιορίζουν… Τὸν γελοιοποιοῦν… Τὸν φιμώνουν… Τὸν περιθωριοποιοῦν… Τὸν καθιστοῦν …ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν κοινωνία… Ἤ ἀκόμη καὶ τὸν ἐξαφανίζουν…
Γιὰ νὰ γίνῃς ὅμως τέτοιος ἄνθρωπος πρέπει νὰ τὸ λέῃ ἡ περδικούλα σου…
Καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα νὰ συνειδητοποιήσῃς τὸ ποῦ φθάνουν τὰ δικά σου δικαιώματα καὶ ποῦ τελειώνουν τῶν ἄλλων τὰ δικαιώματα.

Πρὶν ὅμως γίνῃ κάποιος πεπαιδευμένος τὸν ἔχουν ἀποπροσανατολίσῃ… Τοῦ ἔχουν ἐπιφέρῃ τὸ μεγαλύτερον πλῆγμα, ποὺ λέγεται λοβοτομή… Τὸν ἔχουν καταστήση τοὐλάχιστον ἀνίκανον…

Εἴδατε λοιπόν τί κάνουν;
Μᾶς ἁρπάζουν μικρὰ μικρὰ παιδάκια, ἀπὸ τὴν φροντίδα τῆς μάννας μας, ἔχοντας φυσικὰ μεριμνήσῃ πρῶτα νὰ στείλουν τὴν μάννα μας στὴν …καριέρα, καὶ μᾶς καταντοῦν ὑπάκουα, ὁμοιόμορφα, πακεταρισμένα στρατιωτάκια…

Τώρα πιὰ οἱ λοβοτομὲς εἶναι ἄλλου εἴδους καὶ διαρκείας…
Δὲν χρειάζονται πυρές… Ἀρκοῦν μία-δύο «ἀντιφασιστικὲς» ΜΚΟ καὶ τὸ πρόβλημα ἐλύθῃ…
Ἀρκοῦν ἐπίσης καὶ λίγες ἀμεσοδημοκρατούμες ΜΚΟ, χρηματοδοτούμενες ἀπὸ ἄγνωστα κέντρα, καὶ νά… Τελείωσε τὸ παραμύθι…

Τόλμα, ἐὰν σοῦ βαστᾶ, νὰ φέρῃς ἀντιῤῥήσεις…
Μαζὺ μὲ τὸν Μιχαλολιάκο θὰ σέρνεσαι, στὰ κελιά… Ἤ μὲ τὸν Λαγό… ἥ μὲ τὸν Παππᾶ…
Εἴμαστε τώρα γιά τέτοια; Εἶναι παρέες αὐτές;
Νὰ ἦταν τοὐλάχιστον ὁ Λάκης μέσα… νὰ πῶ, πάει στὰ κομμάτια…
Ἀλλὰ μὲ τὸν Λάκη ἐκτός, ἔ, ἡ φυλακὴ θὰ εἶναι πάρα πολὺ βαρετή… Δίχως γέλια, ἀστεῖα καὶ …παραστάσεις!!!

Τώρα τὰ βιβλία τὰ καῖν ἀλλοιῶς…

Ἤ μᾶς τὰ …φορτώνουν ἀλλοιῶς…
Ἔχετε συνειδητοποιήσῃ πόσο εὔκολο  γιά τό σύστημα, εἶναι τό νά μᾶς «ὑποδείξῃ» ποιό βιβλίο εἶναι τό καλλίτερο γιά ἐμᾶς;
Φαντάζομαι πὼς ὄχι…

Στήνουν λοιπον μίαν παράστασιν μὲ …διαμαρτυρομένους …κάτι, ἄς ποῦμε χριστιανούς, μουσουλμάνους, ἀντι-ῥατσιστές, καὶ μετὰ στέλνουν τοὺς ΔΙΚΟΥΣ τους δημοσιοκάφρους, γιὰ νὰ καλύψουν τὴν «εἴδησιν», ποὺ ὅμως κάποιο γραφεῖο διαφημιστικὸ ἔστησε.
Καὶ νὰ οἱ οὐρές… Νὰ οἱ βλαμμένοι ποὺ τρέχουν νὰ στηρίξουν τὸ …«διωκόμενον» ἐγχείρημα.
Εἴδατε ἐσεῖς κάποιον νά διαφημίζῃ τόν λόγο τοῦ Ἀριστοτέλους μέ αὐτόν ἤ μέ τόν ἄλλον τρόπο;
Μήπως εἴδατε κάποιον νά διαφημίζῃ τήν διδαχή τῆς γλώσσης μας, μέ αὐτόν ἤ μέ τόν ἄλλον τρόπο;
Μήπως διαπιστώσατε πώς σέ κάποιο ΑΕΙ μας διδάσκεται ἡ ἱστορία μας μέ βάσιν τήν ἀλήθεια κι ὄχι μέ βάσιν τήν «ἀναγκαιότητα τῆς καλῆς γειτονίας»;
Ἔχουμε καταντήσῃ ἀπολύτως χειραγωγούμενοι καὶ ἐλεγχόμενοι, παίζοντας στὰ δικά τους παιχνίδια, τοὺς ῥόλους ποὺ ἄλλοι ἐπέλεξαν γιὰ ἐμᾶς.

Κι ἔτσι βλέπουμε, γιὰ παράδειγμα, τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ἄλλοτε, πολὺ ἄλλοτε, νὰ βραβεύῃ «ποιήματα» ποὺ περιγράφουν τὴν Ἀρτέμιδα νὰ βγαίνῃ ἀπὸ μίαν …ντουλάπα, ἤ «συγγραφεῖς», ποὺ γράφουν μόνον ὅταν ἔχουν …πηδήξῃ τὴν μισὴ Ἀθήνα…
Βλέπουμε τηλεοπτικὲς σειρές, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἱστορία μας, νὰ ἀκυρώνουν τὴν ἱστορία μας, διότι τὶς χρηματοδοτεῖ ἡ ἀγνώστων ἰδιοκτητῶν, πρώην Ἐθνικὴ τράπεζα τῆς Ἑλλάδος…
Βλέπουμε τέλος πάντων νὰ συμβαίνουν ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκυρώνουν ἀκόμη καὶ τὰ αὐταπόδεικτα, πρὸ κειμένου νὰ ἐπικρατήσῃ μία ῥοζουλὶ κοινωία, μὲ ῥοζουλὶ ἀντιλήψεις καὶ τελικῶς μὲ ῥοζουλὶ ἀντιδράσεις…

Κι ὅλα ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ βιβλίο, τὴν ἐκπαίδευσιν καὶ φυσικὰ τὰ ΜΜΕ, ποὺ πρῶτα σπεύδουν νὰ καταλάβουν τὶς καλλίτερες θέσεις στὸ συγκεκριμένο ὀργανόγραμμα.

Τί πρέπει νά κάνουμε;
Νὰ τὰ ἀκυρώσουμε.
Ὅλα νὰ τὰ ἀκυρώσουμε.
Νὰ πάψουμε νὰ πιστεύουμα ἀκόμη κι αὐτὰ ποὺ θεωροῦμε σὰν λογικὰ καὶ ἠθικά, ὅπως γιὰ παράδειγμα αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦν σὲ πολιτεύματα, σὲ κοινωνικὰ πρότυπα καὶ σὲ ἀνθρωπιστικὲς κορῶνες.
Νὰ ἀναρωτηθοῦμε, εἰλικρινῶς, γιὰ τὸ ἐὰν θέλουμε νὰ εἴμαστε πολῖτες τῶν ῥοζουλὶ κοινωνιῶν τους ἤ πολῖτες ἐλεύθεροι καὶ κατὰ βάσιν ἄνθρωποι…
Νὰ ἀποποιηθοῦμε ὅλων τῶν «ἐνδυμάτων» ποὺ μᾶς ὑπεχρέωσαν νὰ φορέσουμε καὶ νὰ μείνουμε γυμνοί, δίχως προηγούμενες καταβολές, διδασκόμενοι πλέον ΜΟΝΟΝ ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς φύσεως…
Οἱ ἀπαντήσεις εἶναι ὅλες ἐδῶ, μέσα μας καὶ γύρω μας…
Μία ἀπόφασις εἶναι τὸ νὰ τὶς δοῦμε…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἴσα κι ὅμοια, σὲ βαρύτητα,   κατάφεραν νὰ μᾶς παρουσιάζουν τὰ ἔργα τῶν παππούδων μας μὲ τὸ «ὁ ἀγών μου» τοῦ Χίτλερ. Τόσο κάφροι… Ποιὸ κάφρος πεθαίνεις… Μὲ τὴν ἀπαγόρευσιν τοῦ ἐν λόγῳ «δημιουργήματος» οὐσιαστικῶς ταὐτοποίησαν τὸ «ἔργον» μὲ τὰ θαμμένα, στὰ ὑπόγεια τοῦ Βατικανοῦ, κλαπέντα καὶ ἀποσιωποιημένα, μεγαλουργήματα τῶν προγόνων μας. Τόση ἀλητεία…

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply